Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Troax Group AB: Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2019

Hillerstorp 14 maj 2019, 12:30 CET

JANUARI - MARS

· Orderingången minskade med 1 procent till 39,7 (40,3) MEUR.
Justerat för valuta var minskningen 1 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 39,1 (36,7) MEUR.
Justerat för valuta var ökningen 6 procent.

· Rörelseresultatet minskade till 5,9 (6,5) MEUR.
· Rörelsemarginalen minskade till 15,1 (17,7) procent.
· Finansnetto var -0,3 (-0,3) MEUR.
· Resultat efter skatt minskade till 4,3 (4,6) MEUR.
· Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,22 (0,23)
EUR.

VD KOMMENTAR

Efter ett jämförelsevis starkt sista kvartal 2018 startade koncernen
2019 något svagare. Detta kvartal innebar en orderingång i nivå med
föregående år, där endast den nordiska regionen växte i värde.
Marknaden har kännetecknats av en sidledes förflyttning och har inte
ökat under kvartalet. Orderingången ligger kvar på en hög nivå men
med längre beslutstider hos våra kunder. Vi har återigen erhållit
flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg men
har under detta kvartal, noterat en lägre aktivitet på större projekt
inom lager, vilket inte tidigare varit fallet. Vår bedömning är att
denna lägre aktivitet är kortsiktig och kommer att öka igen senare
under året. Den sedan tidigare kända lägre aktiviteten hos
bilindustrin har inte ändrats under det första kvartalet.
Orderingångsmässigt syns detta även detta kvartal mest i den
nordamerikanska verksamheten, som under första kvartalet hade
väsentligt lägre ordervolym ifrån bilindustrin.

Vi lägger fortfarande ned mycket tid och kraft på integrationen och
förbättringen av vår enhet i Chicago, Folding Guard. Vi kan återigen
konstatera att det tar längre tid än beräknat att ändra kultur och
inställning till kundkrav, men att vi nu ser positiva förändringar
och vi kan koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring
och försäljning. Detta har under kvartalet manifesterats i en
nysatsning och omprofilering av varumärket och en klart ökad
aktivitet mot nya och gamla kunder. Efter periodens slut har en
viktig mässa hållits i USA där vårt koncept och marknadsinriktning
mottagits väl av kunder. Vi kan också notera att offertläget för
bolaget är klart bättre än föregående år vid kvartalets utgång, men
att orderingång och även resultat fortfarande varit svaga. Marknaden
i USA har varit god under första kvartalet och vi kan konstatera en
bra utveckling för vår försäljning under Troax-varumärket.

Vår bedömning är, att under detta kvartal har marknaden varit stabil,
eventuellt något minskande på vissa geografiska marknader.
Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda
orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att i likhet med
fjärde kvartalet föregående år, har marknadstillväxten planat ut på
en fortsatt hög nivå. Utvecklingen för koncernen har varit under det
historiska snittet och är inte på en önskad nivå. Orderstocken vid
periodens utgång är fortsatt på en god nivå.

Under fjärde kvartalet 2018 startade vi produktion av Troax produkter
i vår fabrik i Chicago. Detta har mottagits positivt av många kunder.
Vi är också i slutfasen av investeringen i en helt ny
produktionslinje för panelproduktion vid koncernens huvudenhet i
Hillerstorp. Denna anläggning körs nu i produktion och beräknas komma
upp till full hastighet under andra kvartalet 2019.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 6 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i
UK samt i Norden.

Resultatet för kvartalet blir lägre än föregående år, då främst viss
ökad priskonkurrens på vissa delar av koncernens sortiment märkts. En
viss negativ produktmix har också noterats, då flera tyngre projekt
inom lager fakturerats ut i perioden. Vi har ökat försäljnings och
marknadsföringskostnaderna enligt plan, vilket tillsammans med den
lägre bruttomarginalen, medfört en lägre rörelsemarginal jämfört med
föregående år. Vi har fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra
anläggningar i Hillerstorp, Sverige samt Calco, Italien. Under
perioden har en viss ökning av varulagret i UK genomförts som en
följd av osäkerheten kring Brexit. Totalt för koncernen blev
rörelsemarginalen 15,1 procent att jämföra med 17,7 föregående år.
Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens
rörelsemarginal klart negativt. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter
att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt. Nettoresultatet
uppgår till 4,3 MEUR för kvartalet, jämfört med 4,6 MEUR föregående
år. Försämringen är främst hänförlig till lägre operativt resultat.
Vinsten per aktie för första kvartalet är 0,22 euro att jämföra med
0,23 euro motsvarande kvartal 2018. Rörelsekapitalet är på förväntad
nivå. Balansposten ''materiella tillgångar" har ökat med ca 6,9 MEUR
på grund av redovisning enligt IFRS 16. Kassaflödet under kvartalet
är lägre än samma period 2018, på grund av lägre resultat och något
högre kapitalbindning i kundfordringar. Investeringar har belastat
kassaflödet med 1,5 MEUR i kvartalet. Nyckeltalet nettoupplåning i
relation till EBITDA är nu 1,2 vilket klart understiger koncernens
mål.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan - presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett
konferenssamtal 14 maj 2019, kl. 17:00 CET. Konferensen kommer hållas
på engelska. För att delta i konferensen se mer information på
https://www.troax.com/sv/news

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019, kl. 12:30 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder.
Under 2018 uppgick Troax nettoomsättning till 161 MEUR och antalet
anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/troax-group--delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/11968/2812647/1044928.pdf
https://mb.cision.com/Public/11968/2812647/a14f29da07d03c54.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.