Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-07

Transtema: Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till extra
bolagstämma onsdagen den 5 september 2018 kl 14.00 i bolagets lokaler
på EA Rosengrens gata 31 i Västra Frölunda.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast torsdagen den
30 augusti 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 30
augusti 2018 kl.12:00. Anmälan skall ske per e-post till
anmalan@transtemagroup.se eller skriftligen till bolaget under
adress: Transtema Group AB (publ), EA Rosengrens gata 31, 421 31
Västra Frölunda.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, aktieinnehav, namn på eventuella biträden (högst två)
samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
www.transtemagroup.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga
registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5
år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år
före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i
övrigt bör vara bolaget tillhanda på adressen EA Rosengrens gata 31,
421 31 Västra Frölunda senast måndagen den 3 september 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, senast torsdagen den 30 augusti 2018
tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före den 30 augusti 2018.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om val av ny styrelseledamot
9. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 2

Det föreslås att Göran Nordlund utses som ordförande för stämman.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning.
Ändringen av bolagsordningen avser styrelsens sammansättning som
föreslås lyda: "Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6
ledamöter med högst 2 suppleanter." Styrelsens storlek är idag uppåt
begränsad till 5 ledamöter.

Punkt 8

Som en del av förvärvet av Ericsson Local Services AB ("LSS") föreslås
att en representant från Ericsson väljs till ledamot av Transtemas
styrelse. Den föreslagna ledamoten kommer att tillkännages i god tid
före stämman.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets
aktiekapital ska ökas med högst 3 912 310 kronor genom emission av
högst 3 912 310 aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt till att teckna de nya
aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid
varje aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för
var sex (6) befintliga aktier som innehas. Varje på avstämningsdagen
innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6)
teckningsrätter berättigar således till teckning av en (1) ny aktie.

2. Teckningskursen ska vara 20 kronor per aktie.
3. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första
hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som
ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter
i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom
lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig
för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet
tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning.
Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna (Fore
C Investment Holding AB (Göran Nordlund), EFG Bank (Jonas Nordlund),
Jovitech Invest AB (Carl Schneider) och Williwaw Holding AB (Peter
Stenquist)) med fördelning i förhållande till storleken på de ställda
emissionsgarantierna.

4. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 12
september 2018.

5. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 14
september 2018 till och med den 28 september 2018, eller, såvitt
avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 2 sista meningen ovan,
senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att
förlänga teckningstiden.

7. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
8. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild
teckningssedel inom den tid som anges i punkt 5 ovan, varefter
betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på
avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av
avräkningsnota.

9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i
samband med registrering därav.

Antal aktier och röster

Transtema Group AB har idag 22 171 294 aktier och 22 171 294 röster.
Inga aktier ägs av Transtema Group AB.

Garantier

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom
teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från
Transtemas huvudägare.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 9 krävs biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 9
kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget
samt på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.

Västra Frölunda i augusti 2018
Transtema Group AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transtema/r/kallelse-till-extra-bolagstamma-tr...
http://mb.cision.com/Main/12363/2587672/887926.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.