Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

Troax Group AB: TROAX: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

Hillerstorp 6 november 2017, 12.30 CET

JULI - SEPTEMBER

· Orderingången ökade med 30 procent till 35,3 (27,1) MEUR. Justerat
för förvärv och valuta var ökningen 15 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 35,2 (28,8) MEUR.
Justerat för förvärv och valuta var ökningen 8 procent.

· Rörelseresultatet ökade till 7,5 (6,1) MEUR.
· Rörelsemarginalen ökade till 21,3 (21,2) procent.
· Finansnetto var -0,3 (-1,0) MEUR, en sänkning som beror på att
bolaget löste sitt obligationslån i juni 2017.

· Resultat efter skatt ökade till 5,3 (4,0) MEUR.
· Resultat per aktie ökade till 0,27 (0,20) EUR.
JANUARI - SEPTEMBER

· Orderingången ökade med 31 procent till 113,6 (86,7) MEUR.
Justerat för förvärv och valuta var ökningen 16 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 111,1 (83,9) MEUR.
Justerat för förvärv och valuta var ökningen 17 procent.

· Rörelseresultatet ökade till 22,3 (15,9) MEUR.
· Rörelsemarginalen ökade till 20,1 (19,0) procent.
· Finansnetto var -4,9 (-2,8) MEUR varav -2,3 MEUR avser en
engångskostnad vid lösen av obligationslån.

· Resultat efter skatt steg till 13,0 (9,9) MEUR.
· Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,50) EUR.
VD KOMMENTAR

Troax hade en fortsatt bra utveckling under tredje kvartalet 2017. Den
organiska tillväxten uppgick till 15% i orderingång och överstiger
med god marginal det historiska ökningssnittet. Tillväxten har varit
något lägre mot slutet av kvartalet. Koncernens orderingång, i
rullande 12-månaders årstakt, är nu 146 MEUR inklusive 9 månaders
omsättning för Folding Guard. Vi har åter erhållit flera viktiga
order ifrån kunder inom automation, lager och bygg, vilket är
positivt. Det nyförvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer
planerna och har en positiv utveckling. Vår bedömning, även detta
kvartalet, är att marknadsutvecklingen som helhet varit klart gynnsam
för koncernen. Utvecklingen har varit speciellt stark i
Kontinentaleuropa och Norden, men även Nya marknader har haft ett bra
kvartal. I UK har vi under tredje kvartalet återigen sett vissa
negativa effekter av svagare investeringsvilja hos vissa kundgrupper,
troligen orsakade av osäkerhet kring bland annat Brexit-frågan.
Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en
tillfredsställande nivå.

Integrationen av det i slutet av 2016 förvärvade bolaget Folding Guard
fortgår. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet är
fortsatt stort men förväntas inte ge några större effekter förrän
2018/19. Vi kan återigen bekräfta att förvärvet tagits emot väl av
viktiga kunder i USA. Vi ser fortsatt goda möjligheter att stärka
kundbasen på sikt för båda våra varumärken på den viktiga
nordamerikanska marknaden.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 22 procent jämfört med
motsvarande period föregående år (exklusive förvärv och valuta var
ökningen 8 procent). Utvecklingen är positiv på alla marknader
förutom UK.

Under kvartalet har resultatet fortsatt att förbättras, främst
beroende på goda försäljningsvolymer och därmed högt
kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Som tidigare informerats, så
fortgår marknadssatsningarna enligt plan, men kortsiktigt i lägre
omfattning än tidigare, då en del interna resurser avsatts för
integrationen av Folding Guard.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 7,5 (6,1) MEUR, vilket innebär en
rörelsemarginal på 21,3 procent att jämföra med 21,2 föregående år.
Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortfarande koncernens
rörelsemarginal. Vi ser dock goda möjligheter att öka marginalen för
Folding Guard långsiktigt. Nettoresultatet har också utvecklats
positivt och uppgår till 5,3 MEUR för kvartalet, jämfört med 4,0 MEUR
föregående år.

Resultat per aktie för tredje kvartalet är 0,27 euro och för de första
nio månaderna 0,65 euro att jämföra med 0,20 euro respektive 0,50
euro för samma perioder föregående år.

Rörelsekapitalet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående
kvartal. Produkter i arbete, är på en fortsatt hög nivå, vilket
betyder att flera projekt fortfarande är under installation hos
kunder och således ännu inte är fakturerade. Vi har ett fortsatt
positivt kassaflöde under kvartalet. Nettoskulden uppgår nu till 60,7
MEUR och nyckeltalet räntebärande lån i relation till EBITDA, är nu
1,7 vilket klart understiger koncernens mål.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

Telefonkonferens

Inbjudan - presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett
konferenssamtal 6 november,

kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.
För att delta i konferensen se mer information på
http://www.troax.com/sv/news

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 6 november 2017, kl. 12:30 CET.

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 36 länder.
Under 2016 uppgick Troax nettoomsättning till 116 MEUR och antalet
anställda till 600 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/troax--delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11968/2383403/746777.pdf
http://mb.cision.com/Public/11968/2383403/bc47ae7ed5055a06.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.