Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

TSBK: Delårsrapport 4. kvartal 2019/Foreløpig årsregnskap 2019

Delårsrapport 4. kvartal 2019

Utlån
Utlånene i selskapet har økt med 524 MNOK i 2019, og totale utlån til kunder er
per 31.12.2019 på 2.849 MNOK.

Regnskapsposter
Ved utgangen av kvartalet har selskapet en balanse på 3.007 MNOK, og et
driftsresultat etter tap, men før skattekostnad på 12,0 MNOK mot et
driftsresultat på 9,3 MNOK i 2018.

Forventet kredittap.
Totale forventet kredittap per 31.12.2019 utgjør 1,1 MNOK, en negativ
resultateffekt på 0,125 MNOK for 2019 og en negativ resultateffekt på 0,231 MNOK
for 2018.

Sikkerhetsmasse
Ved kvartalsskiftet utgjorde kvalitetssikret utlån sikret med pant i bolig 2.846
MNOK, og annen fyllingssikkerhet utgjorde 157,1 MNOK. Overpantsettelsesnivået
beregnet ved netto utstedte obligasjoner var 21,5 % ved kvartalsslutt, 17,5
prosentpoeng over ratingkravet på 4,0 %. Finanstilsynet legger til grunn en
annen fortolkning hva gjelder beregning av overpantsettelse. Finanstilsynets
beregningsmetode gir samme nivå, og overpantsettelsen er godt over lovens
minstekrav. For detaljer vedrørende beregningen henvises det til note 7.

Utsikter for neste kvartal
I selskapets primærmarked har det vært en stabil økonomisk utvikling som vi
forventer fortsetter. Totens Sparebank legger opp til en fortsatt oppgang i
utvikling i utlån til kunder i Totens Sparebank Boligkreditt.

Lena, 11. februar 2020

I styret for Totens Sparebank Boligkreditt AS

Åse Charlotte Øye Geir Sindre Nyborg Unni Hoel Peggy
Sandbekken Heie
Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Johan Røstøen
Daglig leder

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495022

Författare OSE News