Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Toleranzia AB: Idag inleds teckningstiden i Toleranzia ABs (publ) företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK som är s...

Idag den 23 oktober 2019 inleds teckningsperioden för Toleranzia ABs
("Bolaget") företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK med
påkopplade teckningsoptioner som kan ge ytterligare cirka 7,5 - 9,3
MSEK (''Företrädesemissionen''). Toleranzia har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK från nuvarande aktieägare och
garantiåtagande om cirka 13,6 MSEK, motsvarande 100 procent av
emissionen. Företrädesemissionen möjliggör bland annat för Bolaget
att skala upp tillverkningen av läkemedelskandidaten TOL2 och
förbereda kandidaten för klinisk fas I/IIa samt att välja och inleda
preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat mot en ny
indikation, TOL3. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
- Vi är mycket glada att det prekliniska arbetet som genomförts
hittills under året löpt på framgångsrikt, med två preliminära
toxikologiska studier inom vilka TOL2 uppvisat goda egenskaper
avseende säkerhet och tolererbarhet samt en framgångsrik uppskalning
av produktionen tillsammans med Testa Center i Uppsala. Med
intäkterna från företrädesemissionen får vi mycket goda resurser för
att tillsammans med vår kontraktstillverkare 3P etablera en
industriell tillverkningsprocess för produktion av TOL2 fram till och
med kliniska studier. Emissionen ger oss också resurser att förbereda
och planera inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter med
myastenia gravis, samt att välja och inleda utvecklingsarbete av en
ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom med ett
stort medicinskt behov och en attraktiv marknadspotential.

Erbjudande i sammandrag

· Värdering (pre money): Cirka 62,1 MSEK. Teckningskurs: 12 SEK per
unit, vilket motsvarar 4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

· Teckningstid: 23 oktober - 8 november 2019.
· Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie innehavd på
avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya
aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Units
som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer
som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som
tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand
emissionsgaranter.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 18
oktober 2019. Sista dagen för handel i Toleranzias aktie inklusive
rätt att erhålla uniträtter är den 16 oktober 2019 och första dagen
för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 oktober
2019.

· Antal aktier innan Företrädesemissionen: 15 534 170 aktier.
· Emissionsvolym: Högst 1 553 417 units motsvarande högst 4 660 251
aktier och högst 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2.

· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på
Spotlight Stock Market under perioden 23 oktober - 6 november 2019.

· Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på
Spotlight Stock Market från och med den 23 oktober 2019 fram till
dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske i slutet av november 2019.

· Handel med TO2: Teckningsoptionerna TO2 kommer noteras och handlas
på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen.

· Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK och
en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK, motsvarande totalt 100 % av
Företrädesemissionen.

· Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget
initialt att tillföras cirka 18,6 MSEK, före avdrag för
emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK inklusive
garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,36
MSEK.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO2
En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny
aktie under perioden 13 maj 2020 - 29 maj 2020 till en teckningskurs
som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen
för Bolagets aktier under perioden 23 april 2020 - 8 maj
2020.Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80 SEK per aktie
eller överstiga 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare mellan
cirka 7,5 MSEK och cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock
Market.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar
emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra
eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande
behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och
muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad
orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt
behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär
200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en
försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket
leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för
patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som
har potential att bli den första långtidsverkande eller botande
behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande
sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA
i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/idag-inleds-teckningstiden-i-...
https://mb.cision.com/Main/13336/2939040/1128023.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.