Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-02

TransAtlantic: Utfall i TransAtlantics nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Rederi AB
TransAtlantic (publ) ("TransAtlantic" eller "Bolaget") med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att 28 327 794 aktier,
motsvarande cirka 95,8 procent av de erbjudna aktierna tecknades med
stöd av teckningsrätter (varav cirka 98,8 procent av de erbjudna
A-aktierna och cirka 95,6 procent av de erbjudna B-aktierna).
Därutöver har 1 246 258 aktier tilldelats personer som tecknat aktier
med subsidiär företrädesrätt. Bortsett från aktier som Bolagets
största aktieägare Kistefos AS (direkt eller indirekt) ("Kistefos")
tecknat med subsidiär företrädesrätt, har 5 180 A-aktier och 1 405
196 B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätt eller subsidiär
företrädesrätt, motsvarande cirka 0,3 procent respektive 5,1 procent
av de erbjudna A-aktierna respektive B-aktierna samt totalt cirka 4,8
procent av de erbjudna aktierna. Exklusive aktier som Kistefos
tecknat med subsidiär företrädesrätt har cirka 99,1 procent av de
erbjudna A-aktierna och cirka 100,7 procent av B-aktierna tecknats.
Inklusive aktier som Kistefos tecknat med subsidiär företrädesrätt är
dock nyemissionen fulltecknad.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som
upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den
5 maj 2014. Besked om tilldelning av aktier som tecknats med
subsidiär företrädesrätt kommer inom kort att skickas till dem som
tilldelats aktier.

Genom nyemissionen tillförs TransAtlantic cirka 147,9 miljoner kronor
före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att ökas med 29
574 052 kronor från 147 870 266 kronor till 177 444 318 kronor, och
antalet aktier kommer att öka med 1 939 157 nya A-aktier och 27 634
895 nya aktier B-aktier, från totalt 147 870 266 aktier till 177 444
318 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas
registreras hos Bolagsverket den 5 juni 2014 och kommer vad avser
B-aktierna att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från
och med den 9 juni 2014. Aktier som har tecknats med subsidiär
företrädesrätt beräknas bli registrerade hos Bolagsverket den 10 juni
2014 och vad avser B-aktierna bli föremål för handel från och med den
16 juni 2014.

Finansiella och juridiska rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i
samband med företrädesemissionen.

Investor relations
Tomas Bergendahl, finansdirektör, tel. 031-763 23 78,
tomas.bergendahl@rabt.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Rederi AB TransAtlantic
(publ). Ett prospekt om företrädesemissionen och den efterföljande
noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm har sammanställts
och inlämnats till Finansinspektionen och finns tillgängligt bland
annat på TransAtlantics hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor
i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat
i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships.
Bolaget har cirka 780 anställda och omsättningen för 2013 uppgick
till MSEK2 925. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre
divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är noterad på
NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 2 juni 2014 kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transatlantic/r/utfall-i-transatlantics-nyemis...
http://mb.cision.com/Main/509/9594583/251467.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.