Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Transtema: Bokslutskommuniké, 1 december 2014 till 31 december 2015

Transtema blir en nationell leverantör och sätter nya finansiella mål

· Omsättning 67,7 mkr (1 december 2014-31 december 2015, 13 månader)
· EBITDA marginal 19,2 %.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8,5 mkr.
· Två förvärv genomförda under januari 2016, Fiber Gruppen i Sverige
AB och Datelab AB. Med dessa två förvärv hade gruppen proforma (dvs
för kalenderåret 2015) omsatt drygt 140 mkr med en EBITDA marginal på
13% för kalenderåret 2015. Transtema har också med dessa förvärv nu
en närvaro i hela södra Sverige och kan ta uppdrag i hela landet.

· Nya finansiella mål fastställda.
Perioden 1 december 2014 till 31 december 2015 (13 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 67 740 kkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 12 995 kkr vilket
motsvarar en EBITDA marginal på 19,2%.

· Rörelseresultat uppgick till 11 509 kkr.
· Nettoresultatet uppgick till 8 505 kkr vilket motsvarar en vinst
per aktie om 0,56 kr/aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 463 kkr
· Inga jämförelsesiffror har tagits fram då detta är koncernens
första räkenskapsår. Räkenskapsåret är förlängt till 13 månader.
Ungefärliga jämförelsesiffror är framräknade från underliggande
rörelsedrivande bolags historiska ekonomiredovisningar. Då dessa inte
tidigare redovisat pågående arbete löpande över året har förenklingar
och uppskattningar i dessa jämförelsetal varit nödvändiga.

Omsättningen det för 1 januari-31 december (12 mån) är 62,1 mkr för
Transtema koncernen vilket motsvarar en tillväxt för 12
månaders-perioden på ca 22 %. EBITDA resultatet för 12 månader (1
jan-31 dec) är 11,8 mkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 19 %.

· Ingen utdelning föreslås för 2015.

Kvartalsrapport 4, 1 oktober 2015 till 31 december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 22 831 kkr vilket motsvarar en
omsättningsökning på ca 25 %.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 048 kkr vilket
motsvarar en EBITDA marginal på 22 %.

· Rörelseresultat uppgick till 4 703 kkr.
· Nettoresultatet uppgick till 3 556 kkr vilket motsvarar en vinst
per aktie om 0,23 kr/aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartal 4 uppgick
till 5 042 kkr

· Ungefärliga jämförelsesiffror för kvartalet är framräknade från
underliggande rörelsedrivande bolags historiska ekonomiredovisningar.
Då dessa inte tidigare redovisat pågående arbete löpande över året
har förenklingar och uppskattningar i dessa jämförelsetal varit
nödvändiga.

Händelser efter rapporttidens utgång

· 4 januari 2016 förvärvades Fiber Gruppen i Sverige AB.
Fibergruppen, med säte i Norrköping, omsatte ca 50 mkr med ett
rörelseresultat på ca 5 mkr under 2015. Fibergruppen hade vid
förvärvet ca 20 st anställda. Förvärvet betalades till del via en
apportemission där styrelsens bemyndigande att emittera aktier
utnyttjades.

· 28 januari förvärvades Datelab AB. Datelab, med säte i Örebro,
omsatte under 2015 24 mkr med ett rörelseresultat på ca 2 mkr.
Datelab hade vid förvärvet 18 st anställda.

· 12 februari avhölls en extra bolagsstämma där styrelsens förslag
till emissionsbeslut om 500 000 st aktier som delbetalning av
förvärvet av Datelab AB godkändes.

VD har ordet

"Fin organisk tillväxt och två förvärv"

Transtema kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Vi har vuxit
kraftigt organiskt med god lönsamhet med en EBITDA-marginal om 19 %.
Den organiska omsättningstillväxten var ca 20 % för kalenderåret.

Vi arbetar i en god marknad. Utbygganden av bredbandsnät i allmänhet
och fibernät till hemmet (sk FTTH, "Fiber-to-the-home") i synnerhet
driver vår marknad kraftigt.

Våra kunder är professionella nätägare som ställer stora krav på sina
leverantörer. Vi vill vara den bästa partnern då det gäller
bredbandskommunikation för våra kunder. Jag upplever att vår
målsättning får ett gott gehör hos våra kunder och att de värdesätter
vårt erbjudande. Vi arbetar idag med de flesta av de mest namnkunniga
operatörerna och nätägarna i Sverige.

Transtemas verksamhet är också att sköta drift och service och
eftermarknadstjänster åt våra kunder. Denna del av vårt erbjudande
fortsätter vi också att strategiskt utveckla. Tack vare ett ännu
högre kompetenskrav inom detta område kan en duktig leverantör hålla
högre marginaler inom detta segment.

Efter rapporttidens utgång har vi genomfört våra första två förvärv,
Fibergruppen I Sverige AB och Datelab AB. Bägge är entreprenörsledda
företag som passar utmärkt in i Transtemas affär och företagskultur.
Entreprenörerna i de bägge bolagen kommer att bli ett bra tillskott
till Transtema och våra kunder. Tillsammans kommer vi att kunna
utveckla vårt kunderbjudande än mer. Entreprenörerna har också i
samband med förvärven blivit

aktieägare i Bolaget. Jag är övertygad att detta är en extra drivkraft
som kommer att gynna alla aktieägare.

Vi har lyckats med vår strävan att bli en nationell spelare i vår
bransch. Med förvärven och den egna etableringen i Skåne driver vi nu
verksamhet i hela södra Sverige. Vi kan nu ta uppdrag i hela landet.
Vi fortsätter att leta tillväxtmöjligheter såväl organiskt som via
förvärv.

Vi listade Transtemas aktie för handel den 21 maj 2015 på
marknadsplatsen AktieTorget. Aktien har mottagits väl och Bolaget har
fått ökad synlighet och trovärdighet gentemot såväl våra partners som
befintliga och presumtiva medarbetare. Jag ser fram emot att få
arbeta vidare med att utveckla Transtema Group till förmån för alla
våra kunder och för alla aktieägare.

Jag har höga förväntningar på 2016!

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB"

Verksamheten

Koncernen Transtema Group består av det helägda rörelsedrivande
bolaget Transtema AB och det delägda (51 %) Relink Networks.
Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan Transtema AB
har funnits sedan 1990-talet. Koncernen särredovisar inte
dotterbolagens resultat.

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar
ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.
Verksamheten är uppdelad i två? affärsområden Nät, som projekterar,
bygger och underhåller passiva kommunikationsnät och Teknik, som
installerar och sköter driften av aktiv nätverksutrustning.

Koncernen har under flera år byggt upp en stabil affärsplattform och
utvecklas nu från en lokal aktör i västra Sverige till en nationell
leverantör.

Förvärv

Bolaget har som en del i sin affärsutveckling förvärv som en väg till
ökad tillväxt. Bolagets ledning och styrelse har arbetat aktivt i
flera förvärvsprocesser under 2015. Efter rapportidens utgång har två
förvärv genomförts. Fiber Gruppen i Sverige AB, Norrköping,
förvärvades 4 januari 2016 och Datelab AB, Örebro, förvärvades den 28
januari 2016. Om Transtema Group ägt Fibergruppen och Datelab under
hela 2015 hade omsättningen i koncernen varit 140 mkr med en EBITDA
marginal om ca 13%.

Fiber Gruppen i Sverige AB

Fibergruppen omsatte ca 50 mkr med en EBIT marginal om ca 10 % år
2015. Bolaget har vuxit kraftigt med god lönsamhet sedan starten
2012. Den lönsamma tillväxten förväntas fortsätta under de kommande
åren. Fibergruppen har sitt säte i Norrköping men driver verksamhet i
södra och mellersta Sverige. Bolaget hade vid förvärvet ca 20 st
anställda.

Fibergruppens verksamhet är konstruktion och byggnation av
fiberoptiska bredbandsnät. Bolaget arbetar också med support och
underhåll av dessa nät. Kunderna är främst större nätägare och
operatörer.

Säljare av Fibergruppen är Jonas Bergstrand, Daniel Ajax och Niklas
Källström, alla grundare och aktiva i bolaget. VD i bolaget är från
och med förvärvet Jonas Bergstrand. Alla säljare kvarstår i sina
befattningar med sina respektive ansvarsområden. Fibergruppen skall
drivas vidare under samma ledning och med samma struktur som innan
förvärvet.

Köpeskillingen är 30 miljoner kronor och 4 mkr i möjlig
tilläggsköpeskilling baserat på en resultatnivå (EBIT) under 2016 om
minst 10 mkr. 16 mkr betalades kontant och 14 miljoner kronor
betalades genom apport av 1 629 843 aktier i Transtema Group AB (pris
per aktie är 8,59 kronor).

Säljarna har en lock-up på erhållna aktier på upptill 36 mån (1/3 per
år). Kontantdelen har finansierats via egen kassa och
bankfinansiering. Möjlig tilläggsköpeskilling betalas under 2017 med
framtida nyemitterade aktier i Transtema. Fibergruppen hade ett
justerat eget kapital om ca 5 mkr vid tillträdet

Datelab AB

Datelab omsatte ca 24 mkr med en EBIT marginal om ca 8 % år 2015.
Datelab har sitt säte i Örebro men driver verksamhet i hela
Mälardalen. Bolaget hade vid förvärvet 18 st anställda.

Datelabs verksamhet är i första hand byggnation av fiberoptiska
bredbandsnät. Kunderna är större nätbyggare och nätägare.

Säljare av Datelab är grundarna och de ledande befattningshavarna
Mattias Leijon och Per Olsson. Datelab skall drivas vidare under
samma ledning och med samma struktur som innan förvärvet.

Köpeskillingen är 10 miljoner kronor. 4 mkr betalas kontant och 6
miljoner kronor betalas genom apport av 500 000 aktier i Transtema
Group AB (pris per aktie 12 kronor). Säljarna har en lock-up på
erhållna aktier på upptill 36 mån (1/3-del per år). Kontantdelen
finansierades via bankfinansiering. Datelab hade ett justerat eget
kapital om ca 3,8 mkr vid tillträdet.

Marknaden

Marknaden för nätverksinfrastruktur har en god underliggande tillväxt
då det ökade kraven på bredbandskommunikation ökar från såväl
konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år
framåt.

Koncernens finansiella mål:

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA marginal
(rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis.
Vid större förvärv kan EBITDA marginalen understiga 15 % under en
integrations-och konsolideringsfas. Proforma hade koncernen en
EBITDA-marginal om 13 % 2015.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 %
per år från och med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren.
Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv. Proforma
hade koncernen en omsättning på 140 mkr 2015.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.

Vid förvärv kan nyemissioner (i första hand riktade till säljare av
förvärvat bolag) komma att användas. Det är styrelsens inriktning att
begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets
finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya
förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per
aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.

Utsikter för bokslutsår 2016

Marknaden för fiberoptiska kommunikationsnät kommer att vara en
tillväxtmarknad i många år framåt.

Styrelsen ser positivt på de närmaste åren.

Bolaget upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet
normalt är det sämsta medan det fjärde kvartalet är det bästa. Under
januari och februari 2016 har det varit frost och därmed tjäle på
många håll där Bolaget drivit projekt. Tjäle försvårar markarbeten,
vilket innebär att fiberprojekt senareläggs. Detta kan påverka
Bolagets resultat negativt.

Bolaget lämnar inte några prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén

Relink, Bolagets delägda dotterbolag (ägt till 51%), har inte nått
sina mål om tillväxt och lönsamhet. Åtgärder för att förbättra
Relinks utveckling har initierats.

Koncernen har vid rapporttidens utgång 30 st anställda.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel
uppgick per den 31 december till 16,6 mkr. Dessutom finns ett
outnyttjad beviljat checkkreditutrymme på 500 kkr.

Bolaget har dessutom en portfölj med ett långfristigt
värdepappersinnehav om 4 361 tkr i huvudsak företagsobligationer och
obligationsfonder. Detta värdepappersinnehav kan, trots
klassificeringen i enlighet med redovisningsmetoder, likvideras
snabbt då samtliga innehav är handlade på likvida marknader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden (1 december
2014-31 december 2015) uppg...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.