Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

Transcom WorldWide: Kallelse till årsstämma i Transcom WorldWide AB (publ)

Stockholm, den 27 mars 2017

Aktieägarna i Transcom WorldWide AB (publ), org. nr 556880-1277,
("Bolaget" eller "Transcom") kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 26 april 2017 kl. 10.00 på Gjörwellsgatan 30, plan 2, i
Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är torsdagen den 20 april 2017. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 20
april 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina
aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 20 april
2017. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till
agm@transcom.com alternativt via brev till Transcom WorldWide AB, Box
34220, 100 26 Stockholm (vänligen märk kuvertet "AGM"). Anmälan skall
omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig
representeras av ombud bör, för att underlätta inpassering vid
stämman, en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara
Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats,
www.transcom.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna
protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

13. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Avslutande av stämman.
Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Altor AB som, efter fullföljd av sitt offentliga uppköpserbjudandet
till aktieägarna i Transcom, innehar mer än 90 procent av samtliga
aktier och röster i Bolaget föreslår att advokat Carl Svernlöv vid
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Fastställande av antalet och val av
styrelseledamöter, samt fastställande av arvoden åt styrelsen

Bolaget har informerats om att Altor AB avser att meddela Bolaget
förslag avseende punkterna 10-12 i god tidföre årsstämman. Bolaget
kommer att offentligöra förslagen så snart dessa meddelats Bolaget.

Punkt 13: Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med
följande:

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av en väl avvägd
kombination av fast lön, rörlig kontant ersättning och/eller
långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner.

Prestationskrav för rörlig ersättning kan vara kvantitativa och/eller
kvalitativa och ska syfta till att uppfylla Transcoms långsiktiga
strategi. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta
lönen.

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda.
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha
en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid
och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp
motsvarande den fasta lönen för två år.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl
föreligger i ett enskilt fall.

Den totala summan av ersättning som lämnas direkt eller indirekt av
Transcom till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna
i noter till Transcoms koncernredovisning, som offentliggjorts i
årsredovisningen för 2016, vilken är tillgänglig på Transcoms
webbplats, www.transcom.com.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
denna kallelse till 26 916 584 stycken, varav 26 322 212 stamaktier
och 594 372 C-aktier. Varje aktie (oavsett aktieslag) har en röst.
Bolaget äger idag 108 594 stamaktier och samtliga 594 372 utgivna
C-aktier. Bolaget kommer inte att utöva rösträtt för aktier som hålls
i Bolagets förvar.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorsyttrande
avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Gjörwellsgatan 30 i
Stockholm och på Bolagets webbplats, www.transcom.com senast tre (3)
veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2017

Transcom WorldWide AB (publ)

Styrelsen

--------------------

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom (http://www.transcom.com/) är en global specialist inom
kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst,
försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och
påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och
hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 52 anläggningar i 20 länder,
som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i
olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under
symbolen TWW.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transcom-worldwide/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/1108/2223545/648361.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.