Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Toleranzia AB: Kallelse till årsstämma i Toleranzia AB (publ)

Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 10 juni 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler,
Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 3 juni 2016, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 juni 2016
skriftligen till Toleranzia AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26
Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 763-19 98 98 eller
per info@toleranzia.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 3 juni 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.toleranzia.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 7 902 000 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter samt att styrelsearvode
skall utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande Elisabet
Litsmark Nordenstam och med vardera 40 000 kronor till de ordinarie
styrelseledamöterna Patrik Dahlqvist, Nils Lycke och Ola Rönn. Vidare
har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode
till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår dels att Patrik Dahlqvist, Nils Lycke,
Elisabet Litsmark Nordenstam, Ola Rönn och Klementina Österberg
omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Jan Pilebjer
omväljs som styrelsesuppleant samt dels att Andreas Blom nyväljs som
styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets
revisor Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som
hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av totalt högst 600 000 aktier, motsvarande en utspädning om
högst 7,1 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Arvid Wallgrens backe 20, i
Göteborg samt på bolagets webbplats (www.toleranzia.se) från och med
tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i maj 2016

Toleranzia AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert - VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig
mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort
behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande
marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug
Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör
utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken - inte bara
mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver
myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot
ytterligare tre indikationer - reumatoid artrit, multipel skleros och
diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i
sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-tole...
http://mb.cision.com/Main/13336/2006633/514098.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.