Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Tribona AB (Publ): Tribona genomför nyemission om cirka 292 miljoner kronor

irka 292 miljoner kronor

Lund, Sverige, 2014-03-21 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Styrelsen för Tribona AB (publ) föreslår att årsstämman den 22 april 2014
beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets
aktieägare, i syfte att skapa förutsättningar för bolaget att nå tidigare
kommunicerade tillväxtmål. Bolaget har som målsättning på sikt att växa från
knappt sex miljarder kronor i samlat fastighetsvärde till 10-12 miljarder
kronor.

• Aktieägare i Tribona har företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier
teckna en (1) ny aktie

• Teckningskursen uppgår till 30 kronor per aktie och nyemissionen omfattar
högst 9 731 410 aktier, vilket vid full teckning motsvarar en emissionslikvid
om cirka 292 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader

• Bolagets största aktieägare, Klövern AB, har meddelat att man har för avsikt
att teckna sin del i emissionen, motsvarande 29,8 procent av den totala
emissionslikviden.

• Som avstämningsdag föreslås den 5 maj 2014 innebärande att sista dag för
handel i bolagets aktie inklusive rätt till teckningsrätt infaller den 29 april
2014. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8
maj 2014 till och med den 22 maj 2014

Bakgrund och motiv

Tribona är ett fastighetsbolag inriktat på logistikfastigheter, noterat på
NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. Verksamheten startades 2006 som Northern Logistic
Property och drevs under 2007-2013 i ett norskt bolag noterat på Oslo Börs.
Portföljen består av 22 fastigheter, varav 21 i Sverige och en i Danmark, och
den totala uthyrbara ytan uppgår till 711 000 kvadratmeter. Kunderna utgörs
bland annat av livsmedelsföretag som Ica, Netto, Menigo, Martin & Servera,
Pågen och Mat.se och tredjepartslogistikföretag som DHL, m4-gruppen, PostNord
och DSV men även Pictura, Norrpartner och Nordic Ink/Nordic Feel.

Bolaget har som målsättning på sikt att växa från knappt sex miljarder kronor i
samlat fastighetsvärde till 10-12 miljarder kronor. Strategin är att växa genom
förvärv, utveckling av befintligt fastighetsbestånd och nybyggnation. Bolaget
har under slutet av 2013 förvärvat fastigheter i Norrköping, Västerås och
Växjö.

I syfte att nå målet och realisera strategin genomför bolaget nu en nyemission.

”Marknaden har för närvarande mycket att erbjuda, både när det gäller förvärv,
utveckling av befintligt fastighetsbestånd och nybyggnadsprojekt”, säger
Tribonas CEO Per Johansson.

Erbjudandet

Tribona föreslår årsstämman att besluta om en nyemission av aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen omfattar högst 9 731 410
aktier och teckningskursen uppgår till 30 kronor per aktie, vilket medför att
bolaget vid full teckning tillförs totalt cirka 292 miljoner kronor före
emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts baserat på aktiens börskurs
under den senaste tiden med en marknadsmässig emissionsrabatt. Nyemissionen
medför en maximal utspädning på 20 procent av kapitalet och rösterna för
aktieägare som inte deltar i emissionen. Förutsatt att nyemissionen fulltecknas
kommer aktiekapitalet att ökas med cirka 155 703 kronor.

Den som på avstämningsdagen den 5 maj 2014 är registrerad som aktieägare i
Tribona äger företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje fyrtal aktier som
innehas på avstämningsdagen. För detta ändamål erhåller den som på
avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Tribona en (1) teckningsrätt i
bolaget för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att
med företrädesrätt teckna aktier, varvid fyra (4) teckningsrätter ger rätt till
teckning av en (1) aktie.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 8 maj 2014 till och
med den 22 maj 2014 eller den senare dag som bestäms av styrelsen. En eventuell
förlängning kommer att offentliggöras av bolaget genom pressmeddelande senast
den 22 maj 2014.

Avsiktsförklaring

Tribonas största aktieägare, Klövern AB, har meddelat sin avsikt att teckna
samtliga de aktier som dess innehav av aktier i bolaget berättigar till.

Indikativ tidplan

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt till teckningsrätt 29 april 2014

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 5 maj 2014

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 5 maj 2014

Handel med teckningsrätter 8 maj 2014 – 19 maj 2014

Anmälningsperiod 8 maj 2014 – 22 maj 2014

Offentliggörande av utfall 27 maj 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per Johansson, CEO, telefon 070-817 13 63, e-post: per.johansson@tribona.se,
eller Tommy Åstrand, CFO, telefon 070-545 59 97, e-post:
tommy.astrand@tribona.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tribona AB
(publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2014 kl. 8.30.

Tribona AB (publ) är Sveriges största fastighetsbolag med renodlad inriktning
på lager- och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet består av moderna och
strategiskt belägna lager- och logistikfastigheter, 21 i Sverige och en i
Danmark med en uthyrningsbar yta på cirka 711 000 kvadratmeter. För mer
information, besök www.tribona.se.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA,
eller något annat land där offentliggörande av detta pressmeddelande
förutsätter några åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk rätt.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Tribona i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
Tribona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA
eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av
detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Detta dokument har
inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett
pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller
köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den
information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av
Tribona på dess webbplats www.tribona.se i sinom tid.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Tribona har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan
komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit
erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har
implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd
per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant
Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast
erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt
definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i
något annat hänseende som inte kräver att Tribona publicerar ett prospekt i
enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell
utveckling. Även om Tribona anser att förväntningarna som beskrivs i sådana
uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade
uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant
från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika
faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den
information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts
tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan
påverka Tribonas framtida prestation och de branscher inom vilka Tribona är
verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt
att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta
offentliggörande inte inträffar.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.