Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

TopRight Nordic AB: TopRight genomför riktad nyemission om ca 5 MSEK för att täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptioner.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) ("TopRight", "Bolaget") kommunicerade igår kväll (2021-11-02, 18:30) att man avsåg genomföra en riktad nyemission om cirka 5 MSEK för att täcka upp det emissionsutrymme om cirka 5 MSEK som inte tecknades med stöd av teckningsoptioner under oktober månad. Emissionen genomfördes med stöd av bemyndigandet som erhölls av extra bolagsstämman den 28 oktober 2021 och har riktats till en grupp professionella investerare. Genom emissionen tillförs Bolaget 5 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 1 022 495 st., från 30 828 757 st. till 31 851 252 st. Aktiekapitalet ökar med 51 124,75 SEK, från 1 541 437,85 SEK till 1 592 562,60 SEK. För befintliga aktieägare uppgår utspädningseffekten till 3,21%.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021, kl. 08:30 CET. 

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Författare Cision