Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

TransAtlantic: Rederi AB TransAtlantic offentliggör en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Sammanfattning

·
Styrelsen i Rederi AB TransAtlantic (publ) ("TransAtlantic" eller
"Bolaget") har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka
150 MSEK, före emissionskostnader

·
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via tecknings- och
garantiåtagande från Bolagets huvudägare Kistefos AS (genom det
helägda dotterbolaget Viking Invest AS) ("Kistefos")

·
Syftet med företrädesemissionen är att påskynda
omstruktureringsarbetet och genomföra ytterligare effektiviseringar
samt skapa förutsättningar för att snabbare dela koncernen.

·
Företrädesemissionen förutsätter godkännande på årsstämman den 23
april 2014

·
Teckningskursen och teckningsrelationen avses beslutas senast den 16
april 2014 och meddelas senast den 17 april 2014

·
Teckningsperioden löper från och med den 9 maj 2014 till och med den
27 maj 2014

Bakgrund och motiv
TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg
samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två
affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Som
framgår av TransAtlantics senaste finansiella rapporter är Koncernens
likviditet ansträngd och exponerad för risker.

Som tidigare offentliggjorts har TransAtlantic inlett ett omfattande
omstrukturerings- och strategiskt positioneringsprogram för att
återfå en hållbar lönsamhet inom såväl affärsområdet Industrial
Shipping som affärsområdet Viking Supply Ships. Som en del i detta
program har Bolaget under 2013 arbetat med kostnadsbesparingar såsom
reducering av personalstyrkan, centralisering av administration,
avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten såsom en
hamnterminal och fastigheter, avslutandet av en taxlease-struktur i
Storbritannien, försäljningar av flera fartyg, samt beslutat att
stärka Industrial Shippings konkurrenskraft genom förstärkningar inom
försäljningsavdelningen.

Under fjärde kvartalet 2013 genomförde Bolaget en nyemission om cirka
148 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i syfte att
återbetala upptagna skuldcertifikat om 140 MSEK jämte ränta. Likviden
för skuldcertifikaten om 140 MSEK användes för att finansiera
Bolagets strategi- och omstruktureringsprogram inom affärsområdet
Industrial Shipping.

Omstruktureringsåtgärderna har inte varit tillräckliga för att
kompensera för den svagare marknaden och sjunkande volymer inom
Industrial Shipping. TransAtlantic har därför beslutat att påskynda
omstruktureringsarbetet och genomföra ytterligare effektiviseringar
samt skapa förutsättningar för att snabbare dela koncernen. Bolaget
beräknar att kapitaltillskottsbehovet uppgår till cirka 150 MSEK och
avses att användas till uppkomna kostnader i samband med förestående
omstruktureringsåtgärder. Dessa omstruktureringsåtgärder omfattar
bland annat nedläggningen av TransPal Line, omförhandling av
bareboatåtaganden samt förutsedd betalning av restvärdesgaranti under
bareboatavtal.

Företrädesemissionen
Styrelsen för TransAtlantic har beslutat, under förutsättning av
årsstämmans godkännande, att ta in cirka 150 MSEK före
emissionskostnader genom en nyemission av aktier. Bolagets befintliga
aktieägare har företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som
de äger på avstämningsdagen, varvid befintliga A-aktier berättigar
till teckning av nya A-aktier och befintliga B-aktier berättigar till
teckning av nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Aktier som varken tecknas med
primär eller subsidiär företrädesrätt ska tilldelas Kistefos i
egenskap av emissionsgarant (se nedan).

Styrelsen avser senast den 16 april 2014 att besluta teckningskursen,
teckningsrelationen samt vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska
ökas med. Detta meddelas genom separat pressmeddelande senast den 17
april 2014.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 7 maj
2014 och teckningstiden (teckning genom betalning) kommer löpa under
perioden mellan den 9 maj 2014 och den 27 maj 2014, med rätt för
styrelsen att förlänga teckningstiden.

Årsstämma kommer hållas den 23 april 2014. För ytterligare
information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare Kistefos, som vid tidpunkten för detta
pressmeddelande innehar cirka 63,2 procent av kapitalet och cirka
58,6 procent av rösterna i TransAtlantic, har åtagit sig att teckna
sin pro rata-andel i Nyemissionen ("Teckningsåtagandet"). Kistefos
har dessutom garanterat teckning av återstående del av Nyemissionen,
dvs. de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare med stöd av
primär eller subsidiär företrädesrätt, till ett belopp om högst 55
MSEK, motsvarande cirka 36,8 procent av nyemissionen
("Garantiåtagandet"). Därmed är nyemissionen till fullo garanterad.
Garantiprovision utgår med 1,5 procent av Kistefos maximala
garantiåtagande. Som tidigare meddelats har budplikt uppkommit för
Kistefos till följd av aktieförvärv. För ytterligare information, se
TransAtlantics pressmeddelande den 3 mars 2014.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

17 Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs genom pressmeddelande
april
23 Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
april
2 maj Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen
5 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
7 maj Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare
som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
9-22 Handel med teckningsrätter
maj
9-27 Teckningsperiod (teckning genom betalning)
maj
2 juni Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall

Finansiella och juridiska rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i
samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta
Tomas Bergendahl, finansdirektör, tel. 031-763 23 78,
tomas.bergendahl@rabt.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transatlantic/r/rederi-ab-transatlantic-offent...
http://mb.cision.com/Main/509/9554713/222666.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.