Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

TOTG: DELÅRSREGNSKAP 1. HALVÅR 2019

DELÅRSREGNSKAP 1. HALVÅR 2019

Halvårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i
1. halvår 2019 på 130,2 mill. kroner, mot 129,6 mill. kroner i samme halvår
2018. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 12,6 prosent, mot 13,7
prosent i fjor.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 99,5 mill. kroner, mot
94,6 mill. kroner samme halvår i fjor. Styrket rentenetto er største bidragsyter
til resultatforbedringen i ordinær drift. Tapskostnadene er fortsatt lav, men
høyere enn 1. halvår i fjor da det netto ble tilbakeført tap. For øvrige
hovedposter er relativt små endringer.

Positivt resultat fra verdipapirer på 29,5 mill. kroner inklusive utbytte, mot
35,0 mill. kroner samme halvår i fjor, bidrar også til sterke halvårsresultat.
Gode resultater i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS i 2018 har gitt et
samlet utbytte på 29,5 mill. kroner som ble inntektsført i 2. kvartal, mot 20,8
mill. kroner i fjor. Bankens datterselskaper bidrar med stabile og positive
resultater i tråd med forventningene.

For 2. kvartal isolert ble resultat før skatt 83,3 mill. kroner, mot 79,8 mill.
kroner i 2. kvartal 2018. Styrket rentenetto er hovedårsaken til
resultatforbedringen sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Ordinær drift inklusive
tap på utlån bidrar med 53,8 mill. kroner, mot 45,7 mill. kroner i 1. kvartal i
år og 49,5 mill. kroner 2. kvartal 2018.

Resultat etter skatt i 1. halvår 2019 ble 105,4 mill. kroner, mot 102,2 mill.
kroner i samme halvår 2018. Dette utgjør kr. 9,19 per egenkapitalbevis, mot
8,92 etter 1. halvår 2018.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er godt fornøyd med
halvårsresultatet og utviklingen i 2. kvartal. Etter å ha vært under press i 1.
kvartal har marginene som forventet styrket seg gjennom 2. kvartal, og banken
kan vise til en positiv utvikling i rentenettoen. Sammen med et relativt stabilt
nivå på øvrige inntekter og kostnader, i kombinasjon med fortsatt lave tap,
bidrar dette til den positive resultatutviklingen. Det er fortsatt god aktivitet
i bankens markedsområde, og utlånsveksten holder seg på i overkant av 7 prosent,
noe over kredittveksten i markedet generelt. Utbyttet fra Eika-Gruppen AS som er
inntektsført i 2. kvartal bidrar til et ekstra godt resultat i siste kvartal.
Konsernet har som mål å oppnå en egenkapitalavkastning på minimum 10 prosent, og
det gode resultatet i 1. halvår bygger opp under dette.

HOVEDTREKK KONSERN 1. halvår 2019 (2018):
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 9,5 % (2,7 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 7,1 % (4,0 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 0,6 % (10,8 %)
- Rentenetto 1,89 % (1,89 %)
- Netto provisjonsinntekter 34,3 mill. kr. (36,3)
- Netto kursgevinster 0,5 mill. kr. (14,0)
- Tapskostnad 1,3 mill. kr. (-2,3)
- Ren kjernekapitaldekning 14,4 % (14,6 %)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 14,6 % (14,4 %)
- Resultat pr. EKB kr. 9,19 (kr. 8,92)

GOD VEKST OG ØKTE MARGINER
Konsernets utlånsvekst i 1. halvår 2019 ble 3,3 prosent inklusive lån overført
til Eika Boligkreditt AS. Utlånsveksten siste 12 måneder utgjør 7,1 prosent, og
veksten har de siste kvartalene holdt seg stabil på et nivå noe over den
generelle kredittveksten i markedet. Veksten så langt i år har vært størst i
bedriftsmarkedet, og fordelt på bedrifts- og privatmarkedet var veksten
henholdsvis 10,1 og 6,2 prosent. Aktiviteten i bankens markedsområde holder seg
på et tilfredsstillende nivå.

Innskuddene har økt med 6,9 prosent i 1. halvår og innskuddsdekningen utgjør 66
prosent ved utløpet av halvåret, mot 72 prosent på samme tidspunkt i fjor. Den
underliggende veksten er relativt stabil, men inn- og utgang av store innskudd
fra noen få institusjonelle kunder før og etter 3. kvartal i fjor bidrar til lav
rapporterte vekst siste 12 måneder.

Konsernets rentenetto styrket seg i 2. kvartal. Etter en nedgang begynnelsen av
året økte rentenettoen fra 1,85 % i 1. kvartal til 1,95 % i 2. kvartal.
Rentenettoen er nå relativt sett tilbake på samme nivå som i 4. kvartal 2018.
Hovedårsaken til forbedringen er renteendring som ble varslet i mars, og som
fikk full effekt fra medio mai. Stigende pengemarkedsrenter har bidratt til at
provisjonsinntektene fra boligkreditt har holdt seg relativt stabile.

Aktiviteten og sysselsettingen i bankens markedsområde har holdt seg på et godt
nivå. Sammen med lavt rentenivå har dette bidratt til de lave tapskostnadene.
Nivået på netto misligholdte engasjementer har økt noe fra årsskiftet, til 0,4
prosent, men den underliggende risikoen i porteføljen vurderes ikke til å være
vesentlig endret. Av tapskostnaden i 1. halvår på totalt 1,3 mill. kroner utgjør
økte generelle tapsavsetninger 3,9 mill. kroner.

SOLIDITET
Ren kjernekapital per 30.6.2019 utgjør 14,4 prosent. Ren kjernekapital inkludert
forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe utgjør 14,6
prosent. Inkludert forventet tilbakeholdt andel av delårsresultatet utgjør ren
kjernekapital 15,1 prosent og ren kjernekapital inkludert forholdsmessig
konsolidering 15,2 prosent. Inkludert forventet tilbakeholdt andel av
delårsresultatet er ren kjernekapitaldekning redusert med 0,6 %-poeng hittil i
år, herav 0,3 %-poeng i 2. kvartal. Konsernets vekst skal være balansert i
forhold til forventet tilbakeholdt resultat. I 1. halvår har imidlertid effekten
av større andel av utlånsvekst til næringsliv, midlertidig økt
likviditetsbeholdning og verdiendring aksjer redusert kapitaldekningen noe.

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt
pilar 2-krav på 1,6 % fastsatt av Finanstilsynet, er på 13,6 % per 30.6.2019.
Motsyklisk kapitalbuffer vil øke med 0,5 % -poeng per 31.12.2019, og gi et nytt
regulatorisk minimumskrav på 14,1 %. Konsernets kapitalmål per 31.12.2019 for
ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til
henholdsvis 15,0 %, 16,5 % og 18,5 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av
delårsresultat.

VIDERE UTVIKLING
Pengemarkedsrenten NIBOR 3M har steget ytterligere gjennom 2. kvartal 2019.
Effekten av dette vil være fortsatt økende fundingkostnad. På bakgrunn av dette
varslet banken i juni kundene om en renteøkning på inntil 0,25 % -poeng.
Renteøkningen er beregnet til å styrke rentenettoen, men vil først gi full
effekt fra medio august.

Konsernets underliggende kostnadsbase i 2019 vil i utgangspunktet ligge på
tilnærmet samme nivå som ved utgangen av 2018. Et prosjekt knyttet til AHV
krever imidlertid noe ekstra ressurser, og sammenlignet med 2018 forventes det
nominelle kostnadsnivået derfor å øke noe mer enn ordinær lønns- og prisvekst.

Det forventes et moderat nivå på tap på utlån og garantier også i 2019, men i
utgangspunktet høyere enn i 2018 da det tilnærmet ikke ble bokført tap.

Aktiviteten i bankens markedsområde holder seg på et tilfredsstillende nivå, men
konkurransen oppleves som noe sterkere enn ved inngangen av året. Konsernet
styrer mot en samlet utlånsvekst på inntil 7 %, men den generelle utviklingen i
markedet vil påvirke nivået.

Etableringen av gjeldsregistre er forventet å redusere veksten i markedet for
forbrukslån, men konsernets portefølje av forbrukslån utgjør kun ca. 20 mill.
kroner, og effekten av endringer i denne porteføljen blir begrenset.

Konsernets mål for avkastning på egenkapitalen er fastsatt til 10 %. Sett opp
mot dette forventer konsernet tilfredsstillende resultater også i kommende
perioder. Med et resultat i tråd med konsernets mål, samt eksisterende
kapitalkrav og utbyttepolitikk, kan forventet vekst kapitaliseres gjennom
løpende drift.

EUs kapitalkravregelverk CRR / CRD IV forventes innført i 2. halvår 2019. Dette
innebærer bl.a. redusert kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter
(SMB-rabatt) og opphevelse av Basel I-gulvet for IRB-banker. Bankens foreløpige
estimat basert på tall per 30.6.2019 tilsier en positiv effekt på ren
kjernekapitaldekning på anslagsvis 0,5 %-poeng per 31.12.2019. Med foreslått
utvidelse av SMB-rabatten i 2021 (CRD V), tilsier bankens foreløpige estimat en
økning av effekten til totalt anslagsvis 1,1 %-poeng. Banken får ingen positiv
effekt av opphevelsen av Basel I-gulvet. Finansdepartementet foreslår for
standardbankene en årlig økning av systemrisikobufferen med 0,5 % -poeng ved
hvert av de neste tre årsskiftene, totalt 1,5 %-poeng. Sammenholdt med estimert
effekt av SMB-rabatten er dette for banken foreløpig vurdert til å gi en
tilnærmet nøytral effekt ved utløpet av 2019, men deretter innebære et økt
kapitalkrav samlet.

HOVEDTALL

Konsern(NOK mill.) H1-19 H1-18 12-18

Netto renteinnt. 150,9 139,8 288,4
Andre driftsinnt. 65,2 71,7 108,8
Sum driftskost. 84,6 84,2 163,3
Dr.res før tap ol. 131,6 127,3 233,9
Tap på utlån/gar. 1,3 - 2,3 0,3
Gev./tap anl.middel 0,0 0,0 0,0
Dr.res før skatt 130,2 129,6 233,5
Res. etter skatt 105,4 102,2 181,7

Netto utlån 13 993,6 12 776,0 13 330,4
Innskudd kunder 9 261,7 9 203,4 8 664,0
Egenkapital 1 837,0 1 652,2 1 762,6
Forvaltningskap. 16 841,5 15 736,8 15 708,0

Ren kjernekapitaldekning 14,4 14,6 15,8
Ren kjernekapitaldekning
m/ konsolidering 14,6 14,4 15,6

Resultat pr. EKB 9,19 8,92 15,0

Fullstendig delårsrapport er vedlagt pressemelding.

For mer informasjon, kontakt:
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no
Stig Håvard Blikseth, viseadm. banksjef
958 64 601 - Epost: s.blikseth@totenbanken.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482830

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.