Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

TORM Plc: TORM plc offentliggør årsrapport for 2019

?I 2019 oplevede vi en markant fremgang på produkttankmarkedet i forhold
til de foregående år, og TORMs resultat for 2019 er således det bedste i
tre år, blandt andet på grund af vores velfungerende integrerede One TORM
platform. Vores omhyggelige forberedelser til IMO 2020 svovlreguleringen
samt det stærke produkttankmarked i begyndelsen af 2020 har betydet, at
TORM i første kvartal til dato har opnået fragtrater, som vil sikre TORM
den stærkeste start på et år i mere end ti år. Dette er opnået på trods af
den usikkerhed, der er skabt af COVID-19, som vi fortsat følger tæt, samt
de seneste dages ekstraordinære udvikling i oliemarkedet, som indtil videre
har understøttet det allerede stærke marked for transport af raffinerede
olieprodukter. Begge begivenheder udgør hver for sig unikke udfordringer,
risici og muligheder i de markeder, hvor vi opererer,? udtaler Executive
Director Jacob Meldgaard.       

* I 2019 opnåede TORM et EBITDA på USD 202 mio. (2018: USD 121 mio.).
Resultatet før skat var et overskud på USD 167 mio. (2018: et
underskud på USD 33 mio.), som inkluderer en tilbageførsel af
nedskrivninger på USD 120 mio. TORM klarede sig godt i forhold til
konkurrerende rederier. Afkast af investeret kapital (RoIC) var 4,9%
(2018: et 0,1%), justeret for tilbageførsel af nedskrivninger.
 
* For hele 2019 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 16.526 (2018: USD/dag
12.982). Produkttankmarkedet var præget af høje rater i begyndelsen
af året, men svækkedes i andet og tredje kvartal, efterfulgt af en
kraftig stigning i fjerde kvartal, hvor fragtraterne nåede et niveau,
som ikke er set siden 2008.
 
* I 2019 fik TORM leveret fem MR-nybygninger og fire brugte MR-skibe.
Derudover gennemførte TORM sale and leaseback-transaktioner for otte
skibe ? de fire brugte MR-skibe samt fire eksisterende MR-skibe.     
 

        TORM solgte endvidere otte ældre skibe (fem MR-skibe og tre
Handysize-skibe) til en samlet pris på USD 65 mio. Syv af disse skibe blev
leveret til deres nye ejere i 2019, og ét Handysize-skib er leveret i
begyndelsen af januar 2020.
       
        Pr. 31. december 2019 omfattede TORMs flåde 65 egne skibe, 11 skibe
under sale and leaseback-aftaler og fire skibe i ordre. I januar 2020 har
TORM købt yderligere to brændstofeffektive LR2-nybygninger, som vil have
scrubbere installeret og være forberedt til dual-fuel-installation.
Endvidere har rederiet fået tre nybygninger leveret: to LR1-skibe og ét
MR-skib.        

* TORM har i januar 2020 opnået lånetilsagn fra førende shippingbanker
på to separate lånefaciliteter og en revolverende kreditfacilitet på
samlet op til USD 496 mio. De nye faciliteter erstatter fire
lånefaciliteter og TORMs eksisterende revolverende kreditfacilitet,
som tilsammen udgør USD 502 mio. ved fuld udnyttelse. Efter denne
refinansiering har TORM ikke nogen større lån til indfrielse før
2026, hvilket understøtter Selskabets finansielle fleksibilitet.
 
* Kim Balle blev udnævnt til Chief Financial Officer (CFO) i TORM A/S
med tiltrædelse i december 2019. Kim Balle har tidligere været CFO i
DLG og CFO i det private equity-ejede CASA A/S. Kim Balle kommer fra
den finansielle sektor, hvor han har været direktør for Corporate
Banking i Danske Bank.

        TORM har derudover udnævnt Annette Malm Justad til
bestyrelsesobservatør. Anette Malm Justad har stor ledelseserfaring og har
tidligere været administrerende direktør for Eitzen Maritime Services. Hun
varetager på nuværende tidspunkt flere bestyrelsesposter, herunder som
formand for bestyrelsen i American Shipping Company ASA og medlem af
bestyrelsen i Awilco LNG. Anette Malm Justad deltog første gang som
bestyrelsesobservatør

        på bestyrelsesmødet i august 2019.        

* TORM har forpligtet sig til at installere 49 scrubbere, som for
flertallets vedkommende bliver leveret via TORMs joint venture. TORM
har i 2019 gennemført 18 scrubber-installationer i flåden. Ved
udgangen af 2019 havde TORM 20 skibe med scrubbere i drift. Pr. 11.
marts 2020 er der 30 skibe med scrubbere i drift, og TORM forventer
at installere scrubbere på 17 skibe i løbet af de første tre
kvartaler i 2020. De sidste to scrubbere vil blive leveret, når
LR2-nybygningerne bliver leveret i fjerde kvartal 2021. For den
resterende flåde, der anvender godkendte brændstoffer, gennemførte
TORM i tredje og fjerde kvartal 2019 skræddersyede planer for
klargøring af flåden til den nye svovlregulering.
 
* Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger
en markedsværdi på USD 1.802 mio. pr. 31. december 2019. TORMs
skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser var USD 1.016
mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 13,6 (DKK 91,1).
TORMs egenkapital udgjorde pr. 31. december 2019 USD 1.008 mio.,
svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 13,5 (DKK 90,4).
 
* Pr. 31. december 2019 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 246
mio., bestående af USD 72 mio. i likvide beholdninger og USD 174 mio.
i uudnyttede kreditfaciliteter. Pr. 31. december 2019 udgjorde den
nettorentebærende gæld USD 786 mio., og TORM havde en skønnet
nettobelåningsgrad på 46%. De likvide beholdninger inkluderer USD 16
mio. i bunden likviditet, primært relateret til sikkerhedsstillelse
for finansielle instrumenter. Pr. 29. februar 2020 var TORMs
nettorentebærende gæld USD 791 mio., og den tilgængelige likviditet
udgjorde USD 297 mio., som inkluderer USD 76 mio. fra sale and
leaseback-finansiering, som er betinget af endelig dokumentation.
 
* TORMs ordrebog omfattede fire nybygninger pr. 31. december 2019: to
LR1-skibe og to MR-skibe, alle fra Guangzhou Shipyard International i
Kina. Tre af disse nybygninger er blevet leveret i første kvartal
2020. Pr. 11. marts 2020 består ordrebogen af ét MR-skib med
forventet levering i andet kvartal 2020 og to LR2-skibe med forventet
levering i fjerde kvartal 2021. Udestående investeringer vedrørende
ordrebogen, inklusive omkostninger til installation af scrubbere,
udgjorde pr. 31. december 2019 USD 51 mio. og pr. 29. februar 2020
USD 112 mio., inklusive de to LR2-nybygninger.       

        TORM har pr. 31. december 2019 foretaget en værdiforringelsestest
af genindvindingsværdien af de væsentligste aktiver. På denne baggrund
konkluderede ledelsen, at værdiforringelsen, der blev konstateret i
forbindelse med årsrapporten for 2016, skulle tilbageføres med USD 120
mio., idet aktivernes nytteværdi overstiger deres regnskabsmæssige værdi.
       
        Den bogførte værdi af flåden var USD 1.770 mio. pr. 31. december
2019, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 51 mio.
       

* Pr. 31. december 2019 var 9% af de samlede indtjeningsdage i 2020
afdækket til USD/dag 23.399. Pr. 5. marts 2020 udgjorde afdækningen
af de samlede indtjeningsdage i første kvartal 2020 87% til USD/dag
23.818. For de enkelte segmenter var afdækningen 92% til USD/dag
28.353 for LR2, 83% til USD/dag 25.185 for LR1, 87% til USD/dag
22.729 for MR og 92% til USD/dag 19.963 for Handysize.
 
* TORMs bestyrelse har besluttet at anbefale udlodning af USD 7,4 mio.
i udbytte, svarende til USD 0,10 pr. aktie, til godkendelse på
generalforsamlingen den 15. april 2020. Bliver udbyttet godkendt,
forventes det udbetalt den 6. maj 2020 med ex-udbyttedato den 17.
april 2020. Bestyrelsen har endvidere besluttet at foretage
aktietilbagekøb på op til USD 1,4 mio. i løbet af første halvår 2020
i det åbne marked på Nasdaq i København. Den samlede udlodning på op
til USD 8,8 mio. er i overensstemmelse med Selskabets
udlodningspolitik og svarer til maksimalt 50% af nettoresultatet i
andet halvår 2019, justeret for tilbageførslen af nedskrivninger på
USD 120 mio.

TELEFONKONFERENCE
TORM afholder en telefonkonference for investorer og finansanalytikere i
dag kl. 10.00 EST / kl. 15.00 dansk tid, hvor Selskabets resultater vil
blive gennemgået. Interesserede kan deltage ved at ringe på tlf. +45 3272
8042 (eller +1 (631) 510 7495 fra USA) mindst ti minutter før
telekonferencens start for at sikre forbindelse og oplyse følgende kode:
2949179. Præsentationen kan downloades fra https://investors.torm.com.

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20
Birchin Lane
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9285 London EC3V 9DU, Storbritannien
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249 Tlf.: +44 203 713 4560
  www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter.
Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889.
Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ
Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere
oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn
på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte
udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder
eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end
udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har
til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne",
"afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede
udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger,
herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske
driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter.
Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse
forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige
usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores
kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne
afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn,
omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, uds...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.