Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-31

Transferator: Delårsrapport Q1 2016 - 1 januari-31 mars

3 MÅNADER, januari-mars

· Koncernens omsättning uppgick till 9,7 (8,9) Mkr.
· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,8 (-0,08) Mkr.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,03 (0,2) Mkr.
· Nettoresultatet blev 0,1 (0,4) Mkr.
· Substansvärdet uppgick till 51,6 Mkr; 0,99 kronor per aktie.
· Eget kapital per aktie uppgick till 0,65 kr.
· Soliditeten uppgick till 44,4%.
· Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 11,9 Mkr.

Transferator är moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Transferator Industri AB och Aqurat Fondkommission AB. Jämte dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

SUBSTANSVÄRDET UPPGICK till 0,99 KR/AKTIE

· Substansvärdet per aktie var på balansdagen 0,99 kr, en ökning med
4% för perioden.

· Investeringar uppgick till 4,1 Mkr och utgjordes i sin helhet av
att Transferator tecknade i en nyemission i portföljbolaget ELKAB
Studios AB varvid ägandet ökade till 10% i företaget.

· Värdeförändringar, netto, påverkade portföljvärdet -0,6Mkr.

· Per balansdagen uppgick antalet utestående aktier till 52 042 199
st. Historiska siffor för substansvärdet per aktie har justeras med
en korrigeringsfaktor för jämförbarhetens skull.

Portföljbolagen

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen
Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB. Jämte
dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av
ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

DOTTERBOLAG

Transferator Industri AB, 100% ägande
Bolaget etablerades under december 2014 såsom ett led i strategin att
bygga upp en portfölj med investeringar i etablerade och avkastande
företag med stabila kassaflöden. Transferator Industri AB förvärvade
ABG-koncernen.

Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen och den operativa
verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar
uthyrning av cisterner, försäljning av cisterner och tankar med
tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse avseende anpassningar och
rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs från egna
kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde
Moraberg samt via ett distriktskontor i Helsingborg. Koncernen har 11
anställda.

Försäljningen sker uteslutande i Sverige och cisternerna köps in från
olika leverantörer alternativt från eget lager avseende
rekonditionerade tidigare uthyrda cisterner. Bolaget är dominerande i
sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av
bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll
och service av de f.n. ca 4 000 cisterner som är under förvaltning.

Aqurat Fondkommission AB, 76,9% ägande
Aqurat Fondkommissions affärsidé är att erbjuda små och medelstora
bolag kvalitativa emissionstjänster och transaktionsrådgivning med
hög kvalitet och personlig service. Som emissionsinstitut och
kontoförande institut i Euroclear kan Aqurat erbjuda ett brett utbud
av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Transferator investerade första gången i Aqurat Fondkommission i
augusti 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande kontinuerligt. VD i
Aqurat Fondkommission är Malin Hagberg och företaget har fyra
anställda.

INTRESSEBOLAG

Biosensor Applications AB, 31% ägande
Biosensor Applications med dotterbolag, är ett svenskt onoterat
företag. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av
spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi
detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små
mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga
i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer.
Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet,
säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.
Försäljning sker i huvudsak via återförsäljare och distributörer.

ANDRA VÄRDEPAPPER - VENTURE CAPITAL INNEHAV

A-krdo International AB, 15,1% ägande
A-krdo International AB äger Akredo-plattformen som möjliggör för
privatpersoner att med endast en låneansökan erhålla låneerbjudanden
från flera olika banker och finansbolag. Akredo förmedlar, i ett
initialt steg, privatlån mellan 5.000 och 300.000 kronor. Akredo
lanserade sin första version av tjänsten via ett polskt dotterbolag
på den Polska marknaden i april 2014. Akredo har tecknat avtal med
flertalet långivare att delta och ge kunder låneerbjudanden genom
plattformen.

ELKAB Studios AB, 10,0% ägande
ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång
erfarenhet inom spel- industrin. Bolaget har som affärsidé att
utveckla casinospel för mobil och desktop. Genom att fokusera på
Mobile First, har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den
européiska marknaden. ELK Studios ligger bakom ett par starka titlar
så som Taco Brothers, Electric SAM, Champions Goal och the Lab.
Bolaget har 9 anställda med kontor i Stockholm.

Gumbler Ltd, 7,9% ägande
Gumbler är ett svensk-maltesiskt spelföretag som utvecklat och
lanserat en av de första app-baserade plattformarna i världen där
spelare kan utmana varandra om riktiga pengar i populära mobilspel
s.k. skill-games betting. App-spelsutvecklare som vill använda
Gumblers lösning behöver endast lägga in en "Spela om pengar" -knapp
i sina spel varvid befintliga kunder ges möjligheten att spela om
riktiga pengar via Gumbler-appen. I plattformen finns bla. det
välkända motorcross-spelet MadSkillsMX2. Gumblers avsikt är att
integrera fler spel. Gumbler har 5 anställda. VD och grundare är
entreprenören Patrik Nybladh.

Risker
Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas
väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig
genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument
såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade
prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Aktietorgets
hemsida www.aktietorget.se.

Redovisningsprinciper
Transferator-koncernen redovisar i enlighet K3.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning m.m.
Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar
minst 50% av rösterna/kapital för

samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt
Aktiebolagslagens regler.

Bolaget har två dotterföretag Aqurat Fondkommission AB och
Transferator Industri AB (ägare av ABG-

koncernen) vilka konsolideras. Som intresseföretag betraktas de
företag som inte är dotterföretag men

där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för
samtliga andelar, eller på annat sätt

har ett betydande inflytande. Bolaget konsoliderar Biosensor
Applications Sweden AB såsom intresse-

bolag i enlighet med kapitalandelsmetoden.
Skattesituation m.m.
Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig
väsentligt från det redovisnings-

mässiga då Bolaget löpande värderar sin balansräkning till verkligt
värde avseende finansiella

instrument. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska
klassas såsom näringsbetingade

aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från
kapitalvinstbeskattning. Då lagstiftningen och

tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var
tid exponerad mot ändrade

regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än
beräknad skattekostnad för bolaget.

En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och
likviditet.

Årsredovisning och årsstämma
Årsstämma kommer att avhållas den 16 juni 2016. Årsredovisning för
räkenskapsåret 2015 finns att ladda ned från Bolagets webbsida.

Revisorns granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av
bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Halvårsrapport, januari-juni 2016, 6 månader, publiceras den 31
augusti 2016.

Delårsrapport, januari-september 2016, 9 månader, publiceras den 30
november 2016.

Bokslutskommuniké 2016, januari-december 2016, 12 månader, publiceras
den 28 februari 2017.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 31 maj 2016.

På styrelsens uppdrag

Fredrik Vojbacke
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
VD Fredrik Vojbacke, 0708-990463
E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

Webb: www.transferator.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transferator/r/delarsrapport-q1-2016---1-janua...
http://mb.cision.com/Main/11553/2020406/522831.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.