Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-28

Transtema: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Transtema Group AB ("Bolaget") kallas härmed till extra
bolagsstämma fredag den 12 februari 2016 kl. 14.00. Bolagsstämman
äger rum i Bolagets lokaler, Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 6 februari 2016,
dels anmäla sig till Bolaget senast onsdag den 10 februari 2016 under
adress Transtema Group AB, Flöjelbergsgatan 12, Mölndal eller per
e-post: info@transtema.com. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer,
aktieinnehav och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före lördag den 6 februari
2016, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin
förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
7. Övriga ärenden
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut
enligt nedan.

Styrelsen beslutade den 28 januari 2016 - under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande - om en nyemission av 500
000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 500 000
kronor på nedanstående villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Datelab Holding AB.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 12,00 kronor. Betalning ska
ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Datelab
AB enligt vad som närmare framgår av styrelsens redogörelse. Grunden
för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista
inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de
tecknade aktierna ska ske i anslutning till teckning.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i denna punkt 6 erfordras biträde av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag respektive beslut tillsammans samt
övriga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängliga
tillsammans med revisorsyttrande på Bolagets hemsida och på
www.aktietorget.se samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

____________________

Mölndal i januari 2016

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transtema/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c...
http://mb.cision.com/Main/12363/9904375/470293.pdf
http://mb.cision.com/Public/12363/9904375/8dd8063fe789fe7d.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.