Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Tourn International: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Tourn International AB (publ) kallas härmed till
bolagsstämma 12 april 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger
Jarlsgatan 31, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels
vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 6 april 2016,
anmäla ska inkommit till bolaget senast 6 april 2016. Anmälan om
deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn
International AB, Birger Jarlsgatan 31, 111 45 Stockholm, eller genom
att maila till ir@tourn.se

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 6 april 2016, vilket innebär att
aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande fall

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i
förekommande fall

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt
incitamentsprogram till styrelse och ledande befattningshavare

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande
fall revisor och

revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Förslag till punkterna 8 - 12 kommer att publiceras via
pressmeddelande senast 2 veckor innan stämman.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast 2 veckor innan
årsstämman.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tourn-international/r/kallelse-till-arsstamma,...
http://mb.cision.com/Main/12120/9933669/488150.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.