Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Transtema: Kallelse till extra bolagstämma i Transtema Group AB (publ)

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ), org.nr 556988-0411, med säte
i Göteborg, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 20
januari 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i
Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels senast
tisdagen den 14 januari 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast
tisdagen den 14 januari 2020. Anmälan ska ske per e-post till
anmalan@transtemagroup.se eller skriftligen till bolaget under
adress:

Transtema Group AB (publ), EA Rosengrens gata 31, 421 31 Västra
Frölunda.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande
fall, namn på eventuellt biträde, ombud (högst två) eller
ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för
ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 14 januari
2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från
utfärdandet, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid,
dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av
juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis
eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella
behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman skickas
till EA Rosengrens gata 31, 421 31 Västra Frölunda. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.transtemagroup.se.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om företrädesemission
8. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Ärende 2 - Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Göran Nordlund ska väljas till ordförande vid
extra bolagsstämman.

Ärende 7 - Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets
aktiekapital med högst 10 954 468 kronor genom nyemission av högst 10
954 468 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 7
februari 2020.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma
bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till
en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till
teckning av två (2) nya aktier.

3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand
tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och
som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var
aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med
stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan
företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i
förhållande till det antal aktier som angetts i respektive
teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de
emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen,
med fördelning i förhållande till storleken på de ställda
emissionsgarantierna.

4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 13
februari 2020 till och med den 27 februari 2020, eller, såvitt avser
teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan,
senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att
förlänga teckningstiden.

5. Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per aktie.
6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av nya
aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på
separat teckningslista, varvid betalning för nya aktier som tecknas
utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med
instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från
erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska dock äga rätt att
förlänga tiden för betalning.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 27 386 171. Per dagen för
denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Garantier

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom
teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag under ärende 7 ovan jämte anknytande
handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna
hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida,
www.transtemagroup.se. Ovanstående handlingar kommer även att skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger
sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhåll-anden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 83 00 /
certifiedadviser@penser.se (00%20/%20certifiedadviser@penser.se))

_____________________

Göteborg i december 2019

Transtema Group AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transtema/r/kallelse-till-extra-bolagstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/12363/2996180/1165351.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.