Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Trention AB: Kommuniké från Årsstämma i Trention Aktiebolag (publ)Mats Gabrielsson ny ordförande, styrelsen bemyndigades att besluta om aktieåterköpsprog

Trention AB:s bolagsstämma hölls måndagen den 9 maj 2016 i Stockholm.

Stämman beslutade att bolagets styrelse fortsatt ska bestå av sex
ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamoten Mats Gabrielsson
omvaldes och valdes till ny styrelseordförande efter Bill Tunbrant,
som liksom Chun Lin avböjt omval och lämnar styrelsen.

Styrelseledamöterna Rolf Hasselström, Kenneth Eriksson och Bengt E
Johnson omvaldes.

Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen:

- Per-Olov Karlsson, 69, är senior advisor efter att i höstas ha
lämnat vd-posten på hotellfastighetsbolaget Home Properties AB,
tidigare Capona AB. Han har en gedigen erfarenhet från chefs- och
styrelsearbete inom hotell- och fastighetsbranschen, och är bl.a.
styrelseledamot i AMF Fastigheter AB.

- Xiong Lin, 35, är vd-assistent i Fujian Snowman Co., Ltd. och CEO
för RefComp Italy SRL.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar, och styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Bemyndingande om aktieåterköpsprogram

Styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna aktier
på Nasdaq OMX Stockholm samt dels förvärv enligt förvärvserbjudande
till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på Nasdaq OMX
Stockholm, eller på annat sätt på Nasdaq OMX Stockholm. Syftet med
bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme genom att
helt eller delvis kunna finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna
aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga
aktier i Bolaget.

Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm samt genom
förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.

Förvärv på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris per aktie
som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dock
högst 65 öre per aktie, eller (efter att den sammanläggning av aktier
som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 genomförts)
högst 65 kronor per aktie.

Förvärv enligt förvärvserbjudande får ska ske till en kurs motsvarande
lägst börskursen vid tiden för erbjudandet och högst 6,60 kronor per
aktier, eller (efter att den sammanläggning av aktier som beslutades
av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 genomförts) högst 660 kronor
per aktie.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme
och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och
därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva
förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera
företagsförvärv med egna aktier.

Villkor

Beslutet är villkorat av att Bolagsverket lämnar sitt tillstånd till
den minskning av aktiekapitalet om 423 498 511,10 kronor (för
överföring till fritt eget kapital) som beslutades av extra
bolagstämman den 23 mars 2016 och att sagda minskning registreras hos
Bolagsverket. Förvärv med stöd av bemyndigandet kan ske först när
minskningsbeslutet registrerats hos Bolagsverket.

Bland övriga beslut:

- Ernst & Young omvaldes som revisor i Trention AB för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, med Björn Ohlsson som huvudansvarig
revisor.

- Styrelsens arvode ska vara oförändrat från föregående år.

- Bolaget kommer fortsatt att arbeta utan valberedning.

- Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast lön,
långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner
samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Ledande
befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning.

- Förslag från enskild aktieägare om minskning av aktiekapital genom
frivillig indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna
avslogs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53 Trention AB, Box 15085, 104 65 Stockholm

Trention AB
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61, e-post: info@trention.se
www.trention.se

Trention AB är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar,
producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig,
effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi.
Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.
Antalet anställda är cirka 120. Aktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller
svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande tisdagen den 10 maj 2016, kl. 09.00
(CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trention-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-trent...
http://mb.cision.com/Main/494/2005662/513404.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.