Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Transtema: Transtema Group AB presenterar långsiktig finansieringslösning inbegripande omförhandlade villkor med kreditgi...

Transtema Group AB ("Transtema" eller "Bolaget") har ingått en
långsiktig överenskommelse med kreditgivare avseende förlängda
amorteringsplaner. Som en del i uppgörelsen kallar styrelsen i
Transtema till extra bolagsstämma för att besluta om en fullt
säkerställd nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Sammanfattning av överenskommelsen

· Transtemas styrelse föreslår en Företrädesemission om totalt 60,2
MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är föremål för
beslut vid extra bolagsstämma den 20 januari 2020. Avstämningsdag för
Företrädesemissionen infaller den 11 februari 2020 och
teckningsperioden löper under perioden 13 - 27 februari 2020.
Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

· Transtema kommer under en tvåårsperiod med början i april 2020 att
amortera ned sin belåning hos koncernens bank med 60 MSEK.

· Transtema och Ericsson har kommit överens om att den del av den
fasta köpeskillingen avseende Bolagets förvärv av Transtema Network
Services AB ("TNS") om totalt 60 MSEK som skulle ha erlagts i
februari respektive augusti 2020 amorteras ned under en tvåårsperiod
med början i april 2020. Vidare är Transtema och Ericsson överens om
att den potentiella tilläggsköpeskillingen om maximalt 45 MSEK inte
ska utgå.

· Transtemas förbättrings- och lönsamhetsprogram, vilket informerats
om tidigare, följer utsatt plan. Tillsammans med förbättrade
affärsvillkor med väsentliga kunder för bland annat TNS förväntas
detta ha positiv inverkan på Transtemas marginalutveckling från och
med första kvartalet 2020.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Transtema genomför för närvarande ett omfattande strategiskifte mot
företrädesvis service, drift och tekniska tjänster. Detta efter att
branschspecifika utmaningar medförde att såväl konkurrenter till
Transtema försattes i konkurs som att Bolagets egna dotterbolag inom
affärsområdet Infrastructure inriktade mot entreprenad- och
schaktarbeten i samband med fiberutbyggnad till hushåll, s k Fiber To
The Home ("FTTH"), avvecklades. Den nya strategin bedöms av ledningen
ha goda förutsättningar för att bli framgångsrik då den innebär
förbättrad lönsamhet, minskade risker i Bolaget genom mer
förutsägbara kassaflöden och en stabilare beläggning året runt.

Samtidigt som verksamheten inriktad mot FTTH har avvecklats fortsätter
Transtema med övrig verksamhet inom design och byggnation, även inom
fiber, men då inriktat mot lönsamma och större infrastrukturprojekt
utan de branschspecifika problem som präglade FTTH-marknaden. Detta
medför att Transtema bibehåller viktig kompetens och kan erbjuda sina
kunder hela leverantörskedjan från projektering till service och
eftermarknad via byggnation av fasta och mobila kommunikationsnät.

En stark förtroendesignal är den överenskommelse med kreditgivare
beträffande villkor rörande checkkredit, betalningsplan avseende
förvärvsköpeskilling samt affärsstruktur för serviceverksamheten som
Bolaget nu träffat. Sammantaget bidrar uppgörelsen till att kraftigt
förbättra Transtemas aktuella situation genom klarlagda
förutsättningar samt förlängd amorteringshorisont. Vidare följer
Transtemas förbättrings- och lönsamhetsprogram, vilket informerats om
tidigare, utsatt plan. Tillsammans med förbättrade affärsvillkor med
väsentliga kunder för bland annat TNS förväntas detta ha positiv
inverkan på Transtemas marginalutveckling från och med första
kvartalet 2020.

Som en del i uppgörelsen med ovan intressenter genomför Bolaget
aktuell Företrädesemission, vilken tillför Bolaget en emissionslikvid
om ca 60,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses
disponeras för följande användningsområden: Förstärkning av
likviditeten i koncernen, förstärkning av det egna kapitalet i
moderbolaget samt för att finansiera nya större projekt som Bolaget
förväntas ta under 2020.

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema

Med dagens överenskommelse har vi tagit ett betydande och avgörande
steg för att återfå Transtema till ett lönsamt bolag. Det tillåter
oss att fortsätta jobba konstruktivt och långsiktigt med de
konsekvent lönsamma bolagen i koncernen och hantera våra finansiella
skyldigheter i en takt som vår verksamhet klarar av. I kombination
med den nya övergripande strategin ser vi goda möjligheter för vi
under 2020 ska leverera ett klart bättre resultat än under 2019.

Företrädesemissionen

Som ett led i den bredare överenskommelsen föreslår Transtemas
styrelse att genomföra Företrädesemissionen som tillför 60,2 MSEK
före transaktionskostnader. Emissionen är fullt säkerställd genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 11 februari 2020. För
varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie i Transtema erhålls en (1)
teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av
två (2) nya aktier i Bolaget till teckningskursen 5,50 per ny aktie.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand
tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som
ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter,
i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning av aktier, i andra hand till övriga som anmält sig för
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand ska
tilldelning ske till emissionsgaranter i förhållande till garanterat
belopp.

Teckningskursen per aktie uppgår till 5,50 SEK. Totalt kommer högst 10
954 468 aktier att emitteras genom Företrädesemissionen motsvarande
ett emissionsbelopp om ca 60,2 MSEK före transaktionskostnader.

I Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 10
954 468 SEK till 38 340 639 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 10
954 468 till 38 340 639 aktier.

Företrädesemissionen kräver att extra bolagsstämma, den 20 januari
2020, beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Kallelse till extra
bolagsstämma kommer att ske genom separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Mad anledning av Företrädesemission har Magnus Johansson (VD och
största aktieägare), Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Carl
Schneider ingått teckningsförbindelser om ca 14,1 MSEK, motsvarande
ca 23,5 procent. Garantikonsortiet har ingått teckningsförbindelser
om ca 8,2 MSEK, motsvarande ca 13,6 procent, genom övertagande av
teckningsrätter. Resterande belopp av Företrädesemissionen, 37,8
MSEK, motsvarande 62,9 procent, omfattas av emissionsgarantier.

Preliminär tidplan

Extra bolagsstämma 20 januari 2020
Sista handelsdag i aktien med rätt 7 februari 2020
att delta i Företrädesemissionen
Första handelsdag i aktien utan 10 februari 2020
rätt att delta i
Företrädesemissionen
Avstämningsdag för deltagande i 11 februari 2020
Företrädesemissionen
Beräknat datum för 12 februari 2020
offentliggörande av prospekt
Teckningsperiod 13-27 februari 2020
Handel i teckningsrätter 13-25 februari 2020
Beräknad dag för offentliggörande 3 mars 2020
av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge Advokatbyrå är
legal rådgivare till Transtema i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan information som Transtema Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2019 kl. 08.30 CET.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 /
certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och
produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består
av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större
företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Transtema
Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och
underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning
samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för
datalagring samt tillhandahåller utbildning inom
kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år
2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten
Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på
årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 000. Transtema Group AB
är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik
Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Transtema. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder
kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Transtema kommer endast ske
genom det prospekt som Bolaget planerar att offentliggöra den 12
februari 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA"), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Transtema har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

----------------------------------------------------------...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.