Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Transiro Int AB: Transiro Int. AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 11 februari 2020

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), org.nr 559048-9620, kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 februari 2020 kl.
10.00 på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 februari 2020,
och anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 5 februari 2020
skriftligen till Transiro Int. AB, Att: Bolagsstämma, Karlavägen 58,
114 49 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till
ir@transiro.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 5 februari 2020, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.transiro.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 178 465 321 st varav 100 000 000 är under
registrering. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av
dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
9. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (punkt
7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen
enligt följande:

- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§ 4), från lägst 3 500
000 kronor och högst 14 000 000 kronor, till lägst 8 750 000 kronor
och högst 35 000 000 kronor,

- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5), från
lägst 70 000 000 aktier och högst 280 000 000 aktier, till lägst 175
000 000 aktier och högst 700 000 000 aktier.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
(punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska, i
enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom
kvittning eller med apportegendom.

Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier
som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till
ska sammanlagt uppgå till högst 150 000 000 aktier motsvarande en
ökning av aktiekapitalet om 7 500 000 kronor. Skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller
företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman. Bolagsstämmans beslut föreslås vara
villkorat av att stämman även beslutar om antagande av ny
bolagsordning enligt punkten 7.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Karlavägen 58, 114 49 i
Stockholm samt på bolagets webbplats (www.transiro.com) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget behandla de
personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De
personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande
på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer
att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra
bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter
i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för
bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina
affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för
e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av
flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova
Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby-
och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande
planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige.
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 10 januari 2020

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transiro-int-ab/r/transiro-int--ab--publ--kal...
https://mb.cision.com/Main/15079/3006254/1172596.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.