Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

TOTG: DELÅRSREGNSKAP 4. KVARTAL / FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2019

Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt
for 2019 på 246,2 mill. kroner, mot 231,8 mill. kroner i 2018.
Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 11,2 prosent, mot 11,7
prosent samme periode i 2018.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 215,2 mill. kroner,
mot 194,7 mill. kroner i 2018. Styrket rentenetto er hovedårsaken til
resultatforbedringen i ordinær drift, men netto provisjonsinntekter har også
vist en positiv utvikling. Driftskostnadene har økt noe mer enn pris- og
lønnsveksten som følge av ekstrakostnader knyttet til antihvitvaskarbeidet.
Tapskostnadene er fortsatt lave, men høyere enn i 2018 da det tilnærmet ikke ble
bokført netto tap.

Positivt resultat fra verdipapirer på 31,0 mill. kroner inklusive utbytte bidrar
også til et sterkt resultat for 2019. Samlet resultat fra verdipapirer er
imidlertid 6,1 mill. kroner lavere enn i 2018. Bankens datterselskaper bidrar
med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

For 4. kvartal isolert ble resultat før skatt 53,4 mill. kroner, mot 47,7 mill.
kroner i samme kvartal 2018. Ordinær drift inklusive tap på utlån bidrar med
54,2 mill. kroner, mot 61,5 mill. kroner 3. kvartal i år og 48,4 mill. kroner 4.
kvartal 2018. Styrket rentenetto og økte provisjonsinntekter er hovedårsaken til
resultatforbedringen sammenlignet med samme kvartal i 2018.

Resultat etter skatt for 2019 ble 193,3 mill. kroner, mot 181,7 mill. kroner i
2018. Dette utgjør kr. 16,20 per egenkapitalbevis, mot kr. 15,80 i 2018.
Bankens styre foreslår at det utbetales NOK 8,50 i kontantutbytte per
egenkapitalbevis, og at det avsettes 7,0 mill. kroner til gaver til
allmennyttige formål.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at konsernet er godt fornøyd med
både årsresultatet for 2019 og balanseutviklingen. Den positive utviklingen i
rentenettoen er hovedårsaken til resultatforbedringen fra ordinær drift, mens et
godt utbytte fra Eika Gruppen AS bidro til et sterkt driftsresultat også totalt.
Konsernet har som et av sine finansielle mål å oppnå en egenkapitalavkastning på
minimum 10 prosent, og konsernet er godt fornøyd med å oppnå 11,2 prosent i et
år uten ekstraordinære inntekter. Utlånsveksten endte på i overkant av 6
prosent, noe over den generelle markedsveksten. Økningen var relativt størst i
bedriftsmarkedet, men også i personmarkedet var økningen noe over
markedsveksten. Banken opplever at kundene verdsetter bankens lokale
tilstedeværelse og muligheten til å treffe sin personlige rådgiver. Dette gir
banken et godt utgangspunkt for en fortsatt positiv utvikling kommenterer Rolf
E. Delingsrud.

HOVEDTREKK KONSERN 2019 (2018):
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 8,5 % (7,8 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 6,2 % (8,0 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 4,9 % (6,0 %)
- Rentenetto 1,94 % (1,89 %)
- Netto provisjonsinntekter 73,6 mill. kr. (71,2)
- Netto kursgevinster 0,8 mill. kr. (16,2)
- Kostnadsprosent 40,3 % (41,1 %)
- Tapskostnad 7,4 mill. kr. (0,3)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 16,5 % (15,6 %)
- Resultat pr. EKB kr. 16,20 (kr. 15,80)
- Foreslått kontantutbytte kr. 8,50 (8,00)

PASSERT 20 MRD. I FORRETNINGSKAPITAL
Konsernets utlånsvekst i 2019 ble på 6,2 prosent inklusive lån overført til Eika
Boligkreditt AS, mot 8,0 prosent i 2018. Konsernet passerte med det 20 mrd. I
forretningskapital i 2. halvår. Veksten ble størst i bedriftsmarkedet, og
fordelt på bedrifts- og privatmarkedet var veksten henholdsvis 9,8 og 5,3
prosent. Aktiviteten i bankens markedsområde holdt seg på et godt nivå gjennom
store deler av 2019, men det var tegn til noe lavere aktivitet i siste kvartal.
Den underliggende innskuddsveksten holdt seg relativ stabil gjennom året og
endte på 4,9 prosent, mot 6,0 prosent i 2018.

Nettoeffekten av gjennomførte renteendringer på utlån og innskudd har vært
positiv, og konsernets rentenetto styrket seg noe også i 4. kvartal. Sammen med
utlåns- og innskuddsveksten har dette bidratt til den positive utviklingen i
netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2019. Netto rente- og
kredittprovisjonsinntekter har økt med 11,0 prosent fra i 2018, sammenlignet med
volumveksten i utlån på 6,2 prosent.

Driftskostnadene har økt noe mer enn pris- og lønnsveksten som følge av
ekstrakostnader knyttet til antihvitvaskarbeidet. Kostnadsprosenten har likevel
blitt redusert fra 41,1 prosent i 2018 til 40,3 prosent i 2019.

Det ble netto kostnadsført 7,4 mill. kroner i tap i 2019, mens det i 2018
tilnærmet ikke ble kostnadsført netto tap. Av tapskostnaden i 2019 utgjør økte
generelle tapsavsetninger 6,9 mill. kroner. Selv om tapskostnadene har økt
vurderes de fortsatt som lave. Lav arbeidsledighet i bankens markedsområde og
lavt rentenivå har over tid bidratt til de lave tapskostnader. Etter en økning i
1. halvår har nivået på misligholdte engasjementer holdt seg stabilt gjennom 2.
halvår, og netto misligholdte engasjement utgjør nå 0,4 prosent av brutto utlån.

SOLIDITET
Ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i
samarbeidende gruppe utgjør 16,5 % per 31.12.2019. Dette er en økning på 0,9
%-poeng sammenlignet med utløpet av 2018. Konsernets regulatoriske minimumskrav
til ren kjernekapitaldekning er på 14,1 % per 31.12.2019, og konsernets
kapitalmål for ren kjernekapitaldekning er fastsatt til 15,0 %. Konsernet
oppfyller således gjeldende kapitalkrav med god margin, og har et solid
fundament for videre utvikling.

EUs kapitalkravregelverk CRR / CRD IV som ble innført fra 31.12.2019 innebar for
Totens Sparebank bl.a. redusert kapitalkrav for utlån til små og mellomstore
bedrifter (SMB-rabatt) og endringer i krav til lån som kan inngå i kategorien
massemarked. Den positive nettoeffekten er beregnet til å ha utgjort anslagsvis
0,9 %-poeng i økt kapitaldekning.

VIDERE UTVIKLING
Etter at aktiviteten i bankens markedsområde samlet sett bidro til god
utlånsvekst i 2019, vurderes aktiviteten ved inngangen til 2020 å være noe
lavere enn ved forrige årsskifte. Konsernet forventer derfor en noe lavere vekst
i 2020 enn i 2019, og konsernet styrer mot en samlet utlånsvekst på i området 5
%. Den generelle markedsutviklingen vil imidlertid påvirke nivået.

Banken gjennomførte i siste kvartal en renteøkning på inntil 0,25 %-poeng som
har hatt full effekt fra i desember. Renteøkningen er beregnet til å styrke
rentenettoen noe også i kommende kvartal, gitt dagens nivå på fundingkostnader.

Eika Gruppen AS har lagt bak seg et rekordgodt år i 2019, og foreslått utbytte
utgjør for Totens Sparebank 27,6 mill. kroner. Hvis vedtatt forventes dette
inntektsført i 1. halvår.

Konsernets underliggende kostnadsbase er for 2020 planlagt holdt på tilnærmet
samme nivå som i 2019, men pris- og lønnsvekst forventes å bidra til en nominell
økning i driftskostnadene. Det forventes et moderat nivå på tap på utlån og
garantier også i 2020. Sammenlignet med i inngangen til 2019 oppleves det
imidlertid noe større usikkerhet knyttet til utviklingen i enkelte bransjer.

Konsernets kapitalmål er foreløpig holdt uforandret etter regelverksendringene
som ble kjent rett før årsskiftet, men konsernet vil i løpet av 1. kvartal
revidere sine kapitalmål. Per dato er vurderingen for konsernet isolert sett at
den positive effekten av SMB-rabatt og økt massemarkedsportefølje, nøytraliseres
av den senere økningen i systemrisikobuffer. Markedsmessig vurderes det
imidlertid som uheldig at banker som benytter avansert metode for måling av
kapitaldekning (IRB-banker), ser ut til å få et konkurransefortrinn fremfor
banker som benytter standardmetoden.

Konsernets mål for avkastning på egenkapitalen er fastsatt til 10 %. Sett opp
mot dette forventer konsernet et tilfredsstillende resultat også i 2020. Med et
resultat i tråd med konsernets mål, samt eksisterende kapitalkrav og
utbyttepolitikk, kan forventet vekst kapitaliseres gjennom løpende drift.

Det vil i 2020 bli økt fokus på hvordan Totens Sparebank kan bidra til en
bærekraftig utvikling, både med hensyn til egen drift og gjennom de produkter og
tjenester konsernet tilbyr. Det er startet en prosess i Eika Alliansen for å
arbeide strukturert og strategisk med dette viktige området, og banken har
vurdert det som hensiktsmessig å følge denne prosessen.

Delårsrapport er vedlagt børsmelding.

For mer informasjon, kontakt:
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no
Stig Håvard Blikseth, viseadm. banksjef
958 64 601 - Epost: s.blikseth@totenbanken.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495009

Författare OSE News