Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

True Heading: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUE HEADING AB (PUBL)

Aktieägarna i True Heading AB (publ), 556658-5054, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma ("Bolagsstämman") torsdagen den 5
december 2019 kl 14.00 på Näsby slott, Djursholmsvägen 30, 183 52
Täby. Registrering påbörjas kl 13.30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman skall:

+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear
Sweden AB per 29 november 2019.

Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman anmodas:

+ anmäla avsikt att delta i Bolagsstämman till bolaget senast kl 16.00
den 29 november 2019; per post: True Heading AB, Enhagsvägen 18, 187
40 Täby, eller via e-mail till info@trueheading.se. Vid anmälan skall
aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller
organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller
dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde
föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 29 november
2019 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
Bolagsstämman.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid
Bolagsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad
fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare
än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid
för fullmakten (högst fem år).

?Antal aktier och röster
De totala antalet A-aktier i bolaget var den 30 oktober 2019; 5 100
000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 51 000 000 röster, och det
totala antalet B-aktier i bolaget var samma dag 65 190 844 med ett
röstvärde av 1, motsvarande 65 190 844 röster. Således fanns totalt
70 290 844 aktier och totalt 116 190 844 röster i bolaget.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman antar ny bolagsordning varigenom
gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier ändras enligt
följande: Aktiekapitalet skall lägst vara 7 000 000 kr och högst vara
28 000 000 kr; antal aktier skall lägst vara 70 000 000 aktier och
högst vara 280 000 000 aktier. I övrigt föreslås inga ändringar i
bolagsordningen.

För att beslut under punkten 6 skall vara giltigt krävs att det
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
7)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission
av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
aktiekapitalet kunna ökas till högst det högsta belopp som framgår av
bolagsordningen efter den föreslagna ändringen genom utgivande av
sammanlagt högst det antal aktier av serie B som medges av
bolagsordningen vid full teckning, full konvertering resp. fullt
utnyttjande av teckningsoptioner. Bemyndigandet skall innefatta rätt
att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport
eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att
låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen,
dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande
aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner
styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den
marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om
de detaljerade emissionsvillkoren.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor, Enhagsvägen 18 i Täby från och med
två veckor före Bolagsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Underlag kommer också att finnas
på Bolagets hemsida www.trueheading.se.

November 2019
True Heading AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/true-heading/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/11598/2953930/1135893.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.