Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-30

Transferator: DELÅRSRAPPORT Q3 2015  -  1 JANUARI - 30 SEPTEMBER

9 MÅNADER, januari-september

· Koncernens omsättning uppgick till 26,4 (4,7) Mkr.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,2 (-0,3) Mkr.
· Nettoresultatet blev 1,9 (-0,7) Mkr.
· Substansvärdet uppgick till 52,3 Mkr; 1,01 kronor per aktie.
· Eget kapital per aktie uppgick till 0,76 kr.
· Soliditeten uppgick till 51,3%.
· Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 10,6 Mkr.

3 MÅNADER, april-juni

· Koncernens omsättning uppgick till 7,7 (1,3) Mkr.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 (-1,2) Mkr.
· Nettoresultatet blev 1,5 (-1,3) Mkr.

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen
Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB.

Jämte dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående
av ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

SUBSTANSVÄRDET UPPGICK till 1,01 kr/aktie

· Utgående bokfört värde på värdepappersportföljen uppgick per
balansdagen till 63,2 Mkr. Omslutningen minskade under tredje
kvartalet såsom en följd av försäljning av innehaven Skeppsbron 6 och
C Security Systems AB. Bokfört totalt försäljningsvärde uppgick till
10,9 Mkr. Vinsten på försäljningar uppgick till cirka 1,2 Mkr och
redovisas över resultaträkningen.

· Försäljningarna innebar att Bolaget sänkte nettoskulden under
perioden genom förbättrad likviditet samt amortering av externa lån
kopplade till Skeppsbron 6.

· Substansvärdet per aktie var oförändrat jämfört med andra
kvartalet och uppgick till 1,01 kr.

· Värdeförändringar i portföljen uppgick till 0,8 Mkr. Investeringar
uppgick till 0 Mkr för perioden.

· Bolagets utdelning om 0,07 kr per aktie motsvarande ett totalt
belopp om 3 642 953 kronor avskiljdes i oktober varvid dess effekt på
eget kapital och substansvärde bokförs i fjärde kvartalet.

· Per balansdagen uppgick antalet utestående aktier totalt till 52
042 199 st.

VD kommentar

Bäste aktieägare,

Som jag beskrev i mitt VD brev vid andra kvartalet hade
aktiemarknaderna skakat till och det såg ganska tråkigt ut. Nu kan vi
konstatera att marknaderna, trots en turbulent omvärld, har hämtat
sig något och varit relativ stabila och viljan att ta risk är
tillbaka. Den extrema lågräntemiljön fortsätter och obalanserna i den
svenska ekonomin kan snabbt skapa ett helt annat finansiellt klimat.
Vi försöker lägga huvuddelen av vårt kapital i bolag där vi ser att
det finns en stabil och verifierad lönsamhet. Våra venture capital
investeringar har - skulle jag säga - samtliga en gemensam nämnare.
De har kloka entreprenörer som verkligen har respekt för andras
pengar och drar inte på sig för stora kostymer innan de vet att deras
affärsmodell håller.

Under det tredje kvartalet har vi, som tidigare nämnts, fokuserat
portföljen ytterligare genom försäljningar av värdepapper om totalt
10,9 Mkr. Innehaven Skeppsbron 6 samt C Security Systems AB lämnade
därmed portföljen i sin helhet. Genom försäljningarna minskade vi
koncernens nettoskuld med cirka 6 Mkr och vår soliditet ökade till
51%. Därmed står vi bättre rustade för att få hävstång i vår
balansräkning vid framtida affärer.

Vi har inte gjort några investeringar detta kvartal men det innebär
inte att vi varit passiva. Vi har haft flera intressanta möten med
industriella säljare. Vi följer ett antal bolag aktivt och analyserar
dem löpande, men förvärvsprocesser är ofta långa och mycket finns att
vinna på att avvakta tills full insikt erhållits.

Även om vi nu lägger huvuddelen av vår tid inom industriella områden
har vi inte släppt vår venture capital del. Innehaven i Akredo,
Gumbler och ELK finns idag och vi har ett flöde av företag som vill
ha oss som ägare. De tre vi nu har i portföljen jobbar på bra och
senast var det Akredo som genomförde en lyckad nyemission riktad till
en handfull investerare. Nu kan de verkligen satsa i Polen. Vad jag
hör så börjar Akredos affärsmodell att ge inflöden av låntagare, nu
gäller det för bolaget att få upp volymerna. Gumbler å sin sida har
nyligen lanserat sin "spela om pengar" funktion i spelet MadSkills2.
Av det jag sett, ser det riktigt smart ut. Ladda ned den på App Store
och se själva. När ni ändå är inne i App Store passa på att ladda ned
Mr Greens app och spela där "Taco Brothers"; ett spel som skapats av
vår investering ELK, även det mycket snyggt gjort.

Aqurat har jag nämnt i tidigare VD brev och jag tror att bolaget går
mot sitt lönsammaste år sedan start. Det ska bli intressant att se
hur året nu slutar. Bolaget är en viktig pusselbit i det finansiella
systemet och med allt fler företag listade och fler bolag anslutna
till Euroclear, har bolagets underliggande marknad växt kraftigt de
senaste två åren. Oavsett om aktiemarknaden går upp eller ned kommer
företag att ha behov av nyemissioner och andra tjänster som Aqurat
tillhandahåller. Det tycker jag bådar gott.

Jag önskar Er alla en skön och avkopplande Jul och ett Gott Nytt År.

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ.)

Portföljbolagen

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen
Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB. Jämte
dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av
ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

DOTTERBOLAG

Transferator Industri AB, 100% ägande

Bolaget etablerades under december 2014 såsom ett led i strategin att
bygga upp en portfölj med investeringar i etablerade och avkastande
företag med stabila kassaflöden. Transferator Industri AB förvärvade
ABG-koncernen.

Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen och den operativa
verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar
uthyrning av cisterner, försäljning av cisterner och tankar med
tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse avseende anpassningar och
rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs från egna
kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde
Moraberg samt via ett distriktskontor i Helsingborg. Koncernen har 11
anställda.

Försäljningen sker uteslutande i Sverige och cisternerna köps in från
olika leverantörer alternativt från eget lager avseende
rekonditionerade tidigare uthyrda cisterner. Bolaget är dominerande i
sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av
bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll
och service av de f.n. ca 4 000 cisterner som är under förvaltning.
För år 2014 omsatte ABG-koncernen 33,2 Mkr med ett resultat efter
skatt om 7,6 Mkr.

Aqurat Fondkommission AB, 76,9% ägande

Aqurat Fondkommissions affärsidé är att erbjuda små och medelstora
bolag kvalitativa emissionstjänster och transaktionsrådgivning med
hög kvalitet och personlig service. Som emissionsinstitut och
kontoförande institut i Euroclear kan Aqurat erbjuda ett brett utbud
av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Transferator investerade första gången i Aqurat Fondkommission i
augusti 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande kontinuerligt. För
år 2014 uppgick omsättningen till cirka 6 Mkr och EBIT till -0,2 Mkr.
VD i Aqurat Fondkommission är Malin Hagberg och företaget har fyra
anställda.

INTRESSEBOLAG

Biosensor Applications AB, 31% ägande

Biosensor Applications med dotterbolag, är ett svenskt onoterat
företag. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av
spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi
detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små
mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga
i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer.
Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet,
säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård.
Försäljning sker i huvudsak via återförsäljare och distributörer. För
år 2014 uppgick omsättningen till 2,1 Mkr och resultatet till -4,9
Mkr.

ANDRA VÄRDEPAPPER - VENTURE CAPITAL INNEHAV

A-krdo International AB, 15,1% ägande

A-krdo International AB äger Akredo-plattformen som möjliggör för
privatpersoner att med endast en låneansökan erhålla låneerbjudanden
från flera olika banker och finansbolag. Akredo förmedlar, i ett
initialt steg, privatlån mellan 5.000 och 300.000 kronor. Akredo
lanserade sin första version av tjänsten via ett polskt dotterbolag
på den Polska marknaden i april 2014. Akredo har tecknat avtal med
flertalet långivare, varav 6 banker med verksamhet i Polen, att delta
och ge kunder låneerbjudanden genom plattformen. Akredo redovisar
ingen materiell nivå på omsättning för år 2014.

ELKAB Studios AB. 6,88% ägande

ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång
erfarenhet inom spelindustrin. Bolaget har som affärsidé att utveckla
casinospel för mobil och desktop. Genom att fokusera på Mobile First,
har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den européiska
marknaden. ELK Studios ligger bakom ett par starka titlar så som
Electric SAM, Champions Goal och the Lab. Bolaget har 9 anställda med
kontor i Stockholm.

Gumbler Ltd, 7,9% ägande

Gumbler är ett svensk-maltesiskt spelföretag som utvecklat och
lanserat en av de första app-baserade plattformarna i världen där
spelare kan utmana varandra om riktiga pengar i populära mobilspel
s.k. skill-games betting. App-spelsutvecklare som vill använda
Gumblers lösning behöver endast lägga in en "Spela om pengar" -knapp
i sina spel varvid befintliga kunder ges möjligheten att spela om
riktiga pengar via Gumbler-appen. I plattformen finns bla. det
välkända motorcross-spelet MadSkillsMX2. Gumblers avsikt är att
integrera fler spel löpande under år 2015. Gumbler finns att prova
genom att söka på Gumbler och i Appstore eller Google Play. Gumbler
har 5 anställda. VD och grundare är entreprenören Patrik Nybladh.

Risker

Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas
väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig
genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument
såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade
prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Aktietorgets
hemsida www.aktietorget.se.

Redovisningsprinciper

Transferator-koncernen redovisar i enlighet med K3.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar
minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat
sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler.
Bolaget har två dotterföretag Aqurat Fondkommission AB och
Transferator Industri AB (ägare av ABG- koncernen) vilka
konsolideras. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.