Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Touchtech: Rättelse bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018: inklusive kassaflödesanalys

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 2667 (731) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 492
(-1461) TSEK

· Resultatet före skatt uppgick till -913 (-1759) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,27) SEK TSEK
Antal aktier per 2018-12-31 uppgick till 7 231 000 st.

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)

Perioden 1 januari - 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 6126 (4255) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4423
(-3385) TSEK

· Resultatet före skatt uppgick till -5907 (-4516) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,82 (-0,80) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -4509 (-5779)
(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Avtal tecknats med Stenströms
· Butikskonceptet The Fitting Room har avslutats framgångsrikt med
mycket uppmärksamhet i branschen

· Lanserat möjligheten att ta betalt med betalkort via Touchtech
Vendo

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Utökat tjänstepaketering med bl.a. coachning av e-handel i butik
för butikspersonal

· Utveckling av ny funktionalitet i Touchtech Vendo, bl.a. i
samarbete med Coop som utökat med ytterligare sju butiker samt
kraftfullt statistikpaket

Utsikter för verksamhetsåret 2019:

· Försäljningsökningen från fjärde kvartalet bedömer vi kommer att
fortsätta att bidra positivt in i 2019

· Öka utrullningen av Touchtech Vendo i de befintliga kundernas hela
butiksnät

· Fortsätta att utveckla eko-systemet genom att etableras
partnerskap med fler värdeadderande och strategiska bolag i och
utanför Sverige.

VD har ordet

2018 avslutades starkt där nettoomsättningen för fjärde kvartalet
uppgick till 2 667 (731) TSEK vilket är en ökning med 265%. Fjärde
kvartalet utgjorde ca 43% av den totala nettoomsättningen på 6 126
(4255) TSEK för helåret 2018, en ökning med 44%.

Under året har vi fortsatt att bygga varumärket Touchtech genom ökade
marknadsinvesteringar. Ny webbsida, deltagande på utökat antal
branschmässor, utveckling av en tjänst för säljeffektivisering
Touchtech Vendo Success Coach samt satsningen på butikskonceptet "The
Fitting Room" (www.thefittingroom.store) har flyttat fram och
kraftigt stärkt varumärket Touchtech på den nordiska marknaden.

Touchtech är nu väl etablerad bland aktörerna inom "retail" på den
svenska marknaden och en given samarbetspartner för potentiella
kunder. Vi förstår och kan leverera intäktsökande och
kostnadseffektiviserande lösningar till en "retail"-marknad under
stark förändring.

Under året har vi fortsatt med att investera i Touchtech Vendo, vår
satsning på e-handel i butik, med funktionalitet för integrerad
kortbetalning, RFID-avläsning och ett kraftfullt statistikpaket. Ett
paket för att analysera ("insights") och optimera sortimentet i
butikerna.

Under 2019 kommer Touchtech att erbjuda tjänster för att öka
onlineförsäljningen i butik och därmed framgång för Touchtech Vendo.
Den nytillsatta tjänsten Touchtech Vendo Success Coach kommer vara en
viktig del i att öka utrullningen av Touchtech Vendo i kundens hela
butiksnät. E-handel kopplat till fysisk butik är nytt och
angreppsättet kan kännas ovant, vår erfarenhet visar att med rätt
träning ökar avslutsfrekvensen avsevärt.

Touchtech har, under rådande marknadsläge, tecknat fler kundavtal än
någon annan aktör som erbjuder e-handel i butik i Sverige, tex
Bestseller, Coop i Norge, Caliroots, Johnells, Stenströms, Clas
Ohlson, Bergqvist skor, Junkyard och Svea.

Försäljningen av Touchtech Lima-licenser, vilket stod för ca 20% av
den totala nettoomsättningen via återförsäljare runtom i världen, har
överträffat våra förväntningar. Touchtech Lima fortsätter vara en
marknadsledande lösning för interaktiva presentationer.

Vid utgången av 2018 uppgick likvida medel till 3,6 (10,9) MSEK.
Bolaget bedömer att likviditeten, förutsatt bibehållen
avslutsfrekvens och leveranssäkerhet, kommer att vara tillräcklig för
2019 års lagd budget. Om bibehållen avslutsfrekvens och
leveranssäkerhet uteblir kommer bolagets expansion att kräva
ytterligare finansiering. Bolaget kommer då efter första kvartalet
att kommunicera alternativa lösningar på hur man avser att trygga den
fortsatta finansieringen för 2019/2020.

Under 2018 initierade vi partnerskap med utvalda bolag, såsom
Vertiseit och Avensia, för att stärka integrationen med kundens
affärs- och e-handelssystem. Touchtech kommer framöver att fortsätta
att utveckla sitt eko-system genom att etableras partnerskap med fler
värdeadderande och strategiska bolag.

Touchtech inleder 2019 med att erbjuda en marknadsledande teknisk
lösning, ett välkänt varumärke, servicepaketserbjudande,
branschkunskap och insikter från butikskonceptet The Fitting Room och
inte minst en organisation som kan skala och är redo att ta sig an
flera kundprojekt. Försäljningsökningen från fjärde kvartalet bedömer
vi kommer att fortsätta att bidra positivt in i 2019.

Handeln är under stark utveckling och Touchtech kommer att aktivt vara
med i förändringsarbetet till att möjliggöra för branschen att
erbjuda ökad service och lönsamhet.

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Under 2018 uppgick nettoomsättningen till 6 126 TSEK vilket är en
ökning med 1871 TSEK eller 44% mot föregående år. Försäljning av
Vendo- och Limalicenser, hårdvara samt konsultationer i samband med
implementation av Vendo står för den stora delen av ökningen.

Touchtech har under samma period ökat sina kostnader med 3,4 MSEK
eller 32,6%. Detta beror på att stora satsningar gjorts på
säljstödjande aktiviteter såsom ny hemsida, lansering av kampanjen
Let's get in Touch, deltagande på mässor, butikskonceptet The Fitting
Room samt på att rekrytera personal för att möjliggöra ytterligare
tillväxt.

Likviditet och finansiering

Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodohavanden till 3,6 MSEK
(10,9 MSEK per 31 dec 2017). Utöver detta finns det en outnyttjad
checkräkningskredit på 500 TSEK att tillgå.

Touchtech har räntebärande skulder om 2,58 MSEK (2,15 MSEK per 31 dec
2017).

Vid utgången av 2018 uppgick likvida medel till 3,6 (10,9) MSEK.
Bolaget bedömer att likviditeten, förutsatt bibehållen
avslutsfrekvens och leveranssäkerhet, kommer att vara tillräcklig för
2019 års lagd budget. Om bibehållen avslutsfrekvens och
leveranssäkerhet uteblir kommer bolagets expansion att kräva
ytterligare finansiering. Bolaget kommer då efter första kvartalet
att kommunicera alternativa lösningar på hur man avser att trygga den
fortsatta finansieringen för 2019/2020.

Aktivering av FoU

Touchtech har under 2018 balanserat totalt 1,9 MSEK avseende
lönekostnader för utvecklingsarbete av Touchtech Vendo. Immateriella
anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2018 till 3,9 MSEK (2,8
MSEK). Betallösningen med kortterminal för Vendo stod för merparten
av de balanserade utvecklingskostnaderna.

Touchtech Vendo i sin grundutförande blev under 2018 helt färdigställd
och ingen vidare aktivering av utvecklingstid behöver ske. Styrelsen
anser, efter en nedskrivningsprövning, att värdet är högre än det
bokförda värdet avseende immateriella tillgångar. Utveckling av nya
komponenter och funktioner för Touchtech Vendo såsom betalfunktionen
kommer att aktiveras.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med avskrivningar om 1351 TSK (1021
TSEK). Av dessa avser 1053 TSEK (906 TSEK) avskrivningar på
egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock
Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod
SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 231 000 stycken
utestående aktier.

Förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs
revisorer.

Årsredovisning och årsstämma

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 7 juni 2019 i Göteborg.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor
innan på touchtech.com samt på aktietorget.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q1 2019 publiceras den 31 maj 2019

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller
helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera
butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar
och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo. Båda
består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar
och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor.
Bolagets produkter ryms inom det begrepp som benämns "Endless-Aisle",
vilket kan översättas till "oändlig hylla" på svenska. Begreppet
syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med
information om exempelvis produkter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/touchtech/r/rattelse-bokslutskommunike-for-rak...
https://mb.cision.com/Main/16339/2753389/1000055.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.