Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Transtema: Delårsrapport 1 januari till 30 september 2017

Fortsatt god tillväxt

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 620,1 Mkr (237,2 Mkr) vilket
motsvarar en ökning på ca 161 %.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46,6 Mkr
(29,2 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,5 % (12,3 %).
Rörelseresultat uppgick till 34,5 Mkr (24,9 Mkr).

· Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 25,6 Mkr
(18,1 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om
1,28 kr/aktie (0,99 kr/aktie).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81,8 Mkr
(-9,3 Mkr).

Kvartal 3, 1 juli till 30 september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 287,0 Mkr (110,0 Mkr) vilket
motsvarar en ökning på ca 161 %.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,3 Mkr
(14,2 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,3 % (12,9 %).
Marginalförsämringen är främst hänförlig till merkostnader till följd
av externa underentreprenörers konkurser.

· Rörelseresultat uppgick till 7,1 Mkr (12,4 Mkr).
· Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 5,3 Mkr
(9,2 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 0,26
kr/aktie (0,49 kr/aktie).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,8 Mkr
(-0,8 Mkr). Det fortsatt negativa kassaflödet är hänförligt till den
fortsatt kraftiga tillväxten och ökad kapitalbindning i
entreprenadprojekten.

· Under perioden har bolaget fortsatt sina förberedelser inför en
framtida ansökan om att uppta bolagets aktie för handel på
Stockholmsbörsen Small Cap. Hittills nedlagda kostnader för denna
process ingår i periodens resultat.

Väsentliga händelser under perioden

· Den 18 juli 2017 förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i
Fiber Network Consulting Sweden AB (FNC) samt KIT, Kunskap Infra
Teknik AB (KIT).

FNC, med säte i Malmö och etablerat 2005 är ett konsultbolag verksamt
inom el/tele och fiberoptik. KIT, med säte i Malmö och etablerat
2009, är ett säljföretag inom Telecom.

· Den 18 augusti 2017 meddelades att koncernledningen kommer att
förstärkas med koncernjurist 2/10 2017 och med ny CFO 2/1 2018.

· Den 11 september 2017 förvärvade Transtema Group AB 60 % av
aktierna i Nordlund Entreprenad AB, med säte i Lerum, för 500 kkr.
Transtema har en option på inlösen av återstående 40 % av aktierna
under tre år med ersättning i form av aktier i Transtema Group.
Tillträdet var 2 oktober 2017.

· Den 14 september har styrelsen, med stöd av årsstämmans
bemyndigande från den 11 maj 2017, beslutat att emittera totalt 900
000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionen tecknades av två institutionella investerare.
Teckningskursen uppgick till 52,5 kronor per aktie.

Händelser som tidigare rapporterats

· Enafoki aktiebolag ("Foki AB") förvärvades i januari 2017.
· Andersson & Jansäter Entreprenad AB ("AJ Entreprenad") förvärvades
i februari 2017.

· Två institutionella investerare, SHB Fonder och en större svensk
pensionsfond förvärvade 812 000 aktier i Transtema Group AB i mars
2017.

· I april 2017 förvärvades 51 % av aktierna i Effektvision AB.
· I april tecknades avtal om att förvärva aktierna i Fiberdata AB. I
juni slutfördes förvärvet och aktierna i Fiberdata AB tillträddes
2017-06-05 efter sedvanlig Due diligence.

· Den 18 april 2017 tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna
i Copiad Telecom AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 2 november 2017 förvärvade Transtema Group AB 100 % av
aktierna i TheBplan AS. TheBplan AS etablerat 2009, är ett av Norges
ledande företag inom datasäkring, backup och recovery. TheBplan har
sex anställda och kontor i Oslo.

VD har ordet

Efter en lugnare period under juli och augusti är det nu återigen full
fart i verksamheten. Efterfrågan är fortsatt god och lär fortsätta så
under hela hösten fram till vintern.

Under perioden har mycket positivt hänt. Vi har arbetat med att
förstärka vår organisation och ledning i såväl moderbolaget som i
vissa dotterbolag för att anpassa oss till de krav som den snabba
tillväxten innebär och det faktum att vi idag är ett betydligt större
bolag med nya krav på organisationen. Vi har lyckats attrahera mycket
kompetent personal i nyckelroller som förstärker vår ledning och
styrning i koncernen, både inom produktion och ekonomi.

Våra förvärv under perioden, FNC, KIT och Nordlund Entreprenad passar
väl in i vår struktur där FNC tillför konsultkompetens, KIT tillför
materialkompetens och Nordlund markentreprenader på Västkusten. Vårt
erbjudande till marknaden blir allt mer komplett.

Att vi efter periodens utgång gjort vårt första förvärv utanför
Sverige är väldigt spännande och ett viktigt steg för oss. TheBplan,
ett av Norges ledande företag inom datasäkring, backup och recovery
är ett perfekt komplement till WinCore och vår satsning inom området
DataCenter. Vi ser direkta synergier både på kund- och
leverantörssidan.

Att vi är på rätt väg i vår utveckling märker vi även på det ökande
intresset från institutionella ägare, där vi nu även hälsar Skandia
välkomna som ägare.

På den negativa sidan ser vi att vår fortsatt snabba tillväxt och
marknadsvillkoren vid entreprenadavtal innebär en fortsatt belastning
på vårt kassaflöde, vilket vi försöker hitta lösningar på i samråd
med våra kunder.

Vi har dessvärre under perioden drabbats av merkostnader till följd av
att en totalentreprenör och en underentreprenör har gått i konkurs.
Vi har genomgående valt att träda in, ta ansvaret, färdigställa
entreprenaderna och bära samtliga kostnader för att bibehålla våra
goda kundrelationer. Vi kommer att se över våra rutiner framöver för
att säkerställa att vi arbetar med finansiellt stabila kunder och
leverantörer.

Vår position på marknaden är fortsatt stark. Vi har idag stabila
relationer och långsiktiga affärer med de dominerande nätägarna och
operatörerna på marknaden, vilket vi är mycket stolta över. Vi siktar
mot att fördjupa och utveckla dessa relationer ytterligare genom att
leverera enligt våra grundvärderingar: kvalitet, pålitlighet och
serviceminded.

Arbetet med att förbereda Transtema Group för Stockholmsbörsen pågår
planenligt. Likaså pågår arbetet med att utvärdera och fortsätta den
internationella expansionen. Med den kompetens, erfarenhet och
renommé vi byggt upp har vi goda möjligheter att fortsätta etablera
oss på andra marknader.

Jag ser fram emot ett spännande fjärde kvartal tillsammans med mina
kollegor och våra kunder, leverantörer och partners.

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB

Verksamheten

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder inom
kommunikationsinfrastruktur som efterfrågar ett brett tekniskt
kunnande inom nätverk och kommunikation.

Verksamheten omfattar projektering, byggnation och underhåll av
passiva kommunikationsnät samt teknik- och konsulttjänster såsom
design, installation och drift av aktiv nätverksutrustning. Vi
arbetar också med Datacenter-lösningar och Utbildning.

Koncernen Transtema Group består av 18 rörelsedrivande dotterbolag med
verksamhet inom segmentet Kommunikationsinfrastruktur, där vi
tillhandahåller tjänster och produkter inom Nät, Teknik och
Utbildning. Koncernen finns etablerad i Malmö, Helsingborg, Varberg,
Kungsbacka, Göteborg, Strömstad, Örebro, Kumla, Norrköping, Enköping,
Stockholm, Gävle, Norberg och Oslo.

Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan det
rörelsedrivande Transtema AB har funnits sedan 1990-talet. Under
2016 och 2017 har 15 bolag förvärvats, vilket lagt grunden till en
betydligt större koncern. Koncernen särredovisar inte dotterbolagens
resultat.

Förvärv

Bolaget har förvärv som en del av sin strategi för tillväxt och ökat
värdeskapande. Bolagets ledning och styrelse har arbetat aktivt i
flera förvärvsprocesser under de senaste åren och den förvärvsdrivna
tillväxten i koncernen är betydande.

Förvärvsmodellen bygger på rimliga värderingar av de förvärvade
bolagen samtidigt som en del av köpeskillingen utgörs av nyemitterade
Transtema-aktier vilket borgar för att de entreprenörer som säljer
till koncernen är långsiktiga i sitt framtida engagemang gentemot
koncernen. Från fall till fall kan också optionspaket användas för
att ge ett ytterligare incitament till säljarna av bolagen.

Alla aktier som ges som betalning vid förvärv har långa lock-up
perioder (d v s ägarna av aktierna får ej sälja aktierna förutom
under vissa premisser), normalt en tredjedel per år upp till tre år.
Detta borgar också för långsiktigheten i förvärven. För att
finansiera förvärven i övrigt används bolagets befintliga kassa och
normal bankfinansiering.

Finansieringen av koncernens organiska tillväxt klaras med koncernens
kassa, eget kassaflöde och bankfinansiering.

Koncernens finansiella mål

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA-marginal
(rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis.
Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 % under en
integrations-och konsolideringsfas. EBITDA marginal för perioden
januari - september 2017 var 7,5 % och för tredje kvartalet var 4,3
%.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 %
per år från och med bokslutsåret 2016 och de närmast efterföljande
åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv,
varav ca hälften beräknas komma från nya förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.
Soliditeten vid utgången av rapportperioden var 36,6%.

Vid förvärv kan nyemissioner komma att användas. Det är styrelsens
ambition att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget
till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid
utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är
utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa
mesta möjliga aktieägarvärde.

Marknaden

Marknaden för kommunikationsinfrastruktur har en god underliggande
tillväxt p g a snabbt ökande krav på bredbandskommunikation från
såväl konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år
framåt.

Koncernen upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet
normalt är det svagaste.

Styrelsen ser positivt på de närmaste åren, men lämnar inte några
prognoser.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 30 september 2017 uppgick
till 620,1 Mkr (237,2 Mkr) vilket innebär en ökning på 382,9 Mkr
motsvarande 161 %.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i perioden 1 januari - 30
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.