Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Touchtech: Touchtech: Delårsrapport Q1 2020

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 3084 (1935) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 49 (-826)
tkr

· Resultatet före skatt uppgick till -545 (-1267) tkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,18) kr
Antal aktier per 2020-03-31 uppgick till 7 954 100

Antal aktier i genomsnitt under första kvartalet 2020 uppgick till 7
612 415

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2020

· Företrädesemissionen tecknades av befintliga aktieägare och
allmänheten till cirka 12,7 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad
om 152 procent och därmed tillfördes Touchtech cirka 8,3 MSEK före
emissionskostnader.

· Delleverans av Touchtech Showroom version 2.0 för Vero Moda har
godkänts av kund och därmed har 1,9 MSEK kunnat intäktsbokföras

· Flyttat till ett nytt kontor på Korsgatan 7 i Göteborg
· Lansering av ny webbsida (www.touchtech.com) som en del av
strategin att kommunicera till globala varumärken

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Ett kostnadsbesparingspaket har genomförts p.g.a. Covid-19

VD har ordet

Vi avslutar ett starkt första kvartal med en nettoomsättning på 3 084
MSEK, vilket är en ökning med 60% jämfört med motsvarande kvartal
2019. Leveransen av Touchtech Showroom version 2.0 till Bestseller
stod för 1,9 MSEK. Samtidigt förbättrades resultatet med 722 TSEK.

I början av året genomfördes en fullt tecknad företrädesemission som
tillförde Touchtech 7,55 MSEK efter emissionskostnader. I och med
detta är Touchtech väl rustad att klara sig igenom de kortsiktiga
effekterna av Covid-19 pandemin.

Vi har fortsatt att vara en nära strategisk utvecklingspartner till
våra befintliga nyckelkunder. Det har resulterat i att vi kunnat
bibehålla en nära och konstruktiv dialog för att identifiera behoven
som uppstått p.g.a. Covid-19 pandemin. Allt eftersom länderna börjar
lätta på restriktionerna ser vi att behovet av digitala lösningar
kommer vara allt viktigare. Mer specifikt ser vi att våra befintliga
lösningar för retail kommer möjliggöra:

· Digitalt presentations- och säljverktyg för B2B-säljarna som kan
användas på distans eftersom möjligheten att bjuda in inköpare till
fysiska showrooms med fysiska prover kommer vara begränsad. Med
Touchtech Showroom-applikationen kan varumärken effektivt fortsätta
med relationsbyggande försäljning samtidigt som produktionen av
fysiska prover kan kraftigt reduceras.

· Många butiker som är återförsäljare av varumärken kommer p.g.a.
finansiella utmaningar inte kunna inhandla och lagerhålla fysiska
produkter i samma omfattning som tidigare till hösten. Med Touchtech
Vendo kan varumärken tillgängliggöra sitt kompletta
ehandels-sortiment digitalt hos återförsäljarna.

Vi har kommit överens med Bestseller om att utvecklingen av Touchtech
Showroom-projektet ska fortlöpa med leverans av tilläggsfunktioner
vilket kommer att ske under andra kvartalet till ett värde av ca 650
TSEK. Diskussionen om kommersiell användning samt integration av fler
varumärken inom Bestsellerkoncernen fortlöper.

Sedan pandemin slog till i slutet av det första kvartalet har
flertalet av våra kunder, som temporärt hade stängt sina butiker,
kunnat öppna i mindre skala igen. Detta gäller även Jack & Jones som
har ca 250 butiker anslutna till Touchtech Vendo. Det är dock ett
fortsatt osäkert läge men vi har fått indikationer att i maj bör fler
butiker kunna öppnas upp.

Samtidigt förbereder vi verksamheten temporärt på en svagare
efterfrågan av utvecklingsprojekt och utrullningar. Därför har vi
genomfört korttidsarbete och andra kostnadsbesparingar som kommer att
kraftfullt reducera Touchtechs kostnadsmassa. Tillväxtverket har
beviljat Touchtech bidrag gällande korttidsarbete på ca 900 TSEK för
de kommande fyra månaderna.

Touchtech bjuder in till web-konferens den 30 april 2020 kl 14:30 där
VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till kvartalsrapporten.
Mer information om telefonkonferensen finns på bolagets hemsida:
https://www.touchtech.com/corporate

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
deniz@touchtech.com

Om Touchtech
At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with
products that delight and inspire. As the company behind the market
leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo,
Showroom and Lima - we enable retailers around the world to
digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From
car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms,
our products are extending what's possible when integrating online
with offline, delivering on the promise to increase sales,
profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 3 084 TSEK,
vilket är en ökning med 1 149 TSEK jämfört med motsvarande period
förra året. Ökningen beror framförallt på ökade licensintäkter
relaterade till Vendo och Showroom samt delvis på ökning av
konsultationstjänster.

Under samma period har kostnaderna ökat med 466 TSEK.
Personalkostnader har ökat med ca 142 TSEK. Övriga externa kostnader
har ökat med 728 TSEK varav ca 200 TSEK är ökning relaterat till den
nya lokalen.

Likviditet och finansiering

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick den 31 mars till 6,0 MSEK (2,7
MSEK per 31 mars 2019). Utöver detta finns det en outnyttjad
checkräkningskredit på 1 MSEK att tillgå. Touchtech har räntebärande
skulder om 1,8 MSEK (2,4 MSEK per 31 mars 2019). ALMI företagspartner
med stöd från EKN har beviljat ett lån på 1 MSEK som kan utbetalas
från och med juni 2020 som avser export- och
internationaliseringssatsningar.

Aktivering av FoU

Touchtech har under perioden januari - mars 2020 balanserat totalt 740
TSEK avseende löne- och konsultkostnader för utvecklingsarbete
avseende Touchtech Showroom. Immateriella anläggningstillgångar
uppgick per 31 mars 2020 till 5,9 MSEK (3,8 MSEK).

Avskrivningar

De första tre månadernas resultat har belastats med avskrivningar om
555 TSEK (406 TSEK). Av dessa avser 405 TSEK (267 TSEK) avskrivningar
på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs
revisorer.

Aktien

Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock
Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod
SE0010414482.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 7 954 100 stycken
utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q2 2020 publiceras den 14 augusti 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/touchtech/r/touchtech--delarsrapport-q1-2020,...
https://mb.cision.com/Main/16339/3101067/1239324.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.