Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Trention AB: Kallelse till årsstämma i Trention AB (publ)

Aktieägarna i Trention AB (publ), org. nr 556274-8623, (nedan
"Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl.
14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 maj 2017
samt anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 12 maj 2017.
Anmälan ska ske till styrelsen under adress: Trention AB, Box 15085,
104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per telefon 08-466 45 00
eller per e-post till stamma@trention.se. Vid anmälan uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om
eventuella ombud eller biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman
begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB
i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste
vara verkställd den 12 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva
sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, undertecknad
och daterad, fullmakt. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Den som
företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig
företrädare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande
vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt på
bolagsstämman genom ett ombud. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar att delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgänglig
på Bolagets hemsida www.trention.se.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per tidpunkten
för kallelsen till 3 788 001 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5) Godkännande av dagordning

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

8) a) Verkställande direktörens anförande

b) Redogörelse av Bolagets revisor

9) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

11) Fastställande av antal styrelseledamöter

12) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

13) Val av revisor

14) Beslut avseende valberedning

15) Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

17) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

18) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande

Styrelsen föreslår att advokat Robert Hansson från Lindskog Malmström
Advokatbyrå väljs till ordförande för stämman.

Punkt 9 b) - Dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning utan att
den ansamlade vinsten om 209 111 375 kronor i sin helhet överförs i
ny räkning.

Punkterna 10 - 13 - Beslut om arvoden, val m.m.

Mats Gabrielsson, representerande ca 25,7% av aktierna och rösterna i
Bolaget själv eller genom bolag, föreslår följande:

Arvode för styrelsen ska vara oförändrat och föreslås utgå till
styrelseordförande med 150 000 kronor (150 000 kronor) och till
styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget till 100 000 kronor
(100 000 kronor) per ledamot. Arvode till revisorer föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma föreslås omval av Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson, Rolf
Hasselström och Per-Olov Karlsson. Bengt Johnson och Xiong Lin har
avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås Mats Gabrielsson. Om Mats
Gabrielssons uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig utse ny
ordförande.

Till revisor föreslår styrelsen nyval av PWC för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut avseende valberedning

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska ha någon valberedning.

Punkt 15 - Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast och
rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt
villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den fasta lönen ska vara
individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och
befattning. Rörlig ersättning ska utgå om maximalt 65% av den fasta
lönen för Verkställande direktören och för ledande befattningshavare
skall den rörliga ersättningen maximalt uppgå till två månadslöner.
Den rörliga ersättningen ska vara baserad på faktiska utfall i
förhållande till uppsatta finansiella mål. Den sammanlagda
ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och
baseras på prestation.

Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga
incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och
(för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års
ålder. För årsstämman 2017 har styrelsen föreslagit att uppsägning
från bolagets sida gäller en uppsägnings tid om längst 6 månader för
verkställande direktören och längst sex månader för övriga ledande
befattningshavare. Utöver uppsägningstid kan det förekomma
avgångsvederlag. Uppsägningstid och avgångsvederlag ska dock
sammanlagt inte överstiga motsvarande 12 månadslöner.

I särskilda fall ska styrelseledamöter kunna arvoderas för tjänster
inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete.
Detta skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall kunna avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

I anslutning till ovan angivna förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare får bolaget i enlighet med
aktiebolagslagens bestämmelser informera om att styrelsen under 2016
gjort avsteg från de antagna riktlinjerna till följd av särskilda
skäl i ett fall i form av utbetalt konsultarvode till styrelseledamot
Rolf Hasselström, vilket 2016 års stämmobeslut medger. Enligt
styrelsens uppfattning förelåg särskilda skäl att frångå
ersättningsprinciperna i detta fall med anledning av att Bolaget
under andra halvåret 2016 genomgått väsentliga förändringar i
bolagets verksamhet, organisation och strategi vilket har krävt
omfattande arbete och rådgivning under tredje och fjärde kvartalet.
Vidare saknade Bolaget ordinarie verkställande direktör och CFO under
denna period varför Rolf Hasselström, som besitter god
bakgrundskunskap som tidigare VD i bolaget, anlitades för att bistå
Bolaget. Arvodet uppgick till 6 mkr och avsåg bland annat arbete
avseende slutförande och efterarbete med försäljningarna av Saxlund
International Holding AB, Boxpower AB och Boxpower International AB,
strategi och utformning av Bolagets nya verksamhet samt anställning
av ny VD och CFO i Trention.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels
förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm samt dels förvärv
enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna
aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX
Stockholm enligt nedan. Förslaget är ett samlat förslag som
årsstämman har att ta ställning till genom ett beslut.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid
finansiering av förvärv av företag och verksamheter genom att helt
eller delvis finansiera dessa med egna aktier.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta
om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av
egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga
aktier i Bolaget.

2. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm samt genom
förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.

3. Förvärv på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris per
aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

4. Förvärv enligt förvärvserbjudande får ske till en kurs motsvarande
lägst börskursen vid tiden för erbjudandet och högst 150 procent av
gällande börskurs

5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
6. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.
Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta
om överlåtelse av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar
vid tidpunkten för styrelsens beslut.

2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm
och i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår
av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter eller på annat sätt med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till
ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avse...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.