Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Transtema: Kallelse till Extra Bolagsstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 26 maj 2016 kl 18:00 i bolagets lokaler på
Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 20 maj
2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast den 20 maj 2016 kl. 12:00. Anmälan
skall ske per e-post till info@transtema.com eller skriftligen till
bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12,
431 37 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i stämman, senast den 20 maj 2016 tillfälligt ha registrerat
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 maj 2016.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
7. Övriga frågor
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 6

I enlighet med Aktieöverlåtelseavtal rörande förvärv av BearCom AB (enligt Transtema Groups pressmeddelande 2016-05-06) föreslår styrelsen stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av teckningsoptioner värderade till 376 000 kr enligt vedertagen värdering enligt Black-Scholes formel. Varje teckningsoption berättigar till tecknandet av en aktie.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma till 50 % Bearcom
Holding AB och till 50 % Bearcom Network AB, säljare av BearCom AB.

Bearcom Holding AB och Bearcom Network AB har rätt att sätta
lösenpriset för aktierna. Dock får värdet av teckningsoptionerna
aldrig överstiga totalt 376 000 kr. Aktiekursen vid beräkningen av
optionspremien enligt Black-Scholes formel skall sättas till 30
dagars volymviktad handelskurs per 2016-05-27 dock högst 17,00 kr.

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt
marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning
skall ske senast 27 maj 2016. Teckning av aktier skall äga rum under
tiden 1 april 2019 - 30 april 2019.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som
kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För
beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mölndal i maj 2016
Transtema Group AB (publ)
www.transtema.com

Styrelsen i Transtema Group AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transtema/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-t...
http://mb.cision.com/Main/12363/2007720/514825.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.