Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

TRELLEBORG: Kvartalsrapport juli-september 2017

"Stabilt resultat med god marknadsutveckling"

"Det tredje kvartalet präglades av en god organisk
försäljningsutveckling inom flertalet affärsområden. Den organiska
tillväxten uppgick till 5 procent, exklusive den svaga utvecklingen
för projektleveranser inom olja & gas.

Marknadssituationen inom generell industri i flertalet geografiska
marknader förbättrades ytterligare jämfört med det första halvåret.
Inom olja & gas fortsatte marknadsförhållandena vara utmanande,
vilket vi delvis lyckades parera genom proaktiva kostnadsjusteringar.
Lantbrukssektorn i Europa fortsatte sin återhämtning med en god
utveckling inom framför allt OEM-segmentet av lantbruksmaskiner.
Motsvarande marknadsutveckling i Nordamerika var fortfarande svag,
även om vår volymutveckling var fortsatt god.

Utvecklingen inom fordonsindustrin var fortsatt stark. Våra leveranser
till flygindustrin var dock något vikande. Vi bedömer att det beror
på en något återhållen produktionstakt hos en del
flygplanstillverkare kopplat till temporära kapacitetsproblem inom
underleverantörsledet.

Rörelseresultatet uppnådde den högsta nivån för ett tredje kvartal,
vilket mot bakgrund av det negativa resultatet inom olja & gas är ett
styrkebevis. Även rörelsemarginalen, som ett resultat av en god
kostnadskontroll och starka marknadspositioner, bibehölls på samma
nivå jämfört med ett år tidigare. Vi har kontinuerligt arbetat för
att kompensera för de höga råmaterialpriser som har rått under en
stor del av året. Under den senare delen av kvartalet uppnådde vi
kompensation för dessa.

I de individuella regionala marknaderna växte vår affär mest i Asien.
Även i Västeuropa, Nordamerika och Sydamerika var tillväxten god. Vi
såg en något svagare försäljningsutveckling i Öst- och Centraleuropa,
delvis beroende på att vi under kvartalet har fokuserat mycket på att
förbereda våra lokala tillverkningsenheter relaterade till förvärvet
av CGS inför den kommande integrationen med existerande affärsområden
som ska ske från årsskiftet.

Integrationen av förvärvade CGS-enheter utvecklas i stort på ett
tillfredsställande sätt och ett flertal initiativ har accelererats
under kvartalet. Investeringar fortsätter för att skapa en
långsiktigt mer effektiv struktur.

Den svaga utvecklingen för vår olja & gasrelaterade verksamhet har
hämmat koncernens resultatutveckling. Vi fortsätter att anpassa
verksamheten till den lägre efterfrågan med ambition att skapa en
långsiktigt bra positionerad verksamhet.

Sammantaget är vår bedömning att efterfrågan under årets sista kvartal
kommer att vara i nivå med, eller något bättre, jämfört med det
tredje kvartalet. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska
utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera
skiftande marknadsförhållanden", säger VD och koncernchef Peter
Nilsson.

Tredje kvartalet 2017

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2017 ökade med 3 procent och
uppgick till 7 310 MSEK (7 072).

Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive
projektleveranser var motsvarande ökning 5 procent. Strukturella
förändringar bidrog positivt med 2 procent till nettoomsättningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 1 procent till 920
MSEK (915). Detta motsvarar en EBIT-marginal om 12,6 procent (12,9).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -45 MSEK (-51) och
avser omstruktureringskostnader i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive
jämförelsestörande poster uppgick till 2,47 SEK (2,46).

Det operativa kassaflödet uppgick till 967 MSEK (1 066).
Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 95
procent (89).

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något bättre, jämfört med
tredje kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 20 juli 2017 för tredje
kvartalet 2017

Efterfrågan bedöms vara i nivå med andra kvartalet 2017, justerat för
säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017
kl. 07:45 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar
som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 31 miljarder
kronor på årsbasis och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen
består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg
Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna
Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på
börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trelleborg/r/kvartalsrapport-juli-september-20...
http://mb.cision.com/Main/584/2377381/742912.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.