Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Transtema: Delårsrapport 3 2021

"Vår fina utveckling har fortsatt även under tredje kvartalet. Vi växer med ca 27% jämfört med samma kvartal förra året och levererar en omsättning på 387 Mkr. Även lönsamheten följer med om 49 Mkr i EBITDA (12,6%) och så även kassaflödet. Vår nettoskuldsättning är idag nära noll. Vi känner att vår strategi ligger helt rätt och att vi får positiv respons från våra kunder." säger Magnus Johansson, VD och koncernchef Transtema Group AB (publ)
 

Juli-september 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 386,7 Mkr (304,2), en ökning med 27 % jämfört med samma period 2020. Organisk tillväxt, dvs justerat för avyttrade dotterföretag, uppgick till 31 %. 
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 48,8 Mkr (37,8), vilket motsvarar 12,6 % (12,4) av netto­omsättningen. 
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 32,5 Mkr (19,1), vilket motsvarar 8,4 % (6,3) av nettoomsättningen. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,7 Mkr (23,8).
  • Den 12 augusti meddelade Transtemas styrelse att en översyn av Transtemas finansiella mål genomförts. Se vidare under rubriken Finansiella mål för detaljer.
  • Den 29 september flyttade Transtema från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm Main Market.

Januari-september 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 222,8 Mkr (990,7), en ökning med 23 % jämfört med samma period 2020. Organisk tillväxt, dvs justerat för avyttrade dotterföretag, uppgick till 30 %. 
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 149,7 Mkr (93,4), vilket motsvarar 12,2 % (9,4) av netto­omsättningen. 
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 101,4 Mkr (33,2), vilket motsvarar 8,3 % (3,4) av nettoomsättningen. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 182,7 Mkr (61,8).

VD-ord

Vår fina utveckling har fortsatt även under tredje kvartalet. Vi växer med ca 27% jämfört med samma kvartal förra året och levererar en omsättning på 387 Mkr. Även lönsamheten följer med om 49 Mkr i EBITDA (12,6%) och så även kassaflödet. Vår nettoskuldsättning är idag nära noll. 

Vi känner att vår strategi ligger helt rätt och att vi får positiv respons från våra kunder.

En fråga vi ofta får är att vi nu har levererat ca 30% tillväxt flera föregående kvartal i rad och om denna tillväxt kommer att fortsätta långsiktigt. Vi har varit framgångsrika och väsentligt överträffat våra tillväxtmål under det senaste året, men man bör beakta att våra finansiella mål speglar den förväntan aktieägare långsiktigt bör ha på bolaget. Naturligtvis kan större kontrakt eller förvärv påverka bolagets utveckling. Styrelsen meddelade under kvartalet nya finansiella mål, för att tydliggöra vår ambition att fortsätta växa med god lönsamhet och begränsad skuldsättning.

Efter en ganska stillsam sommar, har inflödet av offertförfrågningar ökat igen. Vi bedömer efterfrågan och våra affärsmöjligheter framöver som goda, både inom befintlig verksamhet och inom nya affärsområden. Under kvartalet har vår leverans över lag fungerat väl utan större bekymmer. Utrullningen av 5G har påbörjats, om än med låga volymer än så länge.

Efter sommaren har vi fortsatt vårt arbete med affärsutveckling, med fokus på nya affärsområden i Sverige där vi kan merutnyttja och få hävstång av vår befintliga organisation och kompetens. Laddinfrastruktur, Facilities Management och radionät är exempel på områden där vi arbetar med att utveckla vår affär.

Som vi tidigare kommunicerat började vi innan sommaren arbeta med vår förvärvsagenda, både i Sverige och i våra grannländer. Det är ett grannlaga arbete att hitta bra bolag med "rätt" verksamhet. Dessutom skall det finnas möjlighet till en bra affär som gynnar våra aktieägare. Vi för konstruktiva dialoger med ett antal möjliga kandidater. Vi är optimistiska att hitta bolag som långsiktigt stärker och breddar vår verksamhet.

Den 29:e september tog vi klivet upp till Nasdaq Stockholm Main Market. En dag av stolthet för mig och alla i bolaget som jobbat hårt med detta sedan början av året. Att finnas på Main Market är inte bara ett kvitto på kvalitet samt ordning och reda i bolaget, utan även att vårt varumärke stärks. Vår synlighet ökar i kapitalmarknaderna och vår attraktionskraft för kvalificerad personal ökar. Kostnaden för noteringsprocessen har tagits löpande under året och uppgår totalt till ca 4,8 Mkr.

På den mer tråkiga sidan finns våra två återstående tvister, med IP-Only i Sverige och TDC i Danmark. Båda härstammar flera år tillbaka i tiden då vi var engagerade i fiberutbyggnad till hemmet. Tvisterna är komplicerade och kommer att löpa under flera år. I november har vi en skiljeprocess där vi räknar med beslut innan jul. Även om vi är trygga med våra juridiska ombuds bedömningar, finns ju alltid en osäkerhet när det gäller juridiska processer. I vår nuvarande affär har vi idag inga tvister, så ovan nämnda tvister handlar om "urstädning".

Vårt hållbarhetsarbete löper väl. Vi har valt att kliva fram och visa ledarskap i vår bransch, något som kunder, medarbetare och investerare uppmärksammar och uppskattar. Läs mer om vårt arbete mot "noll" och vårt sociala engagemang på vår hemsida, där det finns en helt ny sektion om vårt hållbarhetsarbete.

Som avslutning vill jag som vanligt lyfta fram mina fantastiska kollegor, som dag ut och dag in ser till att nätet fungerar, dygnet runt, året runt, ifrån Treriksröset i norr till Smygehuk i söder och dessutom är med på den förändringsresa vi har gjort och gör i Transtema.

 

Denna information är sådan som Transtema är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021, kl 08:30 CET.
 

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00 eller Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Författare Cision