Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

TransAtlantic: Stämmokommuniké Rederi AB Transatlantic

Vid årsstämman i Rederi AB TransAtlantic (publ) den 23 april 2014
beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att
samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska
balanseras i ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultat för räkenskapsåret 1 januari -
31 december 2013, samt balansräkning per 31 december 2013,
fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 (Henning Jensen
beviljades ansvarsfrihet fram till den 20 december 2013 då hans
uppdrag som verkställande direktör upphörde).

Till styrelseledamöter omvaldes Christen Sveaas, Folke Patriksson,
Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter samt
nyvaldes Tom Ruud för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henning
Jensen hade avböjt omval. Christer Lindgren representerar liksom
tidigare SEKO Sjöfolk i styrelsen. Till styrelsens ordförande
omvaldes Christen Sveaas och till vice ordförande omvaldes Folke
Patriksson.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om val av
det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med en
mandattid till och med årsstämman 2015. Ordföranden vid stämman
upplyste om att Ernst & Young Aktiebolag utser auktoriserade revisorn
Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Arvodet till styrelsens stämmovalda ledamöter fastställdes till totalt
800 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas
med 200 000 kr till envar av de stämmovalda styrelseledamöterna med
undantag för Tom Ruud, tillika Rederi AB TransAtlantics verkställande
direktör, som inte erhåller något separat styrelsearvode. Arvode till
revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer.
Ledamöterna skall utgöras av representanter för var och en av de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna vid utgången av det tredje
kvartalet 2014, jämte styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
godkännande av försäljning av TransAtlantic AB:s dotterbolag Daugava
Shipping Services SIA i Lettland samt godkännande av försäljning av
TransAtlantic AB:s dotterbolag TransAtlantic Spolka z.o.o. i Polen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 19 mars 2014
om nyemissioner av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. I enlighet med vad som vidare offentliggjorts den 17
april 2014 innebar de av styrelsen fastställda villkoren för
emissionen att för varje befintlig A-aktie som innehas på
avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för
varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av serie B.
Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med
primär företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter av serie A
respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny A-aktie
respektive B-aktie. Nya aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Teckning av nya aktier utan stöd av primär eller
subsidiär företrädesrätt är inte möjlig. För det fall inte samtliga
nya aktier tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska
återstående aktier tilldelas Kistefos i egenskap av emissionsgarant.

Bolagets aktiekapital ökas med högst 29 574 052 kronor till 177 444
318 kronor genom en emission av högst 1 939 157 nya aktier av serie A
och högst 27 634 895 nya aktier av serie B. Teckningskursen är fem
(5,00) kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total
emissionslikvid om 147 870 260 kronor före emissionskostnader.

Investor Relations
Finansdirektör Tomas Bergendahl, telefon 031-763 23 78 eller epost:
IR@rabt.se

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor
i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat
i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships.
Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2013 uppgick
till MSEK 2 925. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre
divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på
NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 april 2014 kl. 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transatlantic/r/stammokommunike-rederi-ab-tran...
http://mb.cision.com/Main/509/9573466/236408.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.