Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Tribona AB (Publ): Kallelse till årsstämma i Tribona AB

else till årsstämma i Tribona AB

Lund, Sverige, 2014-03-21 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i Tribona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 april 2014
kl. 13.00 i MAQS lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm, med insläpp för
registrering från kl. 12.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2014,
dels samma dag helst före kl. 16.00 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.
Anmälan kan ske skriftligt under adress Tribona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå,
att: Christina Rentschler, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till
christina.rentschler@fredersen.se, per fax nr 040-232003 eller per telefon nr
040-109795 eller 0702- 123063. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även
antal biträden (högst två) anges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 april 2014 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakten och registreringsbeviset får
inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen med undantag för om
fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. För att
underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå
till handa under ovanstående adress helst före kl. 16.00 den 14 april 2014. Om
fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i
original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.tribona.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två personer att justera stämmoprotokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av styrelseordförande

15. Val av revisor

16. Beslut om instruktion för valberedning

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18. Beslut om nyemission av aktier

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av
besluten.

21. Avslutning

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas med SEK 0,50
per aktie med avstämningsdag för utdelning den 25 april 2014, innebärande att
sista dag för handel inklusive rätt till utdelning blir den 22 april 2014 och
att utbetalning av utdelning sker den 30 april 2014.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor,
fastställande av arvoden samt instruktion för valberedning (punkt 2, 11-16)

Valberedningen, som har bestått av Jakob Mörndal (Klövern AB), ordförande,
Michael Gobitschek (Skagen Vekst), Jesper Bonnivier (Länsförsäkringar
Fastighetsfond) samt Mats-Olof Ljungquist i egenskap av styrelsens ordförande,
föreslår årsstämman besluta

att välja Mats-Olof Ljungquist till stämmoordförande,

att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 100 000
kronor vardera till övriga ledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn,
Christina Källenfors, Mats-Olof Ljungquist och Malin Rylander Lejon,

att Mats-Olof Ljungquist omväljs till styrelseordförande,

att Ernst & Young AB omväljs till revisor (Ernst & Young AB har meddelat att
Mikael Ikonen avses fortsätta som huvudansvarig revisor om omval sker), samt

att följande instruktion ska gälla för valberedningen inför 2015 års årsstämma:
Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i
bolaget per den 30 september 2014 är kända, kontakta de tre röstmässigt största
registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera
till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de
därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning
tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska,
tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Valberedningen
ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska
publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2015. Vid
konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Valberedningen ska följa och fullgöra de
uppgifter som följer av bolagsordningen och Koden och ska lämna förslag till
process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma. Om någon av de
aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av
sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot
som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om
valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den
aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om
valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de
registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens
uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i
sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska
valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses. Mandatperioden
för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning
har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska
utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt
uppdrag. Valberedningen ska ha rätt att till valberedningen adjungera
ytterligare en eller flera ledamöter, vilka dock inte ska ha rösträtt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av
följande innehåll.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ledande
befattningshavare är för närvarande befattningarna VD, CFO och fastighetschef.
Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av månatlig grundlön, rörlig
ersättning, pension och övriga förmåner. Månatlig grundlön plus rörlig lön
utgör tillsammans individens mållön. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i
form av ej pensionsgrundande lön. Den fasta lönen ska beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast
lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar
och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad
till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier. För VD ska den rörliga lönen baseras på individuella mål som
fastställs av styrelsen. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat,
omsättning och/eller kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den
rörliga lönen baseras på individuella mål och/eller utfallet i det egna
ansvarsområdet. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad
som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på
avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder ska vara högst 67 år. Avgångsvederlag
för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst
befattningshavarens fasta lön under 12 månader. Summan av den fasta lönen under
uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande
befattningshavarens fasta lön för 18 månader. Befattningshavare som
upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska
inte erhålla särskild styrelseersättning för detta. Styrelsen får frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om nyemission (punkt 18)

I syfte att skapa förutsättningar för bolaget att nå tidigare kommunicerade
tillväxtmål föreslår styrelsen årsstämman besluta om en nyemission av aktier
med företräde för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor. Aktiekapitalet
ska ökas med högst 155 702,56 kronor genom nyemission av högst 9 731 410
aktier. En aktie på avstämningsdagen den 5 maj 2014 ska berättiga till en
teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie
till teckningskursen 30 kronor.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 maj till och med den 22 maj 2014,
eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning. Teckning utan stöd
av teckningsrätt ska ske på teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätt ska erläggas enligt besked på avräkningsnotan dock senast
tre bankdagar efter avräkningsnotans avsändande. Aktier som inte tecknas med
stöd av teckningsrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätt. Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätt ska i första
hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt och, i den
mån tilldelning inte kan ske fullt ut, i förhållande till hur många var och en
tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån så inte kan ske, genom
lottning. Tilldelning vid teckning utan stöd av ...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.