Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Troax Group AB: Troax Group Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

Hillerstorp 7 november 2019, 12:30 CET

JULI - SEPTEMBER

· Orderingången var oförändrad jämfört med föregegående år och
uppgick till 40,0 (40,1) MEUR.

· Nettoomsättningen ökade organiskt med 6 procent till 42,2 (39,7)
MEUR. Justerat för valuta var ökningen 6 procent.

· Rörelseresultatet ökade till 9,8 (8,6) MEUR.
· Rörelsemarginalen ökade till 23,2 (21,7) procent.
· Finansnetto var -0,3 (-0,3) MEUR.
· Resultat efter skatt ökade till 7,3 (6,3) MEUR.
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 (0,11) EUR
baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1
genomfördes i juni 2019).

JANUARI - SEPTEMBER

· Orderingången ökade organiskt med 2 procent till 126,3 (123,3)
MEUR. Justerat för valuta var

ökningen 2 procent.
· Nettoomsättningen ökade organiskt med 5 procent till 123,6 (117,5)
MEUR. Justerat för valuta var ökningen 5 procent.

· Rörelseresultatet ökade till 24,2 (22,7) MEUR.
· Rörelsemarginalen ökade till 19,6 (19,3) procent.
· Finansnetto var -0,7 (-0,7) MEUR.
· Resultat efter skatt ökade till 17,9 (16,5) MEUR.
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 (0,28) EUR
baserat på 60 000 000 aktier

avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).
VD KOMMENTAR

Troax visar, som sammanfattning, ett starkt resultat för det tredje
kvartalet 2019. Vi kan konstatera att orderingången är i nivå med
föregående år, en indikation på att marknaden för närvarande inte
växer. Vi noterar en fortsatt svag aktivitet från automotive sektorn,
där detta främst drabbat Kina och USA (Folding Guard) i detta
kvartal. En viss ökning av orderingången har skett i Europa, vilket
vi tolkar som att vi fortsätter att ta marknadsandelar, på en marknad
som uppvisar svag eller negativ tillväxt. Tack vare den goda
orderingången under kvartal 2 är försäljningstillväxten i detta
kvartal 6%, vilket påverkat både bruttomarginal och resultat
positivt. Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder
inom automation, lager och bygg och har även erhållit intressanta
order inom delsegmentet automatiserade lager, även om detta inte är
på samma nivå som under föregående kvartal. Precis som tidigare,
lägger vi fortfarande ned mycket tid och kraft på förbättringen av
vår enhet i Chicago, Folding Guard. Vi har, som tidigare meddelats,
sett positiva förändringar under 2019 och vi har gått över till att
koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring och
försäljning. Detta ska börja kunna ge positiva effekter från 2020.
Resultatet för Folding Guard är för kvartalet fortfarande klart under
våra mål men har under året förbättrats. Marknaden i USA har återigen
varit god under tredje kvartalet (exklusive automotive) och det är
positivt att konstatera en bra utveckling för försäljningen under
Troax-varumärket.

Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda
orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men i likhet med
tendensen sedan i slutet av föregående år, har marknadstillväxten
planat ut. Vi räknar därför med att de goda siffror som vi visade för
det fjärde kvartalet 2018 orderingångsmässigt kommer att bli en
utmaning att överträffa under fjärde kvartalet. Orderstocken vid
periodens utgång är dock fortsatt på en hög nivå.

Investeringar i ökad produktionskapacitet vid våra anläggningar i
Sverige och Italien går enligt plan och den svenska investeringen
avseende ny panelproduktionslinje togs i produktion strax före
semesterperioden i år. Investeringarna i utökad lageryta och
förbättrad lagerhantering för enheten i Hillerstorp fortskrider
enligt plan. Med dessa investeringar räknar vi med att vara bra
rustade för en fortsatt volymökning under de närmaste åren. Som en
mindre förändring kan vi också informera om att vi under tredje
kvartalet förvärvat samtliga aktier i vår tidigare distributör i
Indien, som nu konsolideras i verksamheten från och med september i
år.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 6 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i
Kontinentaleuropa, UK samt i Norden. Resultatet för kvartalet har
utvecklats positivt. Vi fortsätter att öka försäljnings och
marknadsföringsinsatserna enligt plan, men i något lägre utsträckning
än under första kvartalet. Bruttomarginalen är på en bra nivå och har
varit stabil under det tredje kvartalet. Vi har fortsatt gott
kapacitetsutnyttjande i våra anläggningar i Hillerstorp, Sverige samt
Calco, Italien. Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 23,2
procent att jämföra med 21,7 föregående år. Konsolideringen av
Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt.
Nettoresultatet uppgår till 7,3 MEUR för kvartalet jämfört med 6,3
MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till bättre
operativt resultat. Vinsten per aktie för tredje kvartalet är 0,12
euro att jämföra med 0,11 euro motsvarande kvartal 2018.
Rörelsekapitalet är på förväntad nivå. Balansposten "materiella
tillgångar" har ökat med ca 6,5 MEUR per 1 januari 2019 på grund av
redovisning enligt IFRS 16. Kassaflödet under kvartalet är i nivå med
motsvarande period 2018. Investeringar har belastat kassaflödet med
1,5 MEUR i kvartalet.

Thomas Widstrand, Vd och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan - presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett
konferenssamtal 7 novemberi 2019,

kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i
konferensen se mer information på

https://old.troax.com/sv/news

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 7 november 2019, kl. 12:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder.
Under 2018 uppgick Troax nettoomsättning till 161 MEUR och antalet
anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/troax-group-delarsrapport-tr...
https://mb.cision.com/Main/11968/2955494/1136906.pdf
https://mb.cision.com/Public/11968/2955494/864b6831b82c2d44.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.