Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Totalkredit A/S: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

4. november 2019

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og
refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredit-koncernens
refinansieringsauktioner forventes at blive på ca. 31,7 mia. kr.
Auktionerne gennemføres i perioden 20. november til 25. november 2019.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de
enkelte fondskoder på nykredit.com/ir

.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder
og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse
hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Kim
Brodersen på tlf. 44 55 24 21.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan
Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og
afviklingstidspunkter ses i bilag 2 og bilag 3. Det fremgår af oversigten,
hvorvidt Nykredit Realkredit A/S forventer, at obligationerne udbydes på
auktion.

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de
enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan
finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper ? tilpasningslån
Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående
obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om
"refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en
eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de
kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion
ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres
refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende
obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper ? variabelt forrentede lån
Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved to enkeltstående
auktioner den 25. november 2019.

* Fondskoden DK000952478-7 udbydes og afregnes til kurs 100,20. På
basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der
anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.
 
* Fondskoden DK000952354-0 udbydes efter princippet om
?refinansierings­kurs?. På auktionen bydes der på en kurs på baggrund
af den gældende kupon og rentetillæg.

 

Rating

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H er ratet AAA af S&P.
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter J er statsgaranterede og
dermed ikke ratet.

Bud

Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form
af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der
bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan
der bydes med to decimalers nøjagtighed.

Medmindre andet er angivet, afgives bud på variabelt forrentede
obligationer i form af mængde og rentetillæg/-fradrag i forhold til
referencerenten. Bud i form af rentetillæg/-fradrag afgives med to
decimalers nøjagtighed.

For alle DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000
kr., og for alle EUR-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af
10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform
Auktioner over obligationer i kapitalcenter H vil foregå på Nasdaq
Copenhagens auktionsdelmarked: 136 ? CPH Auctions. Deltagere er alle
børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq
Copenhagen.

Auktioner over obligationer i kapitalcenter J vil foregå på Bloombergs
auktionssystem AUPD. Markedsdeltagere, der ikke allerede er oprettet til at
kunne byde i dette system, bedes rette henvendelse til Nykredit Realkredit
A/S, Funding & Kapital, forud for deltagelse i auktionerne.

Tildeling

For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive
tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale
om pro rata-tildeling.

For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under
skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der
blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 9 minutter
efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en
betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke
dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til
lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler,
der indgås på auktionerne, er den 2. januar 2020.

Reversefacilitet

Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S
tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt
obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to
dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de
tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med
valør den 2. januar 2020.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre
den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at
investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med
udløb den 1. januar 2020.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til
Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, ved Kim Brodersen på tlf. 44 55
24 21.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at
gennemføre en auktion via AUPD på Bloomberg eller Nasdaq Copenhagens
auktionsdelmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse
tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg

Tap-salg sker den 21. november og 22. november 2019. Købsinteresser kan
afgives på dagen ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding &
Kapital.

Andre vilkår

Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte
mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i
auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes,
senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der
ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer.
Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter
til markedet ved en selskabsmeddelelse.

Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter
H

ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs dato Bud på Rente trigger
LCR
kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings
tidspunkter Udbud
(beløb i mio.)
                  Start dato Slut dato Skæring Tildeling  
DK000952397-9 SDO (H) IT 1 01/01/2021 Kurs 4.57% 1b DKK
20/11/2019 22/11/2019 11:30 11:39 5.400
DK000950262-7 SDO (H) RF 1 01/01/2022 Kurs - 1b DKK Tap-salg**  
  150
DK000950319-5 SDO (H) RF 1 01/01/2023 Kurs - 1b DKK 21/11/2019
22/11/2019 10:30 10:39 1.900
DK000950211-4 SDO (H) RF 1 01/01/2024 Kurs - 1b DKK Tap-salg**  
  200
DK000979848-0 SDO (H) RF 2 01/01/2025 Kurs - 2a DKK 21/11/2019
11:30 11:39 1.200
DK000950793-1 SDO (H) RF 2 01/01/2026 Kurs - non-level DKK
Tap-salg**     50
DK000952400-1 SDO (H) RF 1 01/01/2030 Kurs - non-level DKK
Tap-salg**     125
DK000952095-9 RO (G) RF 1 01/04/2024 Kurs - non-level DKK
Tap-salg**     275
DK000952419-1 SDO (H) IT 1 01/01/2021 Kurs 4.71% 2a EUR
21/11/2019 22/11/2019 13:00 13:09 270
DK000951552-0 SDO (H) RF 1 01/01/2023 Kurs - non-level EUR
22/11/2019 10:30 10:39 40
DK000952427-4 SDO (H) RF 1 01/01/2025 Kurs - non-level EUR
22/11/2019 11:30 11:39 60
DK000952478-7 SDO (H) RF Var 01/01/2024 Rente - 1b DKK 25/11/2019
10:30 10:39 19.200
DK000952354-0 SDO (H) RF Var 01/07/2025 Rente - non-level DKK
25/11/2019 11:30 11:39 450

*        (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF)
Refinansieringstrigger
**      Tap-salg sker den 21. og 22. november 2019.

Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de
annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af
udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet
udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.
Ovenstående tabel indeholder kun fondskoder, hvor mængden overstiger
modværdien af 50 mio. kr.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der
ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer.
Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

    

 

 

 

 

Bilag 3: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter
J

ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs dato Bud på Rente trigger
LCR
kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings
tidspunkter Udbud
(beløb i mio.)
                  Start dato Slut dato Skæring Tildeling  
DK000951757-5 SDO (J) RF 1 01/01/2021 Kurs - 1a DKK 20/11/2019
11:00 11:09 0,3
DK000951765-8 SDO (J) RF 1 01/01/2022 Kurs - 1a DKK 20/11/2019
11:00 11:09 0,3
DK000951773-2 SDO (J) RF 1 01/01/2023 Kurs - 1a DKK 20/11/2019
11:00 11:09 0,3
DK000951781-5 SDO (J) RF 1 01/01/2024 Kurs - 1a DKK 20/11/2019
11:00 11:09 0,3
DK000951803-7 SDO (J) RF 1 01/01/2025 Kurs - 1a DKK 20/11/2019
11:00 11:09 0,3
DK000951811-0 SDO (J) RF 1 01/01/2026 Kurs - 1a DKK 20/11/2019
11:00 11:09 0,3
DK000951838-3 SDO (J) RF 1 01/01/2027 Kurs - 1a DKK 20/11/20...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.