Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Troax Group AB: Troax Group: Delårsrapport Januari - Juni 2019

Hillerstorp 14 augusti 2019, 12:30 CET

APRIL - JUNI

· Orderingången ökade med 9 procent till 46,6 (42,9) MEUR. Justerat
för valuta var ökningen 8 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 42,3 (41,1) MEUR.
Justerat för valuta var ökningen 3 procent.

· Rörelseresultatet ökade till 8,5 (7,7) MEUR.
· Rörelsemarginalen ökade till 20,1 (18,7) procent.
· Finansnetto var -0,2 (-0,2) MEUR.
· Resultat efter skatt ökade till 6,3 (5,6) MEUR.
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 (0,09) EUR
baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1
genomfördes i juni 2019).

JANUARI - JUNI

· Orderingången ökade med 4 procent till 86,3 (83,2) MEUR. Justerat
för valuta var ökningen 3 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 81,4 (77,8) MEUR.
Justerat för valuta var ökningen 4 procent.

· Rörelseresultatet ökade till 14,4 (14,1) MEUR.
· Rörelsemarginalen minskade till 17,7 (18,1) procent.
· Finansnetto var -0,4 (-0,4) MEUR.
· Resultat efter skatt ökade till 10,6 (10,2) MEUR.
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,18 (0,17) EUR
baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1
genomfördes i juni 2019).

VD KOMMENTAR

Efter ett jämförelsevis svagare första kvartal 2019 blev andra
kvartalet klart bättre. Detta kvartal innebar en orderingång som
överträffade föregående år med 9%. Även vårt amerikanska förvärv
Folding Guard hade ett klart starkare kvartal än det svaga första.
Marknaden har dock återigen kännetecknats av en sidledes förflyttning
och har bara ökat marginellt under kvartalet. Dock är vår uppfattning
att en del av orderingången i andra kvartalet spillt över från det
första kvartalet då kunder av olika skäl valt att senarelägga vissa
investeringar.

Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom
automation, lager och bygg och har även erhållit betydande order inom
delsegmentet automatiserade lager. Liksom tidigare är orderingången
från automotive sektorn svag och vi räknar inte med någon snar
förbättring från detta segment.

Precis som tidigare lägger vi fortfarande ned mycket tid och kraft på
integrationen och förbättringen av vår enhet i Chicago, Folding
Guard. Vi kan fortfarande konstatera att det tar längre tid än
beräknat att ändra kultur och inställning till kundkrav, men att vi
nu ser positiva förändringar och vi har gått över till att
koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring och
försäljning. Detta har under första halvåret manifesterats i en
nysatsning och omprofilering av varumärket och en klart ökad
aktivitet mot nya och gamla kunder. I april hölls en viktig mässa i
USA där vårt koncept och marknadsinriktning mottogs väl av kunder och
mässbesökare. Vi kan också notera att orderingången är klart starkare
under detta kvartal, även om vi inte tror att förändringsarbetet för
den skull är färdigt. Resultatet för Folding Guard är för kvartalet
klart bättre än det första men har fortfarande en bra bit kvar innan
vi börjar närma oss Troax övriga delars lönsamhetsnivå. Marknaden i
USA har återigen varit god under andra kvartalet och vi kan återigen
konstatera en bra utveckling för vår försäljning under
Troax-varumärket.

Vår bedömning är att under detta kvartal har marknaden totalt sett
varit stabil. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har
välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att i
likhet med slutet på föregående år, har marknadstillväxten planat ut
på en fortsatt hög nivå. Utvecklingen för koncernen har under
kvartalet varit på det historiska snittet och det får under rådande
marknadsläge betecknas som en god utveckling. Orderstocken vid
periodens utgång är fortsatt på en bra nivå.

Under slutet av 2018 startade vi produktion av Troax produkter i vår
fabrik i Chicago. Detta har mottagits positivt av många kunder. Vi är
också i slutfasen av investeringen i en helt ny produktionslinje för
panelproduktion vid koncernens huvudenhet i Hillerstorp. Denna
anläggning körs nu i produktion och har i princip tagits i bruk som
planerat, med vissa mindre kvarstående punkter. Investeringarna i
utökad maskinkapacitet för enheten i Italien samt investeringen i
utökad lageryta och förbättrad lagerhantering för enheten i
Hillerstorp fortskrider enligt plan.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 3 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i
Kontinentaleuropa samt i Norden. Resultatet för kvartalet har
utvecklats bra. En ökad priskonkurrens på vissa delar av koncernens
sortiment har fortsatt att märkas men en god volymutveckling
motverkar detta. Vi fortsätter att öka försäljnings och
marknadsföringsinsatserna enligt plan, men i lägre utsträckning än
under första kvartalet. Bruttomarginalen är på en god nivå och
utmärkts av en stabil utveckling under andra kvartalet. Vi har
fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra anläggningar i
Hillerstorp, Sverige samt Calco, Italien. Totalt för koncernen blev
rörelsemarginalen 20,1 procent att jämföra med 18,7 föregående år.
Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens
rörelsemarginal negativt. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter att
öka marginalen för Folding Guard långsiktigt. Nettoresultatet uppgår
till 6,3 MEUR för kvartalet, jämfört med 5,6 MEUR föregående år.
Förbättringen är främst hänförlig till bättre operativt resultat.
Vinsten per aktie för första kvartalet är 0,11 euro att jämföra med
0,09 euro motsvarande kvartal 2018 där en split av aktien från 20 000
000 till 60 000 000 aktier, vilken genomfördes i juni 2019, har
använts i beräkningen för båda perioder. Rörelsekapitalet är på
förväntad nivå. Balansposten "materiella tillgångar" har ökade med ca
6,9 MEUR per 1 januari 2019 på grund av redovisning enligt IFRS 16.
Kassaflödet under kvartalet är i nivå med motsvarande period 2018.
Investeringar har belastat kassaflödet med 1,4 MEUR i kvartalet.
Nyckeltalet nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,4 vilket
fortsatt klart understiger koncernens mål.

Thomas Widstrand, Vd och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan - presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett
konferenssamtal 14 augusti 2019, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer
hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på
https://www.troax.com/sv/news

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 augusti 2019, kl. 12:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder.
Under 2018 uppgick Troax nettoomsättning till 161 MEUR och antalet
anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/troax-group--delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/11968/2880372/1089896.pdf
https://mb.cision.com/Public/11968/2880372/bc8a6c564ea616ba.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.