Du är här

2018-08-17

Troax Group AB: TROAX GROUP: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Hillerstorp 15 augusti 2018, kl. 12:30 CET

APRIL - JUNI

· Orderingången ökade med 8 procent till 42,9 (39,8) MEUR. Justerat
för valuta var ökningen 10 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 41,1 (39,6) MEUR.
Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 5
procent.

· Rörelseresultatet minskade till 7,7 (8,2) MEUR.
· Rörelsemarginalen minskade till 18,7 (20,7) procent.
· Finansnetto var -0,2 (-3,4) MEUR varav -2,3 MEUR av förra årets
finansnetto avsåg en engångskostnad vid lösen av obligationslån.

· Resultat efter skatt ökade till 5,6 (3,7) MEUR.
· Resultat per aktie ökade till 0,28 (0,19) EUR.
JANUARI - JUNI

· Orderingången ökade med 6 procent till 83,2 (78,3) MEUR. Justerat
för valuta var ökningen 9 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 77,8 (75,9) MEUR.
Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 6
procent.

· Rörelseresultatet minskade till 14,1 (14,8) MEUR.
· Rörelsemarginalen minskade till 18,1 (19,5) procent.
· Finansnetto var -0,4 (-4,6) MEUR varav -2,3 MEUR av förra årets
finansnetto avsåg en engångskostnad vid lösen av obligationslån.

· Resultat efter skatt ökade till 10,2 (7,7) MEUR.
· Resultat per aktie ökade till 0,51 (0,39) EUR.
VD KOMMENTAR

Koncernens utveckling under andra kvartalet 2018 fortsatte på samma
sätt som under det första kvartalet. Andra kvartalet innebar en
ökning av orderingången med 10% justerat för valutakurseffkter. Under
kvartalet har vi återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder
inom automation, lager och bygg men har även under detta kvartal, i
likhet med de föregående kvartalen, noterat en lägre aktivitet hos
kunder inom automotive. Integrationen av det mot slutet av 2016
förvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer i stort sett
uppgjorda planer. Marknaden i USA under andra kvartalet 2018 har
varit god, men något kaotisk främst beroende på
materialprisförändringarna. Vi har genomfört prishöjningar mot kund
men en viss eftersläpning kan noteras i utvecklingen under kvartalet.
Priser på stål har generellt gått upp, men effekten är mest påtaglig
i USA där inhemska leverantörer kraftigt höjt tråd och rörpriser. En
naturlig följd av införandet av tullar.

Vår bedömning är att under detta kvartal har marknaden vuxit ungefär
som vi förutsatt. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder
har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att
marknadstillväxten planat ut på en fortsatt hög nivå. Utvecklingen
för koncernen har varit positiv på de flesta marknader och vår
bedömning är att vi fortsätter ta marknadsandelar på många marknader.
Utvecklingen i UK har under kvartalet varit klart positiv jämfört med
den svagare marknadsutvecklingen vi sett under flera tidigare
kvartal. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en
tillfredsställande nivå.

Integrationen av det förvärvade bolaget Folding Guard pågår. Större
delen av de organisatoriska förändringar som planerats har nu
genomförts. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet
är fortsatt stort men förväntas inte börja ge positiva effekter
förrän under senare delen av året. Vi ser fortsatt goda möjligheter
att ta marknadsandelar med båda våra varumärken på den viktiga
nordamerikanska marknaden. Under tredje kvartalet 2018 kommer
produktion av Troax produkter att startas i vår fabrik i Chicago.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 5 procent jämfört med
motsvarande period föregående år (inklusive valutaförändringar är
ökningen 4 procent). Utvecklingen är positiv speciellt i UK och
Nordamerika.

Resultatet för kvartalet hamnar lite under föregående års nivå.
Minskningen kan huvudsakligen tillskrivas följande orsaker:
eftersläpning av kundprishöjningar i USA, marknadssatsningar på nya
marknader/nya kunder, viss prispress på det enklare sortimentet i
Europa och ökade produktionskostnader beroende på mycket högt
kapacitetsutnyttjande i vår huvudfabrik i Hillerstorp.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 7,7 (8,2) MEUR, vilket innebär en
rörelsemarginal på 18,7 procent att jämföra med 20,7 föregående år.
Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens
rörelsemarginal negativt. Vi ser dock goda möjligheter att öka
marginalen för Folding Guard långsiktigt.

Nettoresultatet uppgår till 5,6 MEUR för kvartalet, jämfört med 3,7
MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till lägre
räntekostnader för kvartalet (föregående år hade vi en engångskostnad
för att lösa befintlig obligation).

Resultat per aktie för andra kvartalet är 0,28 euro att jämföra med
0,19 euro motsvarande kvartal 2017.

Rörelsekapitalet är på förväntad nivå, där kundfordringar ökat något
på grund av faktureringsökningen medan varulagret är på en låg nivå.
Kassaflöde under kvartalet överstiger samma period 2017. Nyckeltalet
nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,8 vilket klart
understiger koncernens mål. Produktionskapaciteten i vår huvudfabrik
i Hillerstorp kommer som tidigare informerats att ökas mot slutet av
året via en investering på cirka 5 MEUR där huvuddelen av denna
investering kommer att belasta kassaflödet 2018. Ungefär hälften av
investeringen har belastat kassaflödet för första halvåret.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

Telefonkonferens

Inbjudan - presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett
konferenssamtal 15 augusti 2018, kl. 16:00 CET.

Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se
mer information på https://www.troax.com/sv/news

Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2018, kl. 12:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 36 länder.
Under 2017 uppgick Troax nettoomsättning till ca 152 MEUR och antalet
anställda till ca 670 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=509860...
http://mb.cision.com/Main/11968/2594735/893196.pdf
http://mb.cision.com/Public/11968/2594735/bd8cfb95f4e79eb2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.