Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

Transcendent Group: Transcendent Groups erbjudande kraftigt övertecknat - handel i aktien på Nasdaq First North Premier Gr...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Transcendent Group AB (publ) ("Transcendent Group" eller "Bolaget"),
ett snabbväxande konsultbolag specialiserat inom Governance, Risk och
Compliance (GRC), offentliggör idag utfallet av Erbjudandet att
förvärva aktier i Transcendent Group i samband med Bolagets notering.
Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort. Erbjudandet
tecknades till cirka 175 procent inklusive ankarinvesterare och till
cirka 215 procent exklusive ankarinvesterare. Bolaget tillförs cirka
3 150 nya aktieägare.

Erbjudandet i sammandrag

· Priset per aktie i Erbjudandet var 31 SEK, motsvarande ett
marknadsvärde av det totala antalet aktier i Transcendent Group om
cirka 200 MSEK efter Erbjudandet.*

· Erbjudandet omfattade 1 612 904 aktier varav 645 162 aktier
erbjöds av Huvudägarna** motsvarande cirka 20 MSEK och 967 742 aktier
utgjorde nyemitterade aktier som tillför Bolaget cirka 30 MSEK före
transaktionskostnader.

· Huvudägarna har sammanlagt cirka 57,4 % av antalet aktier efter
Erbjudandet.

· Swedbank Robur Microcap har sammanlagt cirka 9 % av antalet aktier
efter Erbjudandet.

· Handeln i Transcendent Groups aktie på Nasdaq First North Premier
Growth Market inleds tisdag den 22 oktober under kortnamnet "TRG".

Transcendent Group i korthet

Transcendent Group är ett snabbväxande specialistbolag inom
Governance, Risk och Compliance, även benämnt GRC. Transcendent
Groups primära uppdrag är att för sina klienter skapa trygghet i en
ständigt föränderlig värld av ökad komplexitet med större
operationella risker och växande regulatoriska krav. Bolaget
rekryterar framgångsrikt erfarna medarbetare, primärt från de stora
globala revisionsbolagen.

Transcendent Group har en lång historik av lönsam tillväxt och under
2018 omsatte bolaget 181 MSEK, med en omsättningstillväxt om cirka
23% jämfört med föregående år. Bolaget ser en stor potential till
framtida tillväxt och marginalexpansion genom vidare internationell
expansion samt inom det digitala verksamhetsområdet RegTech som
omfattar nydanande SaaS-produkter***inom GRC.

Transcendent Groups strategiska fokus är att växa på både etablerade
marknader och internationellt genom att etablera sig på geografiska
marknader med stor efterfrågan av GRC-tjänster. Detta tillsammans med
kontinuerlig vidareutveckling av både tjänsteutbud och digitala
produkter inom affärsområdet RegTech skapar förutsättningar för
fortsatt god tillväxt.

Martin Malm, VD för Transcendent Group, kommenterar:

"Vi är stola över att så många vill vara med på vår resa! Det är ett
stort förtroende som vi är ödmjuka inför. Transcendent Group är ett
värderingsstyrt bolag som genom sin kultur särskiljer sig på
GRC-marknaden, och därigenom attraherar erfarna medarbetare som i sin
tur attraherar kunder. Det stora intresset för erbjudandet och vår
listning visar på marknadens tro på vår affär och strategi. Nu ska vi
realisera våra satsningar och öka tillväxttakten genom fler
etableringar på befintliga och nya marknader, och genom att utveckla
digitala produkter och tjänster inom affärsområdet RegTech.
Noteringen blir en möjlighet att ta del av denna spännande marknad på
börsen och vi välkomnar alla våra nya aktieägare och ser fram mot att
förvalta det förtroende vi fått."

Rådgivare

Avanza Bank är finansiell rådgivare till Transcendent Group i samband
med Erbjudandet. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till
Transcendent Group.

Om Swedbank Robur MicroCap

En av Skandinaviens största fondförvaltare med över 1400 miljarder SEK
förvaltade tillgångar (AUM). Swedbank Robur servar cirka 3,1 mm
kunder i Sverige och 1,1 mm i Baltikum. Totalt finns det cirka 80
investeringsfonder under varumärket Swedbank Robur som täcker alla
större regioner, sektorer och tillgångsslag. Några av fonderna har en
strategi för att investera i onoterade företag i en pre-IPO-fas.
Microcap-fonden är en av dem.

Microcap-fonden - startades i maj 2017 och är en koncentrerad fond som
fokuserar på företag med affärsmodeller som visar upp en hög grad av
affärsinnovation i Norden.

Registrering av handel hos Finansinspektionen

I samband med Erbjudandet har Huvudägarna, som framgår av prospektet,
valt att erbjuda befintliga aktier till försäljning. Av
emissionstekniska skäl kommer Huvudägarna därutöver även att under
tiden fram till dess att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket låna ut aktier till Avanza för leverans av aktier till
tecknande aktieägare. Dessa transaktioner kommer att registreras i
Finansinspektionens insynsregister. Inför Erbjudandet har även
personer i ledande ställning valt att flytta aktier mellan olika
kontotyper eller till helägda bolag, vilket kommer att framgå av
Finansinspektionens insynregister. Personer i ledande ställning och
som valt att teckna sig i Erbjudandet kommer att registrera sina
aktier i Finansinspektionens insynsregister.

Inga ytterligare aktier än vad som framgår av prospektet har sålts och
ingångna lock-up åtaganden gäller oförändrat.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Malm, VD Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 733359426

Viktig information

Denna information är sådan information som Transcendent Group är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 15:00 CEST.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att
teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om
att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande
kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas
av Transcendent Group AB (publ) efter godkännande och registrering av
Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och
inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte
förvärva några värdepapper som refereras till i detta
pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt.
Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska
inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av
prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i en sådan medlemsstat, på
det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får
offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara
olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder
för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan
jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från
1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte
erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas,
levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.
Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till
personer som är (i) professionella investerare som faller inom den
vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta
pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska",
"bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka
i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser
att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de
gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa
sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på
uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de
faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer,
komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt
framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den
framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för
att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att
anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar.
Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena
i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.