Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

TradeDoubler: Kallelse till årsstämma i TradeDoubler AB (publ)

Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl. 17.00 i bolagets
lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., Stockholm. Registreringen
börjar kl. 16.30.

A. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara registrerad som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden
AB ("Euroclear") tisdagen den 29 april 2014 samt (ii) anmäla sitt
deltagande vid stämman till bolaget senast tisdagen den 29 april 2014
kl. 16.00.

Anmälan ska ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Birger
Jarlsgatan 57A, 7 tr., 113 56 Stockholm eller per e-post
bolagsstamma@tradedoubler.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall,
ställföreträdare. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den
skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten
insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen
bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett
år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en
längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att
delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear
senast tisdagen den 29 april 2014. Detta innebär att aktieägare som
önskar göra sådan registrering i god tid före tisdagen den 29 april
2014 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och
upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman
totalt

42 807 449 aktier med en röst per aktie, varav bolaget själv innehar
475 000 egna aktier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen,
ersättningsutskottets och valberedningens respektive ordförandes
redogörelse för arbetet i ersättningsutskottet och valberedningen.

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på
stämman.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

13. Val av styrelseledamöter.

14. Val av styrelsens ordförande.

15. Val av revisor.

16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2015.

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om:

a) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

b) Förvärv av egna aktier i anledning av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

c) Överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014.

19. Övriga frågor.

20. Stämmans avslutande.

B.2 Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Sören Lindström,
Hannes Snellman Advokatbyrå.

Punkt 10 b) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår en utdelning om sammanlagt 10 583 112,25 kronor
(0,25 kronor per aktie) samt att fredagen den 9 maj 2014 ska vara
avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclears försorg onsdagen den 14 maj 2014.

Punkt 11-15 - Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor
m.m.

Valberedningen har bestått av Thomas Bill utsedd av Monterro 1 AB
(ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Johan
Strandberg, utsedd av SEB Fonder samt Peter Larsson, styrelsens
ordförande.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

- att antalet bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska vara
sex utan suppleanter;

- att följande arvoden, oförändrade jämfört med de som beslutades på
föregående års extra bolagsstämma, ska utgå:

styrelsens ordförande 250 000 kronor

styrelseledamöter 250 000 kronor

ordförande i ersättningsutskottet 0 kronor

ledamot i ersättningsutskottet 0 kronor

- att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i
koncernen;

- att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning;

- att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med TradeDoubler
AB, får faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall
det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala
avgifter samt med mervärdesskatt;

- att omval sker av följande personer som ordinarie ledamöter av
styrelsen: Thomas Bill, Martin Henricson och Peter Larsson varvid det
upplyses om att styrelseledamöterna Lars Sveder och Simon Turner har
avböjt omval;

- att nyval sker av följande personer som ordinarie ledamöter av
styrelsen: Martin Ahrend, Henrik Kvick och Mernosh Saatchi;

- att Peter Larsson omväljs till styrelsens ordförande; samt

- att EY AB väljs till revisor (för ett år). Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget avses auktoriserade revisorn Thomas Forslund
bli utsedd av EY AB som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 - Beslut om valberedning inför årsstämman 2015

Valberedningen föreslår i huvudsak följande beträffande bolagets
nomineringsprocess.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter; en ledamot
som utsetts av var och en av de tre största aktieägarna samt
styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den
största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den
sista bankdagen i augusti 2014 och övrig aktieägarinformation som är
tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de utsetts av
ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter.
Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre
månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman,

b) förslag till styrelse,

c) förslag till styrelseordförande,

d) förslag till revisor,

e) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till
var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,

f) förslag till arvode till bolagets revisor, och

g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2016.

Punkt 17 - Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen innebär sammanfattningsvis
att ersättningen skall vara konkurrenskraftig så att bolaget ska
kunna rekrytera, motivera och behålla skickliga medarbetare. Den
individuella ersättningen skall baseras på medarbetarens erfarenhet,
kompetens, ansvar och prestation.

Den totala ersättningen bör baseras på fyra huvuddelar; fast lön,
rörlig ersättning, pensionsförmåner och långsiktiga
incitamentsprogram.

Rörlig ersättning skall vara marknadsmässig och premiera tillväxt,
rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Den bör vara baserad
på i förhand bestämda mätbara mål, såväl kvantitativa som kvalitativa
och skriftligen överenskomna med den anställde. Utfallet för den
rörliga ersättningen skall ha en övre gräns, normalt högst 50 procent
av den fasta lönen.

Styrelsen anser att långsiktiga incitamentsprogram är en viktig del i
den långsiktiga ersättningsstrategin. Styrelsen har för avsikt att
föreslå att bolaget fortsatt skall erbjuda bolagsledningen och andra
nyckelpersoner att delta i ett långsiktigt aktie- eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Styrelsen anser att ett sådant
program bör vara prestationsbaserat, förutsätta en fortsatt
anställning i koncernen och i den utsträckning det anses
erforderligt, kräva en egeninvestering. Styrelsen kan alternativt
komma att föreslå ett kontantbaserat program som inte är aktie- eller
aktiekursrelaterat. Ett sådant program anser styrelsen bör vara
prestationsbaserat samt att maximal utbetalning till bolagsledningen
ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Aktie- och
aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska godkännas av bolagsstämma.

Frågor rörande anställningsvillkor för verkställande direktören
bestäms av styrelsen. Verkställande direktören fastställer
anställningsvillkor för övriga i bolagsledningen efter godkännande
från ersättningsutskottet.

Styrelsen eller ersättningsutskottet får avvika från dessa riktlinjer
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 18 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.