Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-17

TORM plc andet kvartal og halvårsregnskab 2020

“Det stærke marked gennem første kvartal fortsatte ind i andet kvartal 2020, hvilket har resulteret i det bedste halvårsresultat siden 2008. TORM har opnået et overskud før skat på USD 128 mio. for de første seks måneder af 2020. Jeg er tilfreds med, at TORMs stærke finansielle situation gør det muligt for os at udbetale et samlet udbytte på USD 63 mio., svarende til DKK 397 mio., til vores aktionærer for halvåret. Med de seneste salg af syv ældre skibe til attraktive priser har vi fortsat vores løbende flådefornyelse og positioneret os til at forfølge de attraktive muligheder, der måtte opstå i markedet,” udtaler Executive Director Jacob Meldgaard og tilføjer: ”Jeg er ligeledes tilfreds med, at TORMs solide operationelle platform også i tredje kvartal til dato har sikret en stærk indtjening, hvilket indikerer en positiv bundlinje for hele kvartalet.”

 • I andet kvartal 2020 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 25.274 (samme periode 2019: USD/dag 15.405) og EBITDA på USD 119,0 mio. (samme periode 2019: USD 40,6 mio.). Resultat før skat udgjorde USD 71,4 mio. (samme periode 2019: USD 5,2 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde 96 US cent, svarende til DKK 6,5 (samme periode 2019: 7 US cent, eller DKK 0,5). Resultatet før skat omfatter engangseffekter på USD 6,0 mio. vedrørende salget af fem ældre skibe. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde USD 113,3 mio. i andet kvartal 2020 (samme periode 2019: USD 37,6 mio.), og afkast af investeret kapital (RoIC) udgjorde 18,5% (samme periode 2019: 3,9%).

  I årets første seks måneder opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 24.465 (samme periode 2019: USD/dag 16.689) og EBITDA på USD 220,5 mio. (samme periode 2019: USD 102,1 mio.). Resultat før skat udgjorde i første halvår 2020 USD 128,2 mio. (samme periode 2019: USD 28,7 mio.), og indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde USD 1,71, svarende til DKK 11,6 (samme periode 2019: 38 US cent, eller DKK 2,5). Pengestrømme fra driftsaktiviteter i første halvår 2020 udgjorde USD 163,1 mio. (samme periode 2019: USD 93,0 mio.). Afkast af investeret kapital (RoIC) var 17,1% i første halvår 2020 (samme periode 2019: 6,2%).       
 • Andet kvartal 2020 var kendetegnet ved store markedsudsving, hvor produkttankraterne på baggrund af midlertidig eksportfremgang og flydende lagre steg til et rekordhøjt niveau ved udgangen af april. Det stærke marked skyldtes COVID-19 udbruddet, som medførte et kraftigt fald i efterspørgslen efter olie, mens priskrigen blandt OPEC+ landene samtidig medførte øget olieproduktion i marts og starten af april. Dette medførte en hidtil uset grad af lageropbygning, herunder i form af flydende olielagre. Logistiske udfordringer i forbindelse med losning ved havneterminaler og raffinaderier resulterede i, at produkttankskibene var beskæftigede og således reelt taget ud af markedet. Ved udgangen af juni var raterne faldet igen i takt med, at oliemarkedet begyndte at genfinde balancen, og en væsentlig del af den tonnage, som var beskæftiget inden for flydende lagre, blev dermed frigivet. Den nuværende usikkerhed på produkttankmarkedet er drevet af den hastighed, hvormed udbud og efterspørgsel på oliemarkedet normaliseres.
   
 • Den integrerede One TORM platform og specielt den ekstraordinære og meget professionelle indsats fra TORMs søfolk har sikret, at TORM har opretholdt alle driftsmæssige aktiviteter under COVID-19 pandemien. Selvom mandskabsskift fortsat udgør en udfordring som følge af rejseforbud og karantæne i en række lande rundt om i verden, har TORM siden slutningen af andet kvartal oplevet en betydelig positiv udvikling i situationen og har gennemført mere end 700 mandskabsskift siden slutningen af juni. TORM har således reduceret andelen af søfolk med udløbne kontrakter fra omkring 40% til omkring 10% af det samlede mandskab på skibene.
   
 • I andet kvartal 2020 fik TORM leveret MR-nybygningen TORM Stellar og solgte fem ældre skibe. De solgte skibe består af tre MR-skibe: TORM Mary (bygget i 2002), TORM Gertrud (bygget i 2002) og TORM Vita (bygget i 2002) samt to LR2-skibe: TORM Kristina (bygget i 1999) og TORM Helene (bygget i 1997). TORM Mary blev leveret til den nye ejer ved udgangen af andet kvartal, og TORM Gertrud, TORM Kristina og TORM Helene blev leveret i løbet af juli og august. TORM Vita forventes at blive leveret til den nye ejer i starten af fjerde kvartal. Efter andet kvartals afslutning har TORM solgt yderligere to MR-skibe: TORM Gerd (bygget i 2002) og TORM Caroline (bygget i 2002), som begge forventes at blive leveret til de nye ejere senere i 2020. De syv skibe er solgt for et samlet beløb på USD 66 mio., hvoraf USD 10 mio. blev modtaget i andet kvartal 2020. TORM vil tilbagebetale gæld på i alt USD 37 mio. i forbindelse med skibssalgene, og USD 9 mio. blev tilbagebetalt i andet kvartal 2020. TORM er tilfreds med, at salgene er gennemført til priser, der ligger over sammenlignelige mæglervurderinger, og det vurderes, at transaktionerne er fordelagtigt timet i markedet og samtidig understøtter TORMs løbende flådefornyelse.
   
 • Pr. 30. juni 2020 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 302,3 mio., bestående af USD 181,3 mio. i likvide beholdninger, USD 45,0 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter og USD 76,0 mio. i finansiering i form af sale and leaseback. De likvide beholdninger inkluderer USD 20,2 mio. i bunden likviditet, primært relateret til sikkerhedsstillelse for finansielle instrumenter. Pr. 30. juni 2020 udgjorde den nettorentebærende gæld USD 729,8 mio., og TORM havde en nettobelåningsgrad (LTV) på 47%. TORMs stærke finansielle position vil hjælpe Selskabet med at håndtere mulige udfordringer og forfølge attraktive muligheder i et faldende marked.
   
 • Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger en markedsværdi på USD 1.734,6 mio. pr. 30. juni 2020. Sammenlignet med mæglervurderingerne pr. 31. marts 2020 var markedsværdien faldet med USD 88 mio., justeret for solgte og købte skibe. Den bogførte værdi af TORMs flåde var USD 1.762,0 mio. pr. 30. juni 2020, eksklusive udestående afdrag på de to LR2-nybygninger på USD 85,9 mio. De udestående afdrag inkluderer betaling for scrubbere på disse to skibe. TORM har desuden udestående investeringer på i alt USD 12,2 mio. vedrørende installering af scrubbere.
   
 • Baseret på mæglervurderinger pr. 30. juni 2020 var TORMs skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser USD 985,4 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 13.3 (DKK 88,2). TORMs egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2020 USD 1.110,5 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 14,9 (DKK 99,4).
   
 • TORM forventer at installere i alt 49 scrubbere. Pr. 30. juni 2020 havde TORM installeret 37 scrubbere, og pr. 17. august 2020 har TORM installeret 40 scrubbere. Af de resterende ni installationer forventes fem at blive foretaget i tredje kvartal i år, én i fjerde kvartal i år og én i tredje kvartal 2021. De sidste to scrubbere vil blive installeret på de to LR2-nybygninger, som bliver leveret i fjerde kvartal 2021.
   
 • Efter kvartalets afslutning har TORM fået tilsagn fra en international finansiel institution om finansiering af scrubbere og behandlingssystemer til ballastvand på fire skibe. Der vil blive trukket ca. USD 12 mio. på faciliteten, når alle installationer er gennemført senere på året. Efter kvartalets afslutning har TORM ligeledes fået tilsagn om refinansiering af USD 35 mio. i sikret seniorgæld fra Hamburg Commercial Bank, som dækker fem ældre skibe. Refinansieringen vil udskyde løbetiden på gælden i disse skibe fra 2021 til 2025 og dermed skabe yderligere økonomisk fleksibilitet.
   
 • I andet kvartal 2020 foretog TORM en kapitalnedsættelse på USD 900 mio. i moderselskabet TORM plc. Kapitalnedsættelsen medfører ikke en reduktion af Selskabets underliggende nettoaktiver, men har forøget de frie reserver med USD 900 mio. og giver således TORM yderligere fleksibilitet til at foretage aktietilbagekøb eller udbyttebetalinger. Endvidere har TORM i juni forhøjet sin aktiekapital med 67.132 A-aktier (svarende til en nominel værdi på USD 671,32) som følge af udnyttelsen af et tilsvarende antal Restricted Share Units. Den 13. juli 2020 udløb TORMs 4.701.864 warrants.
   
 • TORMs bestyrelse har besluttet at udlodde et ordinært udbytte på USD 63,2 mio., svarende til USD 0,85 pr. aktie. Udbyttet forventes udbetalt den 10. september 2020 til de aktionærer, der er registreret den 27. august 2020. Ex-udbytte-dato er den 26. august 2020. Udlodningen svarer til 50% af nettoresultatet i første halvår 2020, hvilket er i overensstemmelse med Selskabets udlodningspolitik. 
   
 • Pr. 30. juni 2020 var 18% af de udestående indtjeningsdage i 2020 afdækket til gennemsnitligt USD/dag 23.027. Pr. 13. august 2020 udgjorde afdækningen af de samlede indtjeningsdage i tredje kvartal 2020 68% til USD/dag 17.928. For de enkelte segmenter var afdækningen henholdsvis 86% til USD/dag 22,357 for LR2, 69% til USD/dag 21.003 for LR1, 64% til USD/dag 16.633 for MR og 63% til USD/dag 7.100 for Handy.

TELEFONKONFERENCE
TORM afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere i dag kl. 15.00 dansk tid, svarende til kl. 9.00 EST. Interesserede kan deltage ved at ringe på tlf. +45 3272 0417 (eller +1 646 741 3167 fra US) mindst ti minutter før telefonkonferencens start for at sikre forbindelse og oplyse følgende kode: 2568528. Præsentationen kan downloades fra https://investors.torm.com/. 

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200Birchin Court, 20 Birchin Lane
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9285London EC3V 9DU, Storbritannien
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249Tlf.: +44 203 713 4560
 www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udt...

Författare TORM Plc

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.