Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

Transcom WorldWide: Uttalande från Transcoms budkommitté i anledning av Altors erbjudande samt viss finansiell vägledning för Q4 2016 och kommentar kring fi

Stockholm, den 21 december 2016

Transcoms oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna
att acceptera Altors uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén[1]
(http://file///C:/Users/OPS38SP4/Google%20Drive/Project%20Carousel/Kommun...)
("Budkommittén") i styrelsen för Transcom WorldWide AB (publ)
("Transcom" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.9 i Nasdaq
Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudande på
aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

Altor AB, som ägs gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB och Altor Fund
IV (No. 2) AB, fonder förvaltade av Altor Fund Manager AB, (gemensamt
"Altor") har idag den 21 december 2016 lämnat ett offentligt kontant
uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom att överlåta samtliga
sina aktier i Transcom till Altor ("Erbjudandet"). Altor erbjuder
87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom, vilket motsvarar ett
värde om cirka 2 294 miljoner kronor för samtliga utestående aktier i
Transcom[2]
(http://file///C:/Users/OPS38SP4/Google%20Drive/Project%20Carousel/Kommun...).
Altor är den största aktieägaren i Transcom med 6 377 238 aktier,
vilket motsvarar cirka 24,3 procent av aktierna i Bolaget (exklusive
702 966 aktier som innehas av Bolaget). Värdet av Erbjudandet,
exklusive Altors aktier, uppgår till cirka 1 736 miljoner kronor.

Erbjudandet innebär en premie om:

· cirka 36,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 64,05 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm
under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets
offentliggörande;

· cirka 37,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 63,79 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm
under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets
offentliggörande;

· cirka 41,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 61,81 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm
under de senaste 10 handelsdagarna före Erbjudandets
offentliggörande; och

· cirka 35,7 procent jämfört med stängningskursen om 64,50 kronor
för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm den 20 december 2016, vilket
var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Acceptperioden beräknas löpa från och med den 16 januari 2017 till och
med den 21 februari 2017, med reservation för eventuella
förlängningar.

Enligt Altors pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes
har storägarna Creades AB, SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity
och SEB Alternative Strategies SICAV - SEB Industrial Opportunities
(gemensamt "SEB fonderna") samt Fjärde AP-fonden ("AP4"), som
tillsammans innehar 28,8 procent av aktierna och rösterna[3]
(http://file///C:/Users/OPS38SP4/Google%20Drive/Project%20Carousel/Kommun...)
i Transcom, åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Dessa åtaganden är
villkorade av bland annat att ingen annan part offentliggör ett
konkurrerande erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i
Transcom till ett pris per aktie som överstiger vederlaget i
Erbjudandet med mer än 3 procent och att Altor i sådant fall beslutar
att inte matcha det konkurrerande erbjudandet inom fem arbetsdagar.
Åtagandena är vidare villkorade av att Erbjudandet förklaras
ovillkorat senast den 15 mars 2017. För ytterligare information om
Erbjudandet, se Altors pressmeddelande avseende Erbjudandet.

Transcoms styrelseledamot Klas Johansson är styrelseledamot och
partner i Altor och har därför inte deltagit i styrelsens
handläggning av, eller beslut i anledning av Erbjudandet. Detta
innebär att avsnitt III i Takeover-reglerna tillämpas på Erbjudandet.
Därutöver har ledamöterna Fredrik Cappelen och Erik Törnberg, på
grund av intressekonflikt, inte deltagit i styrelsens handläggning
av, eller beslut i anledning av Erbjudandet. Fredrik Cappelen har ett
konsultavtal med Altor enligt vilket han utför vissa
rådgivningstjänster och Erik Törnberg är investeringsansvarig på
Creades AB, som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet i enlighet
med vad som anges ovan.

Budkommittén har, efter skriftlig begäran av Altor, tillåtit Altor att
genomföra en begränsad företagsutvärdering (en så kallad due
diligence) av Transcom som en del av förberedelserna inför
Erbjudandet. Som en del av denna due diligence har Altor tagit del av
information om Transcoms förväntade resultat under och utsikter för
Q4 2016 i enlighet med den information som redovisas under
"Finansiell vägledning för Q4 2016" samt den information kring
Bolagets förväntade resultat för 2017 i förhållande till dess
finansiella mål som redovisas under "Kommentarer kring Bolagets
finansiella mål". Med undantag för informationen om det förväntade
resultatet under Q4 2016 och kommentarer kring resultatet i 2017 i
förhållande till Bolagets finansiella mål som beskrivs nedan, har
Altor inom ramen för sin due diligence inte erhållit någon
information som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen kan
förväntas påverka priset på Transcoms aktie.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor,
inklusive att aktieägare i Transcom accepterar Erbjudandet i sådan
utsträckning att Altor blir ägare till mer än 90 procent av det
totala antalet aktier i Transcom samt att nödvändiga regulatoriska
myndighetsgodkännanden erhålls, inklusive godkännanden från
konkurrensmyndigheter i ett antal jurisdiktioner. Altor har
förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och
andra villkor för fullföljandet av Erbjudandet. För ytterligare
information om Erbjudandet, se Altors pressmeddelande avseende
Erbjudandet.

Aktiemarknadsnämnden har genom beslut AMN 2016:44 medgivit Altor
dispens från skyldigheten att lämna Erbjudandet till Transcoms
aktieägare med hemvist i USA. För fullständigt uttalande, se
www.aktiemarknadsnamnden.se.

Budkommittén har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell
rådgivare och Hannes Snellman som juridisk rådgivare. Baker &
McKenzie har agerat juridisk rådgivare till Budkommittén avseende due
diligence-processen.

Som en del av Budkommitténs utvärdering av Erbjudandet, och i enlighet
med vad som följer av avsnitt III.3 i Takeover-reglerna, har
Budkommittén anlitat Deloitte för att tillhandahålla ett
värderingsutlåtande, en så kallad fairness opinion, avseende
Erbjudandet. Enligt Deloittes fairness opinion, även bifogad till
detta pressmeddelande, är Erbjudandet skäligt ur ett finansiellt
perspektiv för aktieägarna i Transcom.

Finansiell vägledning för Q4 2016

I tabellen nedan ger Transcom vägledning om den förväntade
omsättningen, rörelseresultatet ("EBIT") samt EBIT exklusive
jämförelsestörande poster under Q4 2016 baserat på resultatet under
oktober och november samt Bolagets förväntade resultat i december.
Tabellen nedan visar också den förväntade omsättningen, EBIT samt
EBIT exklusive jämförelsestörande poster för helåret 2016 baserat på
det förväntade resultatet under Q4 2016 samt faktiskt utfall under
Q1-Q3 2016. Transcom kommer att avge sin bokslutskommuniké för 2016
den 8 februari 2017.

+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|Vägledning (MEUR) |2016 Q4 |2016 Helår |
| |(förväntat)|(förväntat)|
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|Omsättning |152-156 |583-587 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|EBIT exkl. jämförelsestörande poster |8,5-9,0 |22,4-22,9 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|EBIT-marginal exkl. jämförelsestörande poster|Cirka 5,7% |Cirka 3,9% |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|EBIT |8,5-9,0 |22,9-23,4 |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|EBIT-marginal |Cirka 5,7% |Cirka 4,0% |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+

Såsom anges ovan, väntas Bolaget ha en omsättning om 152 till 156
miljoner euro med en EBIT om 8,5 till 9,0 miljoner euro i Q4 2016.
Det motsvarar en EBIT-marginal i Q4 2016 om cirka 5,7 procent och en
marginal på cirka 4,0 procent för helåret 2016. Transcoms
EBIT-marginal i Q3 2016 var 5,3 procent (4,9 procent om justerat för
att exkludera positiva effekter från en retroaktiv prisjustering i
ett kundavtal). Baserat på mittpunkten av förväntad EBIT i Q4 2016
samt faktisk EBIT i Q3 2016 förväntas EBIT-marginalen för andra
halvåret 2016 att uppgå till cirka 5,5 procent. Andra halvåret är
oftast säsongsmässigt starkare ur ett lönsamhetsperspektiv. Baserat
på det förväntade starka utfallet i H2 2016 är lönsamheten på väg mot
Bolagets finansiella mål på medellång sikt att uppnå en EBIT-marginal
om minst 5 procent.

Kommentarer kring Bolagets finansiella mål

I början på 2015, efter den förbättringsfas som inleddes i slutet på
2011, antog och offentliggjorde Transcom sina finansiella mål på
medellång sikt. Dessa mål är:

· Minst 5 procent EBIT-marginal;
· Nettoskuld/EBITDA-nivå på maximalt 1,0; och
· Minst 5 procent jämförbar omsättningstillväxt per år.

Under de senaste tolv månaderna har EBIT-marginalen bedömts vara det
mest fundamentala och prioriterade finansiella målet. Bolaget har
genomfört organisatoriska förändringar, ökat fokus på prioriterade
tillväxtområden samt inlett ett effektiviseringsprogram för att
förbättra lönsamheten. Under de senaste tolv månaderna har
lönsamheten varit på en uppåtgående trend och, som kommunicerats i
tidigare finansiella rapporter, bedömer Bolaget att de 2,9 miljoner
euro i kostnadsbesparingar som offentliggjordes i början på 2016
kommer att nå full effekt på årstakt under Q4 2016. Utöver dessa
direkta kostnadsbesparingar förväntas realisering av ytterligare
effektiviseringsförbättringar under de kommande åren. Ur detta
perspektiv anser Budkommittén att Bolaget är väl positionerat för att
nå sitt EBIT-marginalmål under 2017. Det är dock viktigt att notera
att det finns risker med ett framgångsrikt genomförande av ett
effektiviseringsprogram.

Lönsamheten har prioriterats framför tillväxt den senaste tiden och
Bolaget har inte visat en tillväxt i linje med sitt finansiella mål
under de senaste tolv månaderna. Som kommunicerats tidigare har
Transcom i nuläget identifierat ett flertal befintliga
tillväxtmöjligheter, främst på engelsktalande marknader. Trots detta
anser Budkommittén att det kan vara mer oförutsägbart att uppnå
Bolagets omsättningsmål än dess mar...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.