Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

True Heading: True Heading AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt

Styrelsen i True Heading AB (publ) ("True Heading" eller "Bolaget")
har tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt
för bolagets aktieägare om cirka 7 MSEK. Beslutet togs av styrelsen
med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 2019-12-05.

Sammanfattning

· Styrelsen i True Heading AB (publ) ("True Heading" eller
"Bolaget") har tagit beslut om att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 7 MSEK. Beslutet togs
av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra årsstämman
2019-12-05.

· Genom företrädesemissionen kan True Heading AB:s aktiekapital öka
med högst 7 029 084,40 SEK genom nyemission högst 70 290 844
B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK till en teckningskurs
om 0,10 SEK per aktie.

· Villkoren i företrädesemissionen innebär att för en (1) befintlig
aktie, oavsett serie, erhålles en (1) teckningsrätt. En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.

· Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för
rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 februari 2020.

· Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 6 mars
2020 till och med den 20 mars 2020

· Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market
under perioden den 6 mars 2020 till och med den 18 mars 2020.

· Emissionslikviden kommer huvudsakligen finansiera
utvecklingsprojektet, vidmakthålla och stärka Bolaget för processen
med försäljningen av patenten samt förbereda och strukturera för
förvärv eller sammangående inom branschen.

Bolaget har som mål att utveckla produktsortimentet och bibehålla den
starka marknadspositionen inom AIS- och GPS-kompassmarknaden. Detta
genom att primärt expandera i det nordiska- och europeiska
närområdet. Tillväxt ska skapas genom att ta större marknadsandelar
inom Bolagets kärnverksamhetsområden med bättre marginaler. Detta kan
genomföras genom såväl produkt- och sortimentsutveckling som genom
bolagsförvärv. Tillväxt genom förvärv kommer att ge Bolaget volym-
och skalfördelar vilket i sin tur kommer att stärka Bolagets
omsättning och inköpsvolymer samt marginaler och därmed leda till
ökad lönsamhet.

Göran Carlsson, VD True Heading AB (publ).

Bakgrund och motiv
True Heading grundades 2004 av tre medgrundare som varit verksamma i
ett dotterbolag inom SAAB-koncernen.

Bolaget, med varumärket True Heading, erbjuder en bred palett av
produkter inom AIS-området till sina partners och kunder vilka idag
finns över stora delar av världen. Bolaget har en stark och lång
tradition av egenutvecklade produkter med mycket hög kvalitet.

Några namnkunniga kundbolag är försvarskoncernen Lockheed Martin,
undersökningsföretaget Fugro samt myndigheter som Sjöfartsverket och
mariner.

Bolaget skapade med dotterbolaget Seapilot AB en av världens första
mobilapplikationer för navigering med integrerad AIS-information.
Dotterbolaget Seapilot AB såldes till FLIR-koncernen 2018 med en god
avkastning både för moderbolaget True Heading AB och dess aktieägare.

För att Bolaget skall förbli konkurrenskraftigt på AIS-marknaden
behövs nu rörelsekapital för den fortsatta produktutveckling av det
AIS-relaterade sortimentet i kombination med större finansiell
uthållighet avseende både förvaltning och försäljningsprocessen kring
de patent som Bolaget innehar.

Bolagets patent är godkända i EU, USA och Kina. Slutlig granskning för
godkännande pågår i Sydkorea. Inom EU pågår även granskning av
tilläggspatent för att ytterligare stärka och skydda de ursprungliga
patenten.Tekniken, som patenten täcker, är nu högaktuella som
komplement till GNSS (GPS) inom ramen för det som kallas Ranging
Mode, förkortat R-Mode. Systemet R-Mode har till uppgift att fungera
som ett backup-system för positionering och navigation i händelse av
att navigationssatelliter blir störda och/eller slutar fungera.

Dessa länder, där patenten har godkänts, har synnerligen starka
intressen inom sjöfarten och är mycket aktiva inom IALA
(International Association of Lighthouse Authorities), där det ovan
nämnda R-Mode-projektet administreras och koordineras.

Styrelsen för Bolaget uppskattar att bolagets patent har ett
marknadsvärde på minst 5 miljoner Euro.

Under 2019 startade bolaget ett ambitiöst utvecklingsprojekt för att
optimera produktionen, säkerställa lönsamhet och anpassa tekniken av
egentillverkade AIS-produkter för nästa generations AIS-sortiment.
Utvecklingskostnaderna för projektet har under 2019 uppgått till
drygt 4 MSEK. För att Bolaget skall kunna färdigställa projektet
erfordras ytterligare investeringar i forskning och utveckling samt
produkttester för certifiering. Bolaget följer också marknaden noga
för att hitta nya innovativa och intressanta produkter inom området
marinsäkerhet.

Det fokuserade arbetet med att stärka Bolagets lönsamhet har fortsatt
hög prioritet. Som en konsekvens av detta arbete ser vi en ökad
nettoomsättning på 11,4 %, en bruttovinstökning med 34,9%,
omkostnadssänkningar med 56,8 % samt en rörelseresultatförbättring på
59,1% för 2019 mot 2018. Bolaget behövde tyvärr genomföra nödvändiga
personalneddragningar under oktober och november 2019.

Bolaget har som mål att utveckla produktsortimentet och bibehålla den
starka marknadspositionen inom AIS- och GPS-kompassmarknaden. Detta
genom att primärt expandera i det nordiska- och europeiska
närområdet. Tillväxt ska skapas genom att ta större marknadsandelar
inom Bolagets kärnverksamhetsområden med bättre lönsamhet. Detta kan
genomföras genom såväl produkt- och sortimentsutveckling som genom
bolagsförvärv.

Marknaden har de senaste åren karakteriserats av konsolideringar och
fusioner mellan bolag inom True Headings bransch. Bolaget anser att
detta är en mycket aktuell strategi för True Heading och ser därför
behovet av att fortsätta utvärdera ett antal potentiella
bolagsförvärv. Dialog har påbörjats med förvärvsobjekt där vi ser
mest synergier och skalfördelar för alla aktieägare, oss som Bolag
och för våra kunder.

Tillväxt genom förvärv kommer att ge Bolaget volym- och skalfördelar
vilket i sin tur kommer att stärka Bolagets omsättning och
inköpsvolymer samt marginaler och därmed leda till ökad lönsamhet.

Villkor för emissionen

· Företrädesemissionen innebär att True Headings aktiekapital kan
öka med högst 7 029 084,40 SEK genom nyemission av högst 70 290 844
B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK till en teckningskurs
om 0,10 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i
nyemissionen.

· Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2020 är aktieägare i
True Heading AB äger företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1)
befintlig aktie, oavsett serie, medför erhållande av en (1)
teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) ny B-aktie.

· Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
· Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för
rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 februari 2020.
Sista dag för handel i True Heading AB:s aktie med rätt till
deltagande i företrädesemissionen är den 26 februari 2020. Första dag
för handel i True Heading AB:s aktie utan rätt till deltagande i
företrädesemissionen är den 27 februari 2020.

· Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market
under perioden den 6 mars 2020 till och med den 18 mars 2020.

Preliminär tidplan
5 mars Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
26 februari Sista dag för handel i True Heading AB:s aktie med rätt till deltagande
27 februari Första handelsdag i aktierna utan rätt till att delta i företrädesemissionen
28 februari Avstämningsdag
6 mars - 20 mars Teckningsperiod
6 mars Tecknade aktier benämns BTA, handel med BTA pågår till dess emissionen registrerad vid Bolagsverket

Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med
företrädesemissionen. Teckning sker när både den särskilda
anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Nordic Issuing:

Anmälningssedel

Brev:
Ärende: True Heading
Nordic Issuing
c/o Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

E-post:
info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningssedel)

Om True Heading:
Fullständigt bolagsnamn: True Heading AB (publ)
Organisationsnummer: 556658-5054
Aktiens kortnamn: TRUE B
Aktiens ISIN-kod: SE0003272202

För ytterligare information:

Göran Carlsson

CEO & Global Sales Director

True Heading AB

goran.carlsson(at)trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 februari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/true-heading/r/true-heading-ab--publ--genomfo...
https://mb.cision.com/Main/11598/3045547/1200736.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.