Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

TopRight Nordic AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TopRight Nordic ab

Aktieägarna i TopRight Nordic AB, org.nr. 556898-6482 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 april 2019 kl.
16.00 i Bolagets lokaler, Taptogatan 6, bv, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att
delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på
dagen för stämman.

Anmälan

Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget
tillhanda senast fredagen den 8 april 2019, under adress Taptogatan
6, 115 26 Stockholm eller via e-post till
anders.myrback@toprightnordic.com. Vid anmälan bör uppges
aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om att godkänna emission enligt styrelsens förslag
7. Beslut om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler

8. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 6 - 6. Beslut om emission enligt styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier
av högst 5 255 391 aktier. Att tecknas genom kvittning och eller
kontant vederlag. Av beslutet skall 4035 000 aktier riktas till en
begränsad skara aktietecknare med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt 1 220 391 aktier riktas till befintliga
aktieägare. Det innebär 1 ny aktie per 10 gamla till befintliga
aktieägare. Teckningstiden för den riktade emissionen inleds den 15
april och avslutas den 19 april.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på
avstämningsdagen den 3 maj 2019 är registrerade som aktieägare i
bolaget. Teckningstiden för företrädesemisson är 6 maj till 17 maj

Emissionen ska ske på marknadsmässiga villkor med en teckningskurs på
2,50 kr per aktie. Styrelsen har fastställt teckningskursen i
förhandlingar med externa investerare med ledning av bolagets behov
av kapital i förhållande till dåvarande aktiekurs med viss rabatt för
bolagsrisk och avsättningsrisk av större innehav. Delar av den
riktade kretsen utgörs av personer och bolag som är att beteckna som
Närstående enligt NGM:s regelverk. Det är 15 personer/bolag som
uppgivit sig som intresserade att teckna emissionen, av dessa är 4
personer/bolag att beteckna som närstående vilket är Taptum Finance
AB (Fredrik Skarke, Ordf, tecknar 49%), FAAV Invest AB (Fredrik
Skarke, Ordf, tecknar 8%), Carama Invest AB (Daniel Moström, vVD och
Styrelseledamot, tecknar 2,5%) och Alexander Vårnäs
(Försäljningschef, tecknar 1,5%). De Närstående avser tillsammans
teckna 61% av den riktade emissionen.

Styrelsens bemyndigas att vid behov justera stämmans beslut för
praktiskt genomförande och registrering av emissionerna.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för emissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom
emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen
kan besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap
5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska gälla till nästa årsstämma. Styrelsen ska dock inte
kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio
(10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen får bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget ska
kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i
syfte att kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att
finansiera företagsutvecklingen samt att möjliggöra för styrelsen att
rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara
strategiskt viktiga för Bolaget och/eller att förvärva egendom genom
att emittera egna aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkt 6 krävs att
beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Beslut enligt punkt 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor
med adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm senast två veckor före
stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm i mars 2019
TopRight Nordic AB
Styrelsen

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07
eller via mail,anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars
2019, kl. 12.00 CET.

TopRight Nordic

TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som
förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya
sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva
upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt
aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt
glas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/kallelse-till-extra-bola...
https://mb.cision.com/Main/16227/2772559/1013744.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.