Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Touchtech: Touchtech: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

Pressmeddelande från Touchtech AB
Göteborg den 13 februari 2020

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 6 789 (2 667) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 094
(-492) TSEK

· Resultatet före skatt uppgick till 2 539 (-913) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till 0,35(-0,13) SEK TSEK
Antal aktier per 2019-12-31 uppgick till 7 231 000 st.

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)

Perioden 1 januari - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 11 889 (6 126) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 160 (-4
423) TSEK

· Resultatet före skatt uppgick till -1 902 (-5 907) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,82) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 171 (-6 818)
Antal aktier per 2019-12-31 uppgick till 7 231 000 st.

(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Levererade version 1.0 av Touchtech Showroom för Vero Moda och
kunde därmed intäktsföra ca 4,7 MSEK i det fjärde kvartalet.

· Bestseller utökade budgeten med 2,5 MSEK som avser
vidareutvecklingen av Touchtech Showroom-lösningen för första
kvartalet 2020.

· Styrelsen beslutade om att genomföra en företrädesemission som vid
fullteckning kommer att tillföra Touchtech cirka 8,3 MSEK före
emissionskostnader.

· The Fitting Room utsågs till årets retailprojekt av AV Awards som
anses vara Oscars av AV-industrin där innovation och kreativitet i
diverse olika kategorier lyfts fram.

· Jack & Jones har under kvartalet anslutit 200 butiker till
Touchtech Vendo.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Företrädesemissionen tecknades av befintliga aktieägare och
allmänheten till totalt cirka 12,7 MSEK, vilket motsvarar en
teckningsgrad om cirka 152 procent.

· Utvecklingen av version 2.0 av Touchtech Showroom för Vero Moda
har påbörjats enligt plan.

· Jack & Jones har fortsatt installera nya butiker i samma takt.
· Flyttat till ett nytt kontor på Korsgatan 7 i Göteborg.
Utsikter för verksamhetsåret 2020:

· Färdigställa Touchtech Showroom-lösningen så den är redo för
utrullning till Bestsellers totalt ca 16 varumärken med totalt ca 600
showrooms samt andra större varumärken

· Säkerställa att resterande 400 av totalt 600 Jack & Jones-butiker
ansluts till Touchtech Vendo

· Bestseller ansluter fler varumärken utöver Jack & Jones till
Touchtech Vendo

· Fokus på internationalisering med ambitionen att teckna avtal med
några av världens största och mest välkända globala varumärken

· Vidareutveckla befintliga samt etablera nya partnerskap med
värdeadderande bolag som kan ansvara för leveransen av kundunika
tjänster, till exempel integrationsutveckling och hårdvara.

VD har ordet

Vi avslutar året med en nettoomsättning för fjärde kvartalet på 6,8
MSEK och ett resultat på 2,5 MSEK. Nettoomsättningen under 2019 ökade
med 94% jämfört med 2018 och uppgick därmed till totalt 11,9 MSEK.
Resultat förbättrades med 4 MSEK jämfört med 2018 och landade på -1,9
MSEK för 2019.

En bidragande faktor till denna positiva utveckling är det lyckade
samarbetet med Bestseller som är ett av världens största modehus.
Bestsellers ledning är övertygade om att framtidens handel i butik
och showrooms kommer möjliggöras med digitala lösningar. Därför har
de valt att jobba med Touchtech som är pionjärer och innovatörer inom
detta område. Under det första kvartalet kommer vi att färdigställa
version 2.0 av Touchtech Showroom, för vilket vi har en beställning
på 2,5 MSEK av Bestseller. Samtidigt fortskrider utrullningen av
Touchtech Vendo för Jack & Jones som nu finns i över 200 butiker på 6
marknader. Då utfallet har varit såpass positivt ser vi en stor
potential till att de övriga 400 Jack & Jones-butikerna ansluts innan
årets slut samt att fler av Bestseller-varumärken anammar lösningen.

Bestseller har visat sig vara en "early adopter" av innovativa
digitala lösningar för butiker och showrooms, inte minst genom att
investera både pengar och tid i att kontinuerligt förbättra lösningen
tillsammans med Touchtech. Tack vare deras storlek med fler än 2 500
butiker och 600 showrooms innebär det en stor potential av
återkommande intäkter. Därför kommer vi under 2020 att fullt ut
fokusera på en internationaliseringsstrategi som går ut på att
kvalitativt bearbeta och teckna avtal med fler globalt välkända
modevarumärken med en progressiv agenda.

Som en del av vår internationaliseringsstrategi kommer vi framöver att
överlåta hela ansvaret, för leveransen av våra mjukvarulösningar till
små- och medelstora kunder, till värdeadderande partners. Dessa
partners kommer att erbjuda de nödvändiga tjänsterna som till exempel
integrationsutveckling, support och hårdvara.

För fullständig kvartalsrapport samt videointervju med VD besök:
https://www.touchtech.com/corporate/finansiella-rapporter

Touchtech bjuder in till web-konferens den 13 februari kl 14:00-14:30
där VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till
kvartalsrapporten. Mer information om hur man anmäler sig till
telefonkonferensen finns på bolagets hemsida:
https://www.touchtech.com/corporate

För vidare upplysningar:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Under 2019 uppgick nettoomsättningen till 11 860 TSEK vilket är en
ökning med 5 734 TSEK eller 94% mot föregående år. Merparten av årets
omsättningsökning kan härledas till ca 100% ökning av Vendointäkter
samt ca 5 MSEK av Touchtech Showroom-utvecklingen.

Touchtech har under samma period ökat sina rörelsekostnader med 0,5
MSEK eller 3,8%. Tack vare ett större marknadsföring- och
etableringsarbete under 2018 med deltagande på mer än 5 mässor kunde
Touchtech fokusera i större utsträckning på att leverera nya projekt
under 2019. Därmed motsvarade ökningen av personalkostnaderna
minskningen av marknadsföringsbudgeten.

Likviditet och finansiering

Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodohavanden till 0,1 MSEK
(3,6 MSEK per 31 dec 2018). Utöver detta finns det en outnyttjad
checkräkningskredit på 1 000 TSEK att tillgå.

Touchtech har räntebärande skulder om 1,98 MSEK (2,58 MSEK per 31 dec
2018). Tack vare den övertecknade företrädesemissionen tillförs
Touchtech 7,55 MSEK under februari efter emissionskostnader.

Aktivering av FoU

Touchtech har under 2019 balanserat totalt 0,7 MSEK avseende
lönekostnader för utvecklingsarbete av Touchtech Vendo. Immateriella
anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2019 till 5,5 MSEK (3,9
MSEK). Touchtech B2B Showroom stod för merparten av de balanserade
utvecklingskostnaderna.

Touchtech Vendo i sin grundutförande är helt färdigställd och ingen
vidare aktivering av utvecklingstid behöver ske. Styrelsen anser,
efter en nedskrivningsprövning, att värdet är högre än det bokförda
värdet avseende immateriella tillgångar.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med avskrivningar om 1 941 TSK (1 351
TSEK). Av dessa avser 1 289 TSEK (1 053 TSEK) avskrivningar på
egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock
Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod
SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 231 000 stycken
utestående aktier.

Förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs
revisorer.

Årsredovisning och årsstämma

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 15 maj 2020 i Göteborg.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor
innan på touchtech.com samt på Spotlight Stock Market.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q1 2020 publiceras den 30 april 2020.
Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with
products that delight and inspire. As the company behind the market
leading and ground-breaking Endless-Aisle software solutions - Vendo,
Showroom and Lima - we enable retailers around the world to
digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From
car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms,
our products are extending what's possible when integrating online
with offline, delivering on the promise to increase sales,
profitability and enrich customer experience in physical spaces.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/touchtech/r/touchtech--bokslutskommunike-for-...
https://mb.cision.com/Main/16339/3034016/1192855.pdf

Författare AktieTorget News