Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Transtema: Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till extra
bolagstämma den 6 december 2017 kl 13.00 i bolagets lokaler på
Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 29
november 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 30 november
2017 kl.12. Anmälan skall ske per e-post till
anmalan@transtemagroup.se eller skriftligen till bolaget under
adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37
Mölndal.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i stämman, senast den 29 november 2017 tillfälligt ha
registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
den 29 november 2017.

Transtema Group AB har idag 19 486 786 aktier och 19 486 786 röster.
Inga aktier ägs av Transtema Group AB.

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att beslutet biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Kopior av de handlingar som ska finnas tillgängliga enligt
aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets
hemsida senast tre veckor innan stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslag till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 -8 § aktiebolagslagen

7. Beslut om apportemission

8. Övriga frågor

9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 1

Föreslås att Göran Nordlund utses som ordförande för stämman.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 217
905 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 217 905
kronor. Anledningen till nyemissionen är förvärv av TheBplan AS
enligt pressmeddelande den 2 november 2017. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Trond Almar Lunde, Sunil
Malhotra och TKS Invest AS.

För varje tecknad aktie ska erläggas ca 55,07 SEK eller 53,71 NOK.
Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt
styrelsens redogörelse.

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre
veckor från dagen för emissionsbeslutet.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag
aktierna har förts in i aktieboken.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som
kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Mölndal i november 2017

Transtema Group AB (publ)
www.transtemagroup.se

Styrelsen i Transtema Group AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transtema/r/kallelse-till-extra-bolagstamma-tr...
http://mb.cision.com/Main/12363/2388037/749672.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.