Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

TransAtlantic: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00 på Lindholmen Science
Park, Lindholmen, Göteborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 15 april 2014,

och
dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast
kl. 16.00 tisdagen den 15 april 2014,

· under adress Rederi AB TransAtlantic, c/o Computershare AB, Box
610, SE-182 16 Danderyd,

· per telefon 0771 - 24 64 00, eller
· på Rederi AB TransAtlantics hemsida, www.rabt.se.
Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten i original, jämte eventuella
behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till
bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
bolagets hemsida, www.rabt.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn
hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 15 april 2014.
Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att
förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k.
rösträttsregistrering.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 147 870 266 aktier fördelade på 9 695 789 aktier av serie A
och 138 174 477 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår
till 235 132 367, varav 96 957 890 av rösterna representeras av
aktier av serie A och 138 174 477 av rösterna representeras av aktier
av serie B.

Ärenden
Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän.
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av föredragningslista.
6) Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
b) Revisors yttrande huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.
I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande, den
verkställande direktören och affärsområdescheferna för Viking Supply
Ships och Industrial Shipping.

7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11) Val av revisorer.
12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14) Godkännande av
a) överlåtelse av aktier i koncernbolaget Daugava Shipping Services SIA.
b) överlåtelse av aktier i koncernbolaget TransAtlantic Spolka Z.o.o.
15) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
16) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen för bolaget, som består av Christen Sveaas, styrelsens
ordförande och representant för Viking Invest AS, Henning E. Jensen,
representant för Viking Invest AS, Jenny Lindén Urnes, och Lena
Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB och Enneff
Fastigheter AB, vilka tillsammans representerar drygt 81,9 procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår att årsstämman
väljer advokaten Johan Ljungberg på Mannheimer Swartling Advokatbyrå
till ordförande vid stämman.

Punkt 7b - Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2013.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter
skall vara fem. För granskningen av bolagets räkenskaper och
förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 200 000 SEK
till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna med undantag för den ledamot som också är
verkställande direktör. Det totala styrelsearvodet föreslås således
uppgå till 800 000 SEK.. Valberedningen föreslår att arvode till
revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår som stämmovalda styrelseledamöter omval av
Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp
samt nyval av Tom Ruud. Henning E. Jensen har avböjt omval.
Valberedningen föreslår vidare omval av Christen Sveaas till
styrelseordförande och till vice ordförande föreslås omval av Folke
Patriksson.

Tom Ruud, född 1950, har en Master of Science vid Norges Tekniske
Høyskole, Trondheim, och har genomgått ett executive program vid
Wharton International Forum. Tom Ruud är styrelseledamot och
koncernchef i Kistefos AS och har mellan åren 2008-2013 varit verksam
i koncernledningen för det norska investmentbolaget Umoe-gruppen.
Före dess har han varit medlem i Nordea Bank AB (publ):s
verkställande koncernledning, VD och koncernchef för Christiania Bank
og Kreditkasse, samt innehaft varierande positioner inom Aker Norcem
Group varav fem år som VD och koncernchef. Sedan den 20 december 2013
är Tom Ruud VD och koncernchef i Rederi AB TransAtlantic.

Punkt 11 - Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med
en mandattid till och med årsstämman 2015.

Punkt 12 - Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall
utses inför årsstämman 2015 enligt följande modell. Styrelsens
ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller
ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2014 och be dem utse
en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra
ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare
ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller
ägargruppen osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra
valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig.
Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder
skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex
månader före årsstämman 2015. Mandatperioden för den utsedda
valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har
tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår
eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget
enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en
annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan
ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor
för beslut till årsstämman 2015:

a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till revisorer
e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
f) förslag till arvode för bolagets revisorer
g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

Punkt 13 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är de personer som under den tid
som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningar till ledande befattningshavare skall attrahera, motivera
och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare
och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla
rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är
marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning
och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall
innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och
andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning.
Rörlig ersättning kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta.
Sådan rörlig ersättning skall baseras på extraordinära insatser i
förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en
gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan skall utfallet av rörlig ersättning baseras på
mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall grundas på (i) utfall i
förhållande till bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och
kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål.
Rörlig ersättning skall inte överstiga en utbetalning motsvarande 60
procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader
och vid uppsägning från bolagets sida sex till tolv månader. För
verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till
sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag ska
kunna utgå med maximalt 12 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 14 a - Godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget
Daugava Shipping Services SIA

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att dotterbolaget
TransAtlantic AB ("Säljaren") överlåter dess aktier i Daugava
Shipping Services SIA ("Daugava") till Felikss Delle ("Köparen") som
är verkställande direktör och styrelseledamot i Daugava.

Säljaren är ett helägt dotterbolag till Rederi AB TransAtlantic och
äger samtliga aktier i Daugava. Bolaget bedriver
rederiagentverksamhet i Lettland. Mot bakgrund av att Daugava inte
längre ses som ett kärninnehav och Rederi AB TransAtlantic outsourcat
småbulksverksamh...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.