Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Transtema: TRANSTEMA GROUP AB - DELÅRSRAPPORT 3 2019

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

TREDJE KVARTALET 2019 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2019 var 401,3 Mkr
(172,2) en ökning på 107% jämfört med samma period 2018. Ökningen
förklaras i huvudsak av förvärvet av Transtema Network Services
(TNS). Övriga rörelseintäkter för det tredje kvartalet uppgick till
19,6 Mkr (29,0), var av 17,1 Mkr är hänförligt till de uppdaterade
antaganden som gjorts avseende tilläggsköpeskillingar som inte antas
bli reglerade i sin helhet.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgicktill
-88,8 Mkr (-28,2). Det negativa resultatet förklaras av -57,8 Mkr i
nedskrivning av fordringar på dotterbolag som har försatts i konkurs
(vilka härmed klassificeras som externa), -44,4 Mkr i nedskrivningar
av resultatprognoser i pågående projekt på grund av antaganden om ett
lägre slutligt projektresultat och att -14,2 Mkr har avsatts för
framtida kostnader för avveckling av affärsområde Infrastructure.
Angående effekten på EBITDA avseende införandet av IFRS16, se not
2.2.

· Rörelseresultatet uppgick till -180,0 Mkr (-39,7), resultatet har
belastats med en nedskrivning av immateriella tillgångar om -63,4 Mkr
primärt på grund av att dotterbolag försatts i konkurs och att
affärsområde Infrastructure avvecklas.

· Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till -185,8 Mkr (-27,9) vilket motsvarar ett resultat per aktie före
utspädning om -6,78 kr/aktie (-1,15).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,2 Mkr
(-37,3) under perioden juli tom september 2019, beroende på negativa
förändringar av rörelsekapitalet i kvartalet.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen uppgick till 1 218,6 Mkr (520,6) under årets
första nio månader. TNS-förvärvet är primärt den bidragande orsaken
till omsättningsökningen. Övriga rörelseintäkter för de tre första
kvartalen uppgick till 31,7 Mkr (34,3) och förklaras i huvudsak av
resultatförda tilläggsköpeskillingar om 23,1 Mkr beroende på
justeringar i antaganden av förväntade tilläggsköpeskillingar.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari
till och med september 2019 uppgick till -70,1 Mkr (-29,5).
Försämringen av EBITDA beror på att dotterbolag som försatts i
konkurs bidragit negativt med -16,0 Mkr under perioden och att
fordringar mot dessa bolag (vilka härmed klassificeras som externa)
har skrivits ned med -57,8 Mkr. Utöver det har förändrad bedömning av
slutliga projektresultat belastat perioden med -44,4 Mkr, orsaken
till nedjusteringen är främst högre kostnader än förväntat i
projekten i samband med att projekten färdigställs.

I samband med att affärsområde Infrastructure avvecklas har -14,2 Mkr
avsatts för framtida förväntade kostnader. Effekten på EBITDA
avseende införandet av IFRS16, se not 2.2.

· Rörelseresultatet uppgick till -221,8 Mkr (-51,9). Immateriella
tillgångar har skrivits ned med -63,4 Mkr.

· Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till -223,9 Mkr (-39,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie före
utspädning om -8,18 kr/aktie (-1,74).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 Mkr
(-75,6) under årets första nio månader 2019. Förbättringen i
kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras av positiva
rörelsekapitalförändringar samt effekten av införandet av IFRS16 som
redovisas i not 2.2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Den 11 september 2019 beslutade koncernen att avveckla affärsområdet
Infrastructure och försätta dotterbolagen Transtema Infrastructure
AB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB i
konkurs.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Transtema Network Services vann en upphandling i oktober avseende
utbyte av elmätare med ett uppskattat ordervärde från E.ON om 180 Mkr
över tre år.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på
www.transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

Denna information är sådan information som Transtema Group AB (publ)
är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s
marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
november 2019, kl. 08:30 CET.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 /
certifiedadviser@penser.se).

Göteborg 7 september 2019
Magnus Johansson, Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31, Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
Ulf Magnuson, interim CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och
produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består
av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större
företag. Sedan beslut om avveckling av affärsområde Infrastructure är
koncernen numera organiserad i två affärsområden; (i) Transtema
Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och
underhåll av kommunika-tionsnät och aktiv kommunikationsutrustning
samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för
datalagring samt tillhanda-håller utbildning inom
kommunikationsnätsområdet.

Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive deni augusti
2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB
omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i
koncernen är ca 1 000.

Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transtema/r/transtema-group-ab---delarsrappor...
https://mb.cision.com/Main/12363/2955685/1137240.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.