Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Touchtech: Kallelse till årsstämma i Touchtech AB (publ)

Aktieägarna i Touchtech AB (publ), org. nr 556749-5006, kallas till
årsstämma fredagen den 7 juni 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på
Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 3 juni
2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 3 juni 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

· per post till Touchtech AB, att. Deniz Chaban, Box 2239, 403 14
Göteborg, eller

· per e-post till deniz@touchtech.com
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman
förutsatt att anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att
medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för
aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 juni 2019
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 3 juni 2019.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. För att underlätta
inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 3 juni 2019.

Förslag till dagordningen

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernsresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

9. Beslut om fastställande av
a) antalet styrelseledamöter; och
b) antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Beslut om fastställande av arvoden till
a) styrelseledamöter; och
b) revisorer
11. Val av
a) styrelseledamöter;
b) styrelsens ordförande; samt
c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

14. Stämmans avslutning.
Beslutsförslag

beslutsförslag punkterna 2, 9, 10 och 11

Aktieägare representerande ca 33,3% av rösterna i bolaget (bestående
av Greenfield AB, Almi Invest Västsverige AB och Deniz Chaban) har
meddelat att de föreslår följande;

Punkt 2: att Gösta Blomqvist utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: att styrelsen skall bestå av upp till 5 stämmovalda ordinarie
ledamöter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en
och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 10: att ett fast arvode om två prisbasbelopp ska utgå till
ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen.
I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver
styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen (a).
Det förslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning
(b).

Punkt 11: att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa
årsstämma utses Gösta Blomqvist, Bengt Nilsson och Jörgen Weiss
(samtliga omval) därtill kommer en ytterligare ledamot att
kommuniceras som förslag inför årsstämman. Detta förslag kommer att
finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.touchtech.com) senast
två veckor före årsstämman (a). Att Gösta Blomqvist utses till
styrelsens ordförande (omval) (b) och att, i enlighet med styrelsen
rekommendation, den auktoriserade revisorn Zlatan Mitrovic (omval)
utses till bolagets revisor (c).

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
förträdesträtt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som
skall kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst
10% av totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för
emissionsbeslutet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning,
kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med
villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i
syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet
vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag
eller verksamheter. För giltigt beslut fodras att förslaget biträds
av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de vid stämman företräffa aktierna.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier till 7 231 000 och det totala antalet röster till 7
231 000.

Stämmohandlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 finns
tillgängliga på bolagets hemsida (www.touchtech.com) från 17 maj
2019.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt Kap 7 32 paragrafen
(2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen
och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömning av ett ärende på dagordningen.

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller
helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera
butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar
och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda
består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar
och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor.
Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns "Endless-Aisle",
vilket kan översättas till "oändlig hylla" på svenska. Begreppet
syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med
information om exempelvis produkter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/touchtech/r/kallelse-till-arsstamma-i-touchte...
https://mb.cision.com/Main/16339/2810678/1043025.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.