Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

TRELLEBORG: Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den
23 april 2014 kl 17.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48,
Trelleborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 april
2014, dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren önskar
medföra senast tisdagen den 15 april 2014 kl. 15.00.

- per post under adress Trelleborg AB (publ), Christina Björkman, Box 153, 231 22 Trelleborg,
- genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com
- per telefon 0410-670 04 eller 670 00
- via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer och
eventuella biträdens namn. Sker deltagandet med stöd av fullmakt,
skall fullmakten jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk
person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande
firmatecknares behörighet insändas till bolaget före årsstämman.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.trelleborg.com samt
per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med
årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för
upprättande av röstlängd.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast
tisdagen den 15 april 2014 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget
namn (sådan registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den
som förvaltar aktierna).

PROGRAM

Observera att årsstämman börjar kl 17.00 med insläpp för registrering
från kl 15.00

15.00 - 17.00 Registrering och förtäring
15.40 Stämmolokalen öppnas
17.00 Årsstämman börjar

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Val av ordförande vid stämman (se nedan)
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordning
6 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
8 Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-, revisions- och finansutskotten
9 Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning se nedan)
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10 Redogörelse för valberedningens arbete
11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
12 Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och finansutskottet (se nedan)
13 Val av styrelse och styrelseordförande samt auktoriserat revisionsbolag (se nedan)
14 Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare (se nedan)
15 Beslut om valberedning (se nedan)
16 Stämmans avslutande

Trelleborgs valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer
som beslutades vid årsstämman 2013, består av Rolf Kjellman
(valberedningens ordförande) Henry och Gerda Dunkers stiftelse -
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder - Peter Rönström, Lannebo fonder
- Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder - Johan Strandberg, SEB
Investment Management, representerande bolagets större aktieägare och
ca 62 % av rösterna samt styrelsens ordförande Sören Mellstig.

FÖRSLAG TILL BESLUT

1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sören Mellstig väljs
till ordförande vid årsstämman.

9 - UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna
utdelas en kontant utdelning om 3,25 (3,-) SEK per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 april. Beslutar
årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas
ut från Euroclear Sweden AB den 2 maj. Avstämningsdagen, respektive
utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det
tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen.

11 - BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen - i den del den väljs av
årsstämman - skall bestå av åtta ledamöter.

12 - FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET,
REVISIONSUTSKOTTET, ERSÄTTNINGSUTSKOTTET OCH FINANSUTSKOTTET

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till
styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 3.760.000 kr (3.620.000 kr)
att fördelas med 1.150.000 kr (1.100.000 kr) till ordföranden och
435.000 kr (420.000 kr) vardera till stämmovalda styrelseledamöter
som inte är anställda i koncernen. Valberedningen föreslår att
revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i
revisionsutskottet skall utgå med 150.000 kr (150.000 kr) till
ordföranden och 100.000 kr (100.000 kr) till ledamot. Valberedningen
föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå
med 50.000 kr (50.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att
ersättning för uppdrag i finansutskottet skall utgå med 50.000 kr
(ingen ersättning) till ledamot.

13 - VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT AUKTORISERAT
REVISIONSBOLAG

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Jan Carlson, Claes
Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes
Tronstad och Heléne Vibbleus. Till styrelsens ordförande föreslås
Sören Mellstig.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers såsom bolagets
revisor, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden
till slutet av årsstämman 2015.

14 - BESLUT OM ERSÄTTNINGSPRINCIPER FÖR VD OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att Trelleborg skall erbjuda marknadsmässiga
villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla
ledande befattningshavare. Kompensationsstrukturen skall bestå av
fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka
tillsammans utgör individens totala kompensation. Trelleborg inhämtar
och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga
ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.

Principer för ersättning skall kunna variera beroende på lokala
förhållanden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden
och beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för
medarbetare som rapporterar direkt till VD. Styrelsen beslutar i
frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för VD samt
fastställer principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för övriga ledande befattningshavare vilka principer föreläggs
årsstämman för beslut.

15 - BESLUT OM VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse skall tillgå på
i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämma 2013, dvs att i
bolaget skall utses en valberedning - som skall verka för tiden
intill dess ny valberedning utsetts - för beredande och framläggande
av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall,
revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott
och revisor.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av
representanter för fem större aktieägare och dessa skall utses enligt
följande.

Styrelsens ordförande skall senast vid augusti månads utgång kontakta
fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot
var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon
av de större aktieägarna avstår från att utse en ledamot, eller
ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, skall
styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot.
Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall
ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens
ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för
valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete,
behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet
med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Trelleborg skall
kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för
vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i
pressmeddelande. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med
kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för
att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.
Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, revisorsintyg
avseende tillämpningen av vid årsstämman 2013 beslutade
ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare samt
styrelsens fullständiga förslag till beslut beträffande
ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare hålls
tillgängliga senast 2 april på bolagets huvudkontor, Johan Kocksgatan
10, Trelleborg, och på bolagets hemsida www.trelleborg.com samt sänds
till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.
Årsredovisningen finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets
hemsida från och med den 19 mars. Valberedningens motiverade yttrande
avseende förslag till styrelse finns nu tillgängligt på bolagets
hemsida www.trelleborg.com.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation samt
om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Per den 15 april
2014 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 271.071.783,
varav 28.500.000 av aktieslag A och 242.571.783 av aktieslag B. Det
totala antalet röster i bolaget uppgår till 527.571.783.

Trelleborg i mars 2014

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar.
Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 milja...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.