Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

True Heading: Kallelse till extra stämma i True Heading AB (publ)

Aktieägarna i True Heading AB (publ) kallas härmed till Extra stämma
("stämman") tisdagen den 28 november 2017 kl 14.00 vid bolagets
kontor, Vendevägen 90, i Danderyd. Registrering påbörjas klockan
13:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear
Sweden AB per onsdagen den 22 november 2017.

Aktieägare som önskar delta i stämman anmodas:

+ anmäla avsikt att delta i stämman till bolaget senast klockan 16.00
fredagen den 24 november 2017; per post: True Heading AB, Vendevägen
90, 182 32 Danderyd, eller via e-mail till info@trueheading.se .

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid,
person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds.
Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett
biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22/11
tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
stämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman
skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten
får vara högst ett år gammal.

Antal aktier och röster

De totala antalet A-aktier i bolaget var den 29 september 2017; 5 100
000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 51 000 000 röster, och det
totala antalet B-aktier i bolaget var samma dag 65 190 844 med ett
röstvärde av 1, motsvarande 65 190 844 röster. Således fanns totalt
70 290 844 aktier och totalt 116 190 844 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämma

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut angående:

a. Utdelning av 100% av aktierna i dotterbolaget Seapilot AB till
aktieägare i True Heading AB

b. Beslut om ändring av bolagsordning

c. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

7. Annat ärende som ankommer på extra bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning (sakutdelning) (punkt
6a)

Styrelsen och en majoritet av ägarna i True Heading AB föreslår att
True Heading AB ("Bolaget") och Seapilot AB (publ), 556658-5054,
("Seapilot") skall separeras genom att den extra bolagsstämman fattar
beslut om vinstutdelning innebärande att Bolagets samtliga aktier i
Seapilot , 510 000 A-aktier och 6 519 085 B-aktier, delas ut till
aktieägarna i Bolaget. Tio (10) aktier av serie A i Bolaget ska
medföra rätt till en (1) aktie av serie A i Seapilot och tio (10)
aktier av serie B i Bolaget skall medföra rätt till en (1) aktie av
serie B i Seapilot. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett
belopp om sammanlagt 7 200 000 SEK, baserat på bokfört värde per den
25 oktober 2017. Detta innebär en utdelning per aktie om cirka 0,1
SEK.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa
avstämningsdagen. Utdelningen av aktierna i Seapilot bedöms omfattas
av de s.k Lex Aseareglerna, vilket innebär att den föreslagna
utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning. Avsikten är
att det publika Seapilot efter utdelningen skall listas på
Aktietorget och i samband med detta genomföra en kapitalanskaffning
kring 7 miljoner kronor varav minst 3 miljoner kronor kommer att
användas för att lösa skulder till True Heading.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6b)

Till årsstämman föreslås att bolagsordningen ändrar ramen för
aktiekapital och antal aktier till följande:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000
000 kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000
000 stycken

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
6c)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission
av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
aktiekapitalet kunna ökas med högst 5 000 000 kr genom utgivande av
sammanlagt högst 50 000 000 aktier av serie B vid full teckning, full
konvertering resp. fullt utnyttjande av teckningsoptioner.
Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt
eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att
låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen,
dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande
aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner
styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den
marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om
de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 6b och 6c skall vara giltiga krävs att de
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Vendevägen 90 i Danderyd från och
med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Underlag finns också på bolagets
hemsida www.trueheading.se .

Oktober 2017

True Heading AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail:
anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena
Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar
och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på
funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för
elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina
Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS
transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och
navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet
både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller
om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot.
Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst
för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/kallelse-till-extra-stamma-i-tr...
http://mb.cision.com/Main/11598/2378171/743256.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.